T’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ tr’nêng công nghiệp, t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ tr’xăl t’mêê k’tiêc k’ruung lâng ting xay bhrợ lâng bha lang k’tiêc âng k’tiêc k’ruung hêê ting t’ngay bâc lâh mơ. Bh’rợ tr’nêng khoa học- công nghệ, pa bhlâng năc ooy công nghệ thông tin lâng đhr’năng xay bhrợ đh’rưah âng bha lang k’tiêc ting t’ngay k’rơ pa bhlâng, bhrợ t’vaih bâc râu liêm choom bâc lâh mơ lâng đợ zr’năh k’đhap công bâc. Tu cơnh đêêc, đợ manuyh bhrợ têng bh’rợ tuyên giáo đh’rưah prang hệ thống chính trị t’bhlâng zư nhâm mâng xa nay bh’rợ cr’noọ xa nay, xay moon, pa dưr prang Đảng, pazêng đhanuôr, pazêng quân t’bhlâng bhrợ nhâm mâng lâh mơ khối đại đoàn kết pazêng acoon manuyh; đh’rưah lâng c’rơ âng acoon manuyh lâng c’rơ âng c’xêê c’moo t’mêê; c’rơ coh k’tiêc k’ruung lâng c’rơ âng bha lang k’tiêc; xay moon ghít râu chr’năp coh bh’rợ k’đhơợng xay âng Đảng, râu mr’cơnh cr’noọ xa nay, nhâm mâng cr’noọ âng đhanuôr năc râu bhrợ t’vaih pazêng râu thắng lợi âng cách mạng Việt Nam.

Bơơn pa chô râu chr’năp ga măc coh bh’rợ zâl arọp Pháp, zâl Mỹ, pa chô, pazum k’tiêc k’ruung, prang k’tiêc k’ruung dưr lướt ooy CNXH, năc coh c’lâng lướt âng acoon manuyh lum bâc râu zr’năh k’đhap. Râu bil hư ngân pa bhlâng âng bơr chu zập arọp a bhuy năc n’leh ghit coh pazêng cha năc manuyh, pazêng pr’loong đong, pazêng vel đong, phố thị, bhươl cr’noon. Căh loon bhr’lậ pa liêm pazêng râu đơ zr’năh k’đhap, k’tiêc k’ruung hêê năc dưr ăt lâng đhr’năng cha groong âng Mỹ, xang n’năc k’đhơợng súng zư lêy k’tiêc k’ruung coh c’noong k’tiêc Tây Nam lâng c’noong k’tiêc n’đăh Bắc âng k’tiêc k’ruung, xay bhrợ bh’rợ tr’nêng bha lang k’tiêc ga măc chr’năp zup zooi đhanuôr Campuchia doọ choom chêệt bil lứch; zâl cha groong đhí boo, tuh bhlong, p’răng xơợt, đợ râu zr’năh k’đhap coh pr’ăt tr’mông âng đhanuôr.

Xa nay bh’rợ tr’xăl k’tiêc k’ruung âng Đảng xay moon lâng k’đhơợng xay tơợ Đại hội VI âng Đảng t’mêê lướt z’lâh coh pazêng c’moo tr’nơơp năc Liên Xô lâng pazêng k’tiêc k’ruung XHCN coh Đông Âu, tu râu n’lất ooy c’lâng xa nay lâng râu zâl pa hư, tr’pác coh m’pâng, năc bhrợ râu bil hư ngân pa bhlâng lâng tươc ooy ha rập bil chế độ. Râu mamông căh cậ dưr bil âng Đảng, âng chế độ XHCN coh Việt Nam xoọc ăt lâng đhr’năng zr’năh k’đhap căh dzợ cơnh. Cr’noọ bh’rợ t’bâc chính trị, t’bâc đảng la lay , xăl c’lâng, xăl pr’họm, căh mâng loom, ta bơơn chính trị… năc tơơp dưr vaih, pa trơơi bâc ooy, pa bhlâng năc cr’noọ bh’rợ t’bil râu têêm ngăn âng pazêng c’bhuh arọp abhuy.

Năc coh cr’chăl zr’năh k’đhap n’năc, đợ manuyh bhrợ têng bh’rợ tr’nêng tuyên giáo đh’rưah lâng prang hệ thống chính trị t’bhlâng zư nhâm mâng xa nay bh’rợ ooy cr’noọ xa nay; xay moon, pa dưr Đảng, pazêng đhanuôr, pazêng quân nhâm mâng cr’noọ xa nay chủ nghĩa Mác- Lê-nin, c’lâng xa nay Hồ Chí Minh, pa bhlâng nhâm loom đươi ooy râu k’đhơợng xay âng Đảng, Nhà nước lâng c’lâng dưr lướt ooy CNXH âng acoon manuyh; t’bhlâng nhâm mâng, t’bhlâng pa dưr khối đại đoàn kết pazêng acoon manuyh; k’rong c’rơ âng acoon manuyh lâng c’rơ âng c’xêê c’moo; c’rơ coh k’tiêc k’ruung lâng c’rơ âng bha lang k’tiêc; xay moon ghít râu chr’năp coh bh’rợ k’đhơợng xay âng Đảng, râu mr’cơnh cr’noọ xa nay, nhâm mâng cr’noọ âng đhanuôr năc râu bhrợ t’vaih pazêng râu thắng lợi âng cách mạng Việt Nam.

Lêy cớ coh 90 c’moo bhrợ pa dưr, zâl arọp abhuy, pậ banh, đh’rưah lâng râu liêm choom lâng bh’nơơn bh’rợ chr’năp, bh’rợ tr’nêng tuyên giáo công n’leh muy bơr râu căh ơy liêm choom đơơh hân ng’bhr’lậ pa liêm. Bh’rợ n’năl bêl pay đươi, xay moon, xay moon đơc đhr’năng lâng cr’noọ âng xã hội vêy bêl, vêy bh’rợ căh n’năl cơnh chêêc bhrợ, căh đơơh loon; bh’rợ ooy cr’noọ xa nay, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, apêê xay truih, prá xay lâng boóp vêy bêl căh ơy ghít lâng crêê cơnh cr’noọ, bh’rợ tr’nêng, râu liêm choom âng bh’rợ p’too pa choom lý luận chính trị dzợ vêy đợ râu căh liêm choom; bh’rợ xay moon bh’rợ tr’nêng coh khoa giáo lâng kinh tế căh ơy lâh k’rơ; xa nay, bh’rợ tr’nêng căh đơơh xăl t’mêê…

Xa nay bh’rợ tr’xăl t’mêê, t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ công nghiệp, bhrợ t’mêê k’tiêc k’ruung lâng ting xay bhrợ đh’rưah lâng bha lang k’tiêc âng k’tiêc k’ruung hêê ting t’ngay k’rơ lâh mơ. Bh’rợ tr’nêng khoa học- công nghệ, pa bhlâng năc ooy công nghệ thông tin lâng đhr’năng xay bhrợ đh’rưah âng bha lang k’tiêc ting t’ngay k’rơ pa bhlâng, bhrợ t’vaih bâc râu liêm choom bâc lâh mơ lâng đợ zr’năh k’đhap công bâc. Bh’rợ pay n’năl, prá xay xa nay, cr’noỌ cr’niêng vêy ta bhrợ têng coh bâc bh’rợ tr’nêng, coh đêêc vêy đợ truyền thống lâng êêh râu truyền thống.

Tơợ bêl k’tiêc k’ruung hêê pa têệt mạng internet prang bha lang k’tiêc, bha lang k’tiêc năc dưr ma mơ lâh mơ, tr’đăn lâh mơ, cơnh ngoọ bơơn t’gậ têy ooy pazêng râu hân đhơ ch’ngai bhlâng, la lay cơnh. Prang bha lang k’tiêc xoọc đâu vêy k’nặ 4,5 tỷ manuyh đươi internet, pay mơ 58% đhanuôr coh prang bha lang k’tiêc; vêy lâh 5,2 tỷ manuyh đươi điện thoại di động, pay mơ lâh bơr m’pâng t’piing pêê đhanuôr coh prang bha lang k’tiêc. K’tiêc k’ruung hêê xoọc vêy lâh 68 ức manuyh đươi internet, mơ 70% đhanuôr prang k’tiêc k’ruung.

Xa nay bh’rợ âng mạng, xa nay bh’rợ âng số, công nghệ 4G, 5G lâng dal lâh mơ năc đoọng pa têệt, prá xay, tr’câl tr’bhlêy, buôn bhlâng xay p’căh râu t’béch g’lăng lâng liêm choom bâc lâh mơ. Zập cha năc manuyh choom bhrợ ha đay đợ website, blog, weblog, tài khoản coh Facebook, Twister, YouTube…; lêy, xơợng, đọc lâng prá xay lâng báo chí, phát thanh, truyền hình, coh điện thoại di động, máy tính, pazêng râu pr’đươi xơợng, lêy. Pazêng râu bh’rợ, cr’noọ năc mọt, xay bhrợ ooy k’tiêc k’ruung hêê ting t’ngay k’rơ lâh mơ, k’đhap lâh mơ. Pazêng c’bhuh arọp abhuy t’bhlâng zâl pa hư ahêê coh pazêng râu xa nay bh’rợ, pa bhlâng năc coh bh’rợ tr’nêng chính trị, cr’noọ xa nay, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ… lâng cr’noọ bh’rợ ting t’ngay k’rơ lâh mơ, lơơp lâh mơ.

Đh’rưah lâng n’năc, bơr pêê c’moo đăn đâu, kinh tế bha lang k’tiêc căh dzợ k’rơ, đhr’năng nợ công dưr vaih k’rơ coh Tây Âu, chính trị- xã hội căh nhâm mâng coh Bắc Phi, Trung Đông, châu Á, châu Mỹ- Latinh lâng muy bơr zr’lụ n’lơơng; chiến tranh kinh tế vêy cơnh năc bhrợ pr’đơợ đoọng ha chiến tranh coh n’lơơp; pr’luh cr’ăy Covid-19 bhrợ râu bi hư ngân pa bhlâng ooy kinh tế - xã hội âng bâc k’tiêc k’ruung lâng căh ơy n’leh vaih đhr’năng choom u bil; pazêng xa nay t’mêê, k’đhap, k’đhap pa bhlâng dưr vaih coh Biển Đông lâng zr’lụ Đông Nam Á, Bắc Á, Nam Á…

Coh k’tiêc k’ruung hêê, đhr’năng zr’năh k’đhap âng kinh tế xang bêl pr’luh cr’ăy Covid-19 năc dzợ đanh đươnh; bh’rợ tr’nêng, pr’ăt tr’mông âng đhanuôr dzợ bâc râu zr’năh k’đhap; đhr’năng căh nhâm mâng ooy cr’noọ xa nay chính trị, pr’ăt bh’rợ, pazêng râu n’leh vaih đhr’năng ma tr’xăl ooy cr’noọ bh’rợ coh muy bơr c’bhuh, coh cấp dal, căh ơy choom ta bhr’lậ, zâl t’bil; bh’rợ zâl cha groong t’tông k’rooch, râu căh liêm crêê, râu ta uah, râu n’lất n’mốp âng xã hội năc căh ơy crêê cơnh cr’noọ.

Muy bơr râu xa nay bh’rợ k’đhap ooy đối nội, đối ngoại cơnh ooy chủ quyền c’noong k’tiêc, hải đảo; k’đhơợng xay tài chính, cr’van zazum, pa xiêr nợ công, zâl cha groong, t’tông k’rooch, ta uah, râu căh liêm crêê, k’đhơợng xay doanh nghiệp nhà nước… dzợ bâc râu căh liêm choom, buôn bhrợ xã hội mốp loom, crêê apêê arọp abhuy, c’bhuh phản động ton đươi moon p’lất, bhrợ zr’năh k’đhap lâh mơ.

Bâc apêê cơ quan ma k’đhơợng xay lâng t’cooh xa nay pazêng cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ căh lâh lêy chăp bh’rợ pa choom p’xoọng cr’noọ xa nay chính trị lâng bh’rợ tr’nêng đoọng ha apêê xrặ bhrợ, pa chăp ch’mêệt lêy lý luận, apêê prá xay, biên tập, biên dịch. Bấc apêê xrặ văn, xrặ báo, nghệ sỹ căh tộ lướt ooy râu la lua coh bhươl cr’noon, coh da ding k’coong, zr’lụ ch’ngai bha dăh, zr’lụ công nghiệp… đợ zr’lụ năc xa nay bh’rợ tr’xăl t’mêê vêy đợ râu chr’năp liêm bâc pa bhlâng.

Cơnh lơơng, bh’rợ pa choom p’xoọng bh’rợ tr’nêng, p’too pa choom cr’noọ xa nay chính trị đoọng ha apêê đoo căh lâh ta k’rang, vêy cơnh cậ năc căh lâh ta lêy chăp. Bh’rợ toọm đợ manuyh bhrợ lất năc căh lâh crêê cơnh, vêy cr’noọ căh lâh kiêng toọm lâng vêy manuyh năc choom dưr vaih cơnh râu liêm choom. Đhr’năng n’năc xay moon đoọng ha ngành Tuyên giáo đợ xa nay bh’rợ t’mêê lâng bâc râu zr’năh k’đhap t’mêê, năc lêy ghít zập liêm, ta nih đha nâng lâng xay bhrợ crêê liêm, k’rơ lâh mơ. Bh’rợ xay tr’nêng tuyên giáo năc t’hước ooy râu liêm choom lâh mơ ooy cr’noọ lâng crêê cơnh cr’noọ cr’niêng âng acoon manuyh./.

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người

(Phần II)

 Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu. Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc, tạo ra nhiều cơ hội to lớn và cả những thách thức không nhỏ. Vì thế, những người làm công tác tuyên giáo cùng cả hệ thống chính trị kiên cường giữ vững trận địa tư tưởng; tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, bền chí của nhân dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thu giang sơn về một mối, cả nước đi lên CNXH, nhưng phía trước con đường đi của dân tộc còn lắm chông gai. Hậu quả nặng nề của hai cuộc chiến tranh khốc liệt hằn sâu trên gương mặt mỗi người, mỗi gia đình, mỗi làng quê, phố thị, thôn bản. Chưa kịp lành vết thương, đất nước ta lại phải đương đầu với lệnh bao vây, cấm vận của Mỹ, rồi phải cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; đương đầu với thiên tai, bão lụt, những khó khăn của đời sống nhân dân.

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI của Đảng vừa đi qua những năm đầu thì Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu, do sai lầm về đường lối và cả sự phản bội, phân rã từ bên trong, đã lâm vào khủng hoảng sâu sắc và đi đến sụp đổ chế độ. Sự tồn vong của Đảng, của chế độ XHCN ở Việt Nam đứng trước thách thức gay gắt. Xu hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, "đổi hướng, đổi màu", dao động, hoài nghi, cơ hội chính trị…được dịp nảy nở, tán phát, đặc biệt là âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ngay trong thời điểm khó khăn đó, những người làm công tác tuyên giáo cùng cả hệ thống chính trị kiên cường giữ vững trận địa tư tưởng; tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và con đường đi lên CNXH của dân tộc; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, bền chí của nhân dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 90 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cùng với những ưu điểm và thành tựu cơ bản, hoạt động tuyên giáo cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Việc nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình và tâm trạng xã hội có lúc, có việc còn lúng túng, bị động; công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên, tuyên truyền miệng có lúc chưa theo sát và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị có mặt còn hạn chế; công tác tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo và kinh tế chưa cao; nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới...

Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu. Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc, tạo ra nhiều cơ hội to lớn và cả những thách thức không nhỏ. Cách thức thu nhận, trao đổi thông tin, tình cảm, tư tưởng được thực hiện qua nhiều “kênh”, cả truyền thống và phi truyền thống.

Từ khi đất nước ta nối mạng internet toàn cầu, thế giới trở nên “phẳng” hơn, “gần” hơn, như được chạm tay vào mọi thứ dù xa xôi, khác biệt. Cả thế giới hiện có gần 4,5 tỷ người dùng internet, chiếm tỷ lệ 58% dân số toàn cầu; có hơn 5,2 tỷ người sử dụng điện thoại di động, chiếm hơn hai phần ba dân số toàn cầu. Nước ta hiện có trên 68 triệu người sử dụng internet, bằng 70% dân số cả nước.

Môi trường mạng, môi trường số, công nghệ 4G, 5G và cao hơn thế cho phép việc kết nối, tương tác, kinh doanh, sáng tạo dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Mỗi người có thể lập cho mình các website, blog, weblog, tài khoản trên Facebook, Twister, YouTube…; xem, nghe, đọc và tương tác với báo chí, phát thanh, truyền hình, trên điện thoại di động, máy tính, các ứng dụng nghe nhìn. Các trào lưu, các khuynh hướng tư tưởng xâm nhập, tác động vào nước ta ngày càng mạnh mẽ, phức tạp. Các thế lực cơ hội, phản động, thù địch tăng cường chống phá ta trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ… với âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt.

Cùng với đó, mấy năm gần đây, kinh tế thế giới rơi vào vòng suy thoái, khủng hoảng nợ công ở Tây Âu, biến động chính trị - xã hội ở Bắc Phi, Trung Đông, châu Á, châu Mỹ-Latinh và một số khu vực khác; chiến tranh kinh tế có thể tạo đà cho chiến tranh lạnh; đại dịch Covid-19 tác động rộng lớn, sâu sắc, nặng nề đến kinh tế-xã hội nhiều nước và chưa có dấu hiệu suy giảm; những vấn đề mới, phức tạp, rất phức tạp nảy sinh ở Biển Đông và khu vực Đông Nam Á, Bắc Á, Nam Á...

Ở trong nước, lạm phát và suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài trong trung hạn; sản xuất, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận, kể cả ở cấp cao, chưa được khắc phục, đẩy lùi; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn.

Một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại như chủ quyền biên giới, hải đảo; quản lý tài chính, tài sản công, xử lý nợ công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, quản lý doanh nghiệp nhà nước…còn nhiều yếu kém, dễ gây bức xúc dư luận xã hội, bị các thế lực cơ hội, phản động, thù địch lợi dụng xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng làm phức tạp thêm tình hình.

Không ít cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ chưa coi trọng việc bồi dưỡng chính trị tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ sáng tác, nghiên cứu lý luận, phê bình, biên tập, biên dịch. Nhiều nhà văn, nhà báo, nghệ sỹ không chịu khó đi thực tế ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp... những nơi mà sự nghiệp đổi mới để lại rất nhiều thành tựu và dấu ấn đậm nét.

Mặt khác, công tác bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị tư tưởng cho họ còn bị buông lỏng, thậm chí bị xem nhẹ. Việc xử lý các trường hợp vi phạm còn lúng túng, có lúc tả khuynh và khá nhiều trường hợp lại sa vào hữu khuynh. Tình hình đó đã đặt ra cho ngành Tuyên giáo những yêu cầu, nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn, thách thức mới, cần phải được nhận thức đầy đủ, sâu sắc và hành động đúng đắn, quyết liệt. Công tác tuyên giáo phải vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người.

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn