logovov
VOV4 - Hệ pa xul p'rá acoon cóh

Hướng Hóa – trồng xen canh cây nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân

Cơnh lâng c’lâng xa nay “ pay đệ băn đanh”, chroi đoọng yêm têêm pr’ặt tr’mông cóh bh’rợ ha rêê đhuốch, bấc c’moo đăn đâu, đhị bêl đương kía k’tiếc dưr liêm cớ, đoọng chóh cớ cà phê, bấc đha nuôr cóh chr’hoong Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị âi chóh c’chăl tơơm nghệ. Pr’đhang chóh c’chăl n’nâu âi lâng xoọc pa dưr râu liêm choom, chroi đoọng yêm têêm kinh tế ha bấc pr’loọng đha nuôr cóh đâu.

Tô lâng đh'nớc
Email
Đh'nớc xa nay
Xa nay
Cr'liêng xa nay đương zư (*)

5:00-5:15 - Chào cờ- pơk nhạc vov4- mbơh mông ntuh pơk
5:15-6:00 - Nău mprơ Jarai
6:00-6:30 - Nău mhe VOV1
6:30-6:40 - Nău mhe ngăch nău Rđe
6:40-6:50 - Nău mhe ngăch nău Jarai
6:50-7:00 - Nău mhe ngăch nău Bahnar
7:00 -7:10 - Nău mhe ngăch nău Sêdang
7:10-7:20 - Nău mhe ngăch nău K’ho
7:20-7:30 - Nău mhe ngăch nău M’nông
7:30-8:15 - Nău ngơi Jarai
8:15-9:00 - Nău ngơi Bahnar
9:00-9:45 - Nău ngơi Sêdang
9:45-10:30 - Nău ngơi Rđe
10:30-11:15 - Nău ngơi K’ho
11:15-12:00 - Nău ngơi M’nông
12:00-12:30 - Nău mhe Tây Nguyên
12:30-12:45 - Mbơh mông pơk nău ngơi nău Jarai
12:45-13:30 - Nău mprơ Jarai
13:30-14:00 - Nău ngơi Thái
14:00-14:30 - Nău ngơi Mông
14:30-15:15 - Nău ngơi Jarai
15:15-16:00 - Nău ngơi Rđe
16:00-16:45 - Nău ngơi Bahnar
16:45-17:00 - Mbơh mông pơk nău ngơi nău Yuăn
17:00-17:30 - Nău mhe Tây Nguyên
17:30-18:00 - Nău mprơ 3 mpeh ngih dak
18:00-18:45 - Nău mhe VOV1
   Lêy pay t'ngay n'lơơng »  Chọn ngày khác