Coh đhr’năng hơnh deh Đại  hội Đảng g’luh 13 lâng tin đươi, rơơm đương bấc, đhanuôr coh k’tiếc k’ruung hêê lâng đhanuôr hêê ặt ma mông coh k’tiếc k’ruung lơơng rơơm, Đảng vêy pazêng quyết sách nhâm crêê, bhrợ vaih rau liêm choom đoọng ha c’rơ ha dưr âng k’tiếc k’ruung coh nhiệm kỳ ha y.

        Đảng viên Bhling Hạnh, acoon coh Cơ Tu ặt đhị vel Công Dồn, chr’val Duôih, tỉnh Quảng Nam đương rơơm Đại hội 13 âng Đảng nắc vêy pazêng chính sách chr’năp lalay đoọng ha zr’lụ đhanuôr acoon coh ha dưr pa tệêt lâng zư lêy chr’năp văn hoá vel đong lâh mơ dzợ: A cu tin đươi ooy Đảng hêê ting t’ngay ting c’rơ liêm lâh mơ, pa dưr k’tiếc k’ruung hêê ha dưr lâh mơ dzợ. Chr’năp bhlầng, Đảng nắc vêy bấc chính sách lâh mơ dzợ đớc đoọng ha đhanuôr acoon coh, cơnh pa dưr  pr’ặt tr’mông âng đhanuôr, t’vaih bh’rợ bhrợ têng cha đoọng ha đha đhâm c’mor, zư lêy chr’năp văn hoá acoon coh..

        Ha dợ t’cooh Hồ Văn Hạnh, lão thành cách mạng ma nuyh Pa Cô ặt đhị chr’hoong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tin đươi ooy Đảng nắc “cr’đơơng” k’tiếc k’ruung coh cr’chăl t’mêê, pa mâng khối đại đoàn kết acoon coh lâng bhrợ pa dưr tr’mông tr’meh k’bhộ ngăn, bhui har: A cu rơơm, Đảng hêê ting t’ngay ting ha dưr lâh mơ khối đại đoàn kết acoon coh ting pậ ga mắc lâh; apêê acoon coh đhi noo ting t’ngay ting ha dưr lâh, pa tệêt g’bọ đh’rưah, bhrợ pa dưr pr’ặt tr’mông ca van ca bhộ. C’la cu nắc ta luôn tin đươi ooy  c’lâng xa nay, chính sách âng Đảng lâng ting bhrợ têng cơnh xa nay pháp luật âng Nhà nước./.

         Đhị quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, pazêng t’ngay đâu, quân lâng đhanuôr  vêy bấc bh’rợ bhrợ têng ghit  liêm, lalua ta nih đoọng hơnh deh Đại hội Đảng prang k’tiếc k’ruung g’luh 13 lâng bấc rau đương rơơm. Pa căn Lữ Kim Cúc, Chủ tịch k’bhuh pân đil chr’val dảo Sinh Tồn, chr’hoong Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà đoọng năl: Đhanuôr chr’val đảo Sinh Tồn zi rơơm kiêng Đại hội Đảng prang k’tiếc k’ruung g’luh 13 nắc ta bhrợ têng liêm choom bhlầng. A zi đương rơơm đhị Đại hội nâu nắc  vêy bấc c’lâng xa nay; c’lâng bh’rợ đoọng tệêm ngăn t’bhlầng tr’mông tr’meh âng đhanuôr đhị zr’lụ biển, đảo moon za zưm lâng quàn đảo Trường Sa moon lalay. K’rang tước bhrợ pa dưr pr’đợơ quốc phòng prang k’tiếc k’ruung pa tệêt lâng bh’rợ tệêm ngăn loon đhanuôr coh biển, đảo ting nhâm mâng lâh mơ, zư liêm môi trường tệêm ngăn coh zr’lụ đoọng ha đhanuôr zi tệêm ngăn pr’ặt tr’mông, bhrợ têng cha lâng g’bọ lâng đảo.

        T’cooh Thạch Sen, ma nuyh acoon coh Khmer, Trưởng ban k’đhơợng lêy chùa Mahatup phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  đoọng năl, coh cr’chăl a hay, apêê c’lâng xa nay, chính sách âng Đảng cơnh lâng đhanuôr acoon coh prang k’tiếc k’ruung moon za zưm lâng đhanuôr Khmer, tỉnh Sóc Trăng moon lalay nắc liêm choom lâng rau đương rơơm âng đhanuôr. T’cooh Thạch Sen tin đươi, Đại hội đại biểu prang k’tiếc k’ruung g’luh XIII âng Đảng, nắc lêy vêy pazêng quyết sách nhâm crêê, đâh loon đoọng pa dưr k’tiếc k’ruung ha dưr lâh mơ dzợ: Xoọc đâu, đhanuôr Khmer tin đươi ooy c’lâng xa nay âng Đảng, Nhà nước, lêy nâu đoo nắc liêm lâng cr’noọ cr’niêng rơơm kiêng âng đhanuôr. Pa căh đăh tr’mông tr’meh âng đhanuôr ting hadưr dal lâh mơ. C’la cu nắc tin đươi ooy Đại hội Đảng 13 nắc pa dưr k’tiếc k’ruung ha dưr lâh mơ dzợ.

        Đh’rưah lâng đhanuôr coh prang k’tiếc k’ruung, đhanuôr hêê ặt ma mông coh k’tiếc k’ruung lơơng cung ta luôn lêy cha mệêt, t’hước chô ooy Đại hội Đảng 13- bh’rợ ga mắc chr’năp âng k’tiếc k’ruung. Đhơ pr’đợơ dzợ bấc k’đhap k’ra, đhanuôr hêê ặt ma mông coh k’tiếc k’ruung lơơng tin đươiooy tinh thần đoàn kết, ắt pazưm lâng tin đươi k’rơ ooy râu k’đhơợng bhrợ âng Đảng. Amoó Bùi Thu Huyền, mưy manứih k’tiếc k’ruung hêê ắt ma mung cóh Ai Cập moon: Acu lêy zâp chính sách âng Đảng lâng Nhà nước k’rang lêy tước đhanuôr ắt mamung cóh k’tiêc k’ruung lơơng. Râu âng cu chắp hơnh lấh mơ nắc đắh chính sách âng Đảng lâng Nhà nước ooy đợ c’moo hanua, lấh mơ nắc c’moo 2020, chính sách zư lêy đhanuôr, lấh mơ nắc đhị bêl pr’lúh Covid-19 t’mêê đâu, Chính phủ hêê bhriêl ta bách bhlâng, t’bhlâng đắh bhiệc zư lêy đhanuôr. Việt Nam zi lấh pr’lúh cr’ay nâu lâng bil ta bhứch bấc. mưy râu chr’nắp dzợ nắc kinh tế c’moo nua pa dưr pa xớc, nâu đoo nắc chr’nắp./.

Nhiều kỳ vọng đổi mới, phát triển được gửi gắm vào Đại hội Đảng lần thứ XIII

Trong khong khí chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13, với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao, nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài mong rằng, Đảng có những quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.  

          Đảng viên Bhling Hạnh, dân tộc Cơ Tu ở thôn Công Dồn, xã Duôih, tỉnh Quảng Nam kỳ vọng Đại hội 13 của Đảng sẽ có những chính sách tạo đột phá cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển gắn với bảo tồn văn hóa bản địa: Tôi tin tưởng Đảng ta ngày sẽ càng lớn mạnh, đưa đất nước càng đi lên hơn nữa. Đặc biệt, Đảng sẽ có nhiều chính sách hơn nữa dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo nhiều công ăn việc làm cho thanh niên; bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số...

Còn già Hồ Văn Hạnh, lão thành cách mạng dân tộc Pa Cô ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tự tin Đảng sẽ có những chủ trương tiếp tục thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc: Tôi mong rằng, Đảng ta ngày càng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng lớn mạnh; các dân tộc anh em ngày càng phát triển, gắn bó với nhau cùng tiến bộ, xây dựng đời sống mới giàu đẹp. Bản thân tôi luôn tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và sống tuân thủ pháp luật của Nhà nước./.

Tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, những ngày này, quân và dân có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với nhiều ước vọng. Bà Lữ Kim Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Bà con nhân dân xã đảo Sinh Tồn chúng tôi mong muốn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ thành công rực rỡ. Chúng tôi kỳ vọng ở Đại hội lần này có nhiều chủ trương, giải pháp để đảm bảo đấy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên các vùng biển, đảo nói chung, và quần đảo Trường Sa nói riêng. Quan tâm chăm lo hơn nữa đến các lực lượng trên các vùng biển, hải đảo. Quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, đảo ngày càng vững chắc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực để bà con nhân dân chúng tôi ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, sinh sống và gắn bó với đảo, yêu mến biển đảo.

Ông Thạch Sen, người dân tộc Khmer, Trưởng Ban quản trị chùa Mahatup (chùa Dơi), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung và bà con dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng nói riêng rất phù hợp với tâm tư nguyện vọng của bà con. Ông Thạch Sen tin tưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, kịp thời để đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên: Hiện nay, đồng bào Khmer rất tin tưởng theo đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, coi như rất phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con. Thể hiện qua mức sống cảu bà con ngày càng đi lên. Bản thân tôi tin tưởng vào Đại hội Đảng 13 sẽ đưa đất nước phát triển cao hơn nữa./.

Hòa chung không khí với nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài cũng luôn theo dõi, hướng về Đại hội Đảng 13 - sự kiện trọng đại của đất nước. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, bà con kiều bào luôn tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, gắn bó và tin tưởng mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng. Chị Bùi Thu Huyền, một kiều bào ở Ai Cập chia sẻ: Tôi thấy các chính sách của Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới kiêu bào. Điều mà tôi ấn tượng nhất về chính sách của Đảng và Nhà nước trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, chính sách bảo vệ người dân, đặc biệt là trước đại dịch covid-19 vừa rồi, Chính phủ ta rất giỏi, rất nỗ lực trong bảo vệ người dân. Việt Nam vượt qua đại dịch đó với tổn thất ít nhất. Một điều đặc biệt nữa là kinh tế năm vừa qua rất phát triển đó là điều rất đặc biệt./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn