Ha dum 12/8, đhị Đong hát Đài P’rá Việt Nam số 58 Quán sứ, Hà Nội ta bhrợ bh’rợ pa đơp ch’ner âng Ban Bí thư Trung ương Đảng đơc đoọng ha pêê tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật lâng k’đươi Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương bhrợ têng.

15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật pr’hay chr’năp bhlâng bơơn pa đơp ch’ner đhị g’luh nâu năc ăt đhị apêê: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, múa. Apêê tác phẩm zêng âi bơơn xay truih pa căh, vêy chr’năp ooy khoa học lâng chroi đoọng ooy lý luận, đhr’năng la lua; vêy pr’đươi liêm choom, loon đơơh đhị apêê xa nay âng đha nuôr k’rang tươc; vêy cr’đơơng râu t’mêê, chr’năp coh pr’ăt tr’mông bh’rợ văn học, nghệ thuật, bhrợ crêê cơnh râu k’đươi moon âng Đảng, Nhà nước... chroi đoọng k’đơơng c’lâng bhrợ t’vaih lâng ting pâh bhrợ xay moon  rơợng apêê c’lâng xa nay lêt chêr coh văn học, nghệ thuật.

Zi’lâh 4 g’luh ch’mêêt lêy, chơơih pay, xay moon, Hội đồng âi chơơih pay 15 tác phẩm pa đơp ch’ner coh pa zêng 93 tác phẩm coh bâc râu, bâc bh’rợ văn học, nghệ thuật cơnh lâng 38 cuốn sách, 53 bài báo lâng 2 t’ruih phát thanh. Coh đêêc vêy 4 tác phẩm đoọng ch’ner A, 7 tác phârm ch’ner B, 4 tác phẩm ch’ner C. Hội đồng công âi chơơih pay lâng pa đơp đoọng ch’ner ha 7 đơn vị báo chí lâng xuất bản vêy bh’nơơn chr’năp liêm coh bh’rợ xay truih, p’too moon, pa căh apeê tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật c’moo 2019./.

Trao thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản xuất sắc năm 2019

Tối 12/8, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam số 58 Quán Sứ, Hà Nội diễn ra lễ trao tặng giải thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và giao cho Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện.

  15 tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc được trao tặng giải thưởng tại buổi lễ thuộc các lĩnh vực như: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, múa. Các tác phẩm đều đã được xuất bản và công bố, có giá trị khoa học và đóng góp về lý luận, thực tiễn; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước... góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Qua 4 vòng bình xét, thẩm định, Hội đồng đã chọn được 15 tác phẩm trao thưởng trong tổng số 93 tác phẩm ở các thể loại, các lĩnh vực văn học, nghệ thuật với 38 cuốn sách, 53 bài báo và 2 chương trình phát thanh. Trong đó có 4 tác phẩm xếp loại A, 7 tác phẩm xếp loại B, 4 tác phẩm xếp loại C. Hội đồng cũng đã bình chọn và trao tặng thưởng cho 7 đơn vị báo chí và xuất bản có thành tích nổi bật trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn