Xay bhrợ cơnh Quyết định âng Thủ tướng Chính phủ ooy xa nay xay moon Bộ Tiêu chí đương ch’mêêt lêy, xay moon ooy bh’rớ bhr’lậ cớ ngành nông nghiệp tươc c’moo 2020, ra diu t’ngay (6/12), đhị Hà Nội, Bộ Nông nghiệp lâng pa dưr pa xơc bhươl cr’noon bhrợ têng bh’rớ prá xay kinh nghiệm lâng pazêng c’bhuh coh k’tiêc k’ruung lâng tơợ k’tiếc k’ruung n’lơơng coh bh’rớ bhrợ têng lâng đươi dua pr’đươi đương ch’mêêt lêy, xay moon đhr’năng coh xa nay bh’rớ nông nghiệp đươi dua ha bh’rớ k’đhơợng xay âng pazêng cơ quan Chính phủ.

Bộ tiêu chí đương ch’mêêt lêy, xay moon ooy bh’rợ bhr’lậ cớ ngành nông nghiệp tươc c’moo 2020 vêy ta bhrợ têng đhị Quyết định âng Thủ tướng Chính phủ pazêng vêy 15 tiêu chí vêy ta xay moon coh prang k’tiêc k’ruung lâng zập zr’lụ kinh tế, cruung đác. Pazêng cr’noọ bh’rớ xay moon bh’nơơn  bh’rớ ooy pazêng cr’noọ bh’rớ bhr’lậ ting cơnh 3 rau bha lâng ooy kinh tế, xã hội lâng môi trường, pazêng vêy: Pa dưr rau dưr vaih âng kinh tế; pa dưr dal rau bơơn pay pa chô lâng pa liêm pa crêê pr’ăt tr’mông đoọng ha đhanuôr; bhr’lậ rau căh liêm crêê âng pleng k’tiêc, mặ ăt lâng pa xiêr rau crêê tươc âng đhr’năng tr’xăl pleng k’tiêc, zư lêy môi trường. Ting n’năc bhrợ têng cớ sở dữ liệu ooy bh’rớ bhr’lậ cớ ngành, ngành k’tứi đươi dua ha bh’rớ k’đhơợng xay, p’too moon lâng pa chăp ch’mêêt lêy âng pazêng vel đong, bhrợ pr’đơợ đoọng xay moon bh’nơơn bh’rớ bhr’lậ cớ ngành nông nghiệp đh’rưah lâng bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê.

Coh pazêng c’moo ahay, bhr’lậ cớ ngành nông nghiệp nắc vêy bâc rau liêm choom ting cơnh c’lâng bh’rớ liêm choom lâh mơ, xăl tơợ dưr vaih đươi dua đợ bấc năc tươc ooy đhr’năng dưr vaih đươi dua ooy rau liêm choom, pa dưr rau chr’năp bhrợ pr’đơợ đoọng ha rau dưr vaih âng pazêng ngành hàng, bh’nơơn bh’rớ bha lâng lâng thị trường liêm buôn lâh mơ./.

 

Hội thảo quốc tế về giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp

          Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020, sáng nay (6/12), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức trong và ngoài nước trong xây dựng và vận hành hệ thống giám sát, đánh giá trong lĩnh vực nông nghiệp phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Chính phủ.

          Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 được ban hành tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 15 tiêu chí được tính toán cho phạm vi cả nước và mỗi vùng kinh tế, sinh thái.Các tiêu chí phản ánh kết quả của mục tiêu cơ cấu lại theo 3 trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường gồm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho dân cư nông thôn; khắc phục những bất lợi của điều kiện tự nhiên, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ cấu lại ngành, tiểu ngành phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và nghiên cứu của từng địa phương, làm căn cứ để đánh giá kết quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

          Trong những năm qua, cơ cấu lại ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng hiệu quả hơn, chuyển từ tăng trưởng dựa theo số lượng sang tăng trưởng chất lượng, gia tăng giá trị làm mục tiêu tăng trưởng những ngành hàng, sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn