Hi dưm t’ngay 27/11/2019, đhị thành phố Hồ Chí Minh ta bhrợ bhiệc bhan pazao đoọng ch’ner Ngân hàng Việt Nam liêm chr’nắp c’moo 2019 âng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam pazưm lâng Tập đoàn Dữ liệu bha lang k’tiếc bhrợ têng đh’rứah lâng pa zêng bhiệc bhan diễn đàn Ngân hàng pa câl la lêếh Việt Nam-Vietnam Retail Banking Forum. Ngân hàng Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc vel bhươl Việt Nam bơơn ta hơnh déh 2 ch’ner Ngân hàng zooi zúp k’rong bhrợ nông nghiệp công nghệ dal liêm chr’nắp c’moo 2019 lâng Ngân hàng liêm chr’nắp tu đhanuôr c’moo 2019.

Nâu đoo nắc ch’ner liêm chr’nắp ngành Ngân hàng bơơn bhrợ têng zâp c’moo, tơợ c’moo 2012 tước đâu. Ch’ner đoọng hơnh déh đợ ngân hàng vêy bh’nơơn bhrợ têng liêm choom cóh zâp đắh bh’rợ cắh cậ bh’nơơn pr’đươi, dịch vụ chr’nắp cắh cậ t’mêê, bơơn râu k’rang lêy âng cộng đồng ngân hàng, vêy râu chrooi đoọng liêm chr’nắp ha bh’rợ pa dưr pa xớc âng ngành, liêm crêê cơnh cr’noọ, k’đươi moon âng ta mooi lâng xã hội.

Pa prá đhị bêl tơợp bhrợ têng pazao đoọng ch’ner, t’coóh Nguyễn Toàn Thắng-Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng đoọng năl: Hội đồng lêy pay bhui har bêl bơơn lêy zâp đắh bh’rợ âng hệ thống ngân hàng vêy râu pa dưr pa xớc liêm chr’nắp, tơợ đêếc âng đơơng đợ bh’nơơn liêm choom. ooy bhiệc zước lêy, xay moon bha ar pa tơ âng zâp ngân hàng pấh bhiệc bhan, ooy cr’chăl lêy cha mêết pa zêng cóh bha ar pa tơ lâng đhị đêếc, lêy cha mêết cr’liêng xa nay, xay moon tơợ zâp đắh nguồn độc lập, choom lêy ghít bhiệc nâu. Cơ cấu ch’ner c’moo 2019 vêy đợ râu liêm chr’nắp lêy bhrợ  cơnh lâng c’lâng bh’rợ k’tiếc k’ruung lâng c’lâng bh’rợ k’tiếc k’ruung đắh pa dưr pa xớc t’viêng liêm ting quyết định âng Chính phủ, âng Ngân hàng Nhà nước đắh pa dưr pa xớc tín dụng t’viêng lâng k’đhơợng zư râu cắh liêm crêê môi trường lâng xã hội đắh bh’rợ đoọng tín dụng, đấh loon pa xoọng ch’ner Ngân hàng liêm chr’nắp tín dụng t’viêng.

Đhị ta lêy cha mêết, chơớih pay ch’ner c’moo đâu nắc choom lêy 2, 3 râu chr’nắp cơnh Mưy nặc, zâp ngân hàng zêng p’têết pazưm ooy đắh pa dưr pa xớc bhiệc pa câl la lêếh, nắc lêy p’cắh zâp ứng dụng ngân hàng điện tử lâng ngân hàng số, cắh ha mơ pa đhêy pa dưr pa xớc đoọng ha ta mooi. Bơr nặc, zâp ngân hàng t’bhlâng moon pa glúh đợ bh’nơơn pr’đươi, dịch vụ liêm choom lâng ta mooi, n’jứah lêy chô tước ta mooi đại chúng. Pêê nặc, zâp ngân hàng xoọc vêy c’lâng lêy cha mêết t’bhlâng pazưm lâng zâp công ty Fintech liêm chr’nắp đoọng bhrợ pa dưr k’rơ đắh bhiệc pa dưr pa xớc lâng âng đơơng bh’nơơn pr’đươi dịch vụ, pa dưr bhiệc thanh toán cắh đươi zên mặt, têêm ngăn zâp giao dịch điện tưt bơơn têêm ngăn, n’jứah k’míah cr’chăl t’ngay, zên đoọng cắh ha mơ t’pấh ta mooi lâng chrooi pa xoọng t’bhlâng lâng phổ cập tài chính cộng đồng đhị zr’lụ vel bhươl, k’coong ch’ngai.

Bh’nơơn lêy bơơn nắc vêy 19 ngân hàng, công ty Fintech liêm chr’nắp bơơn ta hơnh déh đhị 9 hạng mục âng ch’ner c’moo 2019, nắc đoo: Ngân hàng pa câl la lêếh liêm chr’nắp, Ngân hàng điện tử liêm chr’nắp, Ngân hàng số liêm chr’nắp, ngân hàng vêy bh’nơơn pr’đươi, dịch vụ liêm chr’nắp, Ngân hàng liêm chr’nắp đắh tín dụng t’viêng, Ngân hàng lướt đh’rứah lâng doanh nghiệp k’tứi lâng glặp, Ngân hàng zooi zúp k’rong bhrợ noong nghiệp công nghệ dal, Ngân hàng liêm chr’nắp tu đhanuôr, công ty Fintech liêm chr’nắp. Ooy đâu, Agribank bơơn ta hơnh déh 2 ch’ner Ngân hàng zooi zúp k’rong bhrợ nông nghiệp công nghệ dal liêm chr’nắp c’moo 2019 lâng Ngân hàng liêm chr’nắp tu đhanuôr c’moo 2019.

Ooy đợ c’moo hanua, bhiệc k’rong bhrợ tín dụng pa dưr pa xớc nông nghiệp đươi dua công nghệ dal, nông nghiệp liêm sạch âng Agribank ta luôn nặc râu tr’ang liêm âng ngành Ngân hàng. Agribank ta luôn têêm ngăn âng đơơng zâp zên lâng lãi xuất t’đui đoọng đoọng pa dưr cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam. cr’chăl nâu, Agribank cung cắh ha mơ pa đhêy t’bhlâng pa dưr liêm c’lâng bh’rợ đoọng vặ, k’míah zên đoọng t’bhứah k’rong bhrợ tín dụng liêm buôn đợ bh’rợ lêy bhrợ, pa đệ cr’chăl t’ngay lêy cha mêết dự án, c’lâng bh’rợ vặ zên, pa dưr hạn mức đoọng vặ, pa xiêr lãi xuất đoọng vặ lâng cơ cấu cớ cr’chăl t’ngay chroót nợ đoọng ha ta mooi ting cơnh k’đươi moon âng Ngân hàng Nhà nước, t’bhlâng pazưm nhâm mâng lâng zâp chính quyền vel đông đoọng trứah bhlếh đợ zr’nắh k’đhạp đoọng ha ta mooi cơnh đắh hạn mức vặ, pr’đươi cr’van lêy xăl...

Tơợp tơợ c’xêê 11/2016, Agribank xay bhrợ xa nay bh’rợ tín dụng t’đui đoọng m’bứi bhlâng 50 r’bhâu tỷ đồng đoọng ha bh’rợ Nông nghiệp sạch. Lêy u’xưa nợ đoọng vặ nông nghiệp đươi dua công nghệ dal, nông nghiệp sạch c’moo 2017 bơơn 5.705 tỷ đồng, doanh số đoọng vặ bơơn 11.565 tỷ đồng lâng 3.877 ta mooi đhị 24 chi nhánh. Tước t’ngay 30/6/2018, đợ u’xưa nợ bơơn 5.180 tỷ đồng, doanh số đoọng vặ bơơn 16.505 tỷ đồng đhị 30 chi nhánh cóh prang k’tiếc k’ruung. Tước lứch c’xêê 9/2019, đợ u’xưa nợ đắh bh’rợ nâu nắc têêm ngăn lâng bơơn 5.221 tỷ đồng, doanh số đoọng vặ xa nay bh’rợ nâu bơơn lấh 20.000 tỷ đồng.

P’cắh ghít lâng bh’rợ Tam nông, Agribank ta luôn hrợ c’la pấh k’rong bhrợ zâp đắh xa nay bh’rợ ga mắc âng Chính phủ đắh chính sách tín dụng bhrợ pa dưr pa xớc nông nghiệp, vel bhươl. Agribank ta luôn zư lêy bh’rợ bha lâng âng đơơng zên đấh loon đoọng ha nông nghiệp, vel bhươl, tu cơnh đêếc, k’ực đhanuôr cóh prang k’tiếc k’ruung nắc bơơn đươi zên vốn lâng lãi suất t’đui đoọng pa dưr pa xớc bh’rợ tr’nêng, vêy g’lúh pa dưr dal chất lượng pr’ắt tr’mung tơợ bh’rợ bhrợ têng âng pr’loọng đông. Zên vốn âng Agribank nắc ơy bhrợ pa glúh c’lâng zi lấh đha rứt lâng bhrọ cha k’van đoọng ha bấc đhanuôr, chrooi pa xoọng chr’nắp ooy cr’chăl tr’xăl cơ cấu kinh tế cóh zâp vel đông, lalua nặc pr’đơợ liêm choom ooy đắh pa dưr pa xớc nông nghiệp, vel bhươl lâng bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê.

Cr’chăl bh’rợ pa câl, Agribank ta luôn t’bhlâng bhrợ p’cắh trách nhiệm xã hội lâng k’tiếc k’ruung lâng đhanuôr ooy bấc xa nay bh’rợ pr’ắt tr’mung xã hội. Zâp bh’rợ pr’ắt tr’mung xã hội bơơn Agribank xay bhrợ tơợ bấc c’moo hanua vêy râu pác bhrợ lalay cơnh pa dưr pa xớc giáo dục, pa dưr dal y tế, zooi zúp manứih đha rứt, ôộm đác hay tước tu tâm đoọng ha bh’rợ tr’oác zr’nắh k’đhạp lâng pa dưr dal chất lượng pr’ắt tr’mung đhanuôr cơnh Bhrợ pa dưr động da dô k’er, đông đại đoàn kết, bhrợ pa dưr trường học, băn zư amế Việt Nam anh hùng, zooi zúp đhanuôr zr’lụ boo đhí túh bhlong... đợ zên Agribnk chrooi đoọng ha zâp bh’rợ pr’ắt tr’mung xã hội cr’chăl c’moo 2007-2018 k’dâng lấh 2.800 tỷ đồng.

Lâng 2 ch’ner Ngân hàng Việt Nam liêm chr’nắp 2019, pa xoọng mưy chu cớ chrooi pa xoọng p’cắh ghít pr’ắt bh’rợ, thương hiệu âng Agribank lâng bh’rợ pa dưr pa xớc nông nghiệp, vel bhươl lâng cr’chăl pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung k’tiếc k’ruung./.

 

Agribank được vinh danh 2 giải thưởng

 Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2019

Tối ngày 27/11/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi lễ trao giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2019 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Việt Nam) tổ chức song hành cùng chuỗi sự kiện Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam - Vietnam Retail Banking Forum. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được vinh danh 2 giải thưởng "Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu năm 2019" và "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng năm 2019".

Đây là giải thưởng uy tín ngành Ngân hàng được tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay. Giải thưởng nhằm tôn vinh những ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc tiêu biểu trên những mặt nghiệp vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ quan trọng, nổi bật hoặc mới, được sự quan tâm của cộng đồng ngân hàng, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng và xã hội.

Phát biểu khai mạc tại lễ trao giải thưởng, ông Nguyễn Toàn Thắng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết: Hội đồng bình chọn  vui mừng nhận thấy các mặt hoạt động của hệ thống ngân hàng có sự phát triển  đáng khích lệ, từ đó đem lại những kết quả rất tốt đẹp. Thông qua việc đăng ký, trình bày hồ sơ của các ngân hàng tham dự giải, qua quá trình thẩm định cả trên hồ sơ và tại chỗ, tham khảo thông tin, nhận xét đánh giá từ các nguồn độc lập, khách quan, có thể thấy rõ điều đó. Cơ cấu giải thưởng năm 2019 có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn như phù hợp với Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh theo quyết định của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; kịp thời bổ sung giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu tín dụng xanh”.

Qua kết quả bình chọn giải thưởng năm nay có thể thấy một số nét nổi bật chính sau: Một là, các ngân hàng đều tiếp tục tập trung vào phát triển mảng bán lẻ, liên tiếp cho ra mắt các ứng dụng ngân hàng điện tử và ngân hàng số, không ngừng gia tăng trải nghiệm khách hàng. Hai là, các ngân hàng tiếp tục đưa ra những gói sản phẩm, dịch vụ linh hoạt phù hợp với từng phân khúc khách hàng, vừa đáp ứng các nhu cầu của từng đối tượng khách hàng cụ thể, vừa hướng tới đối tượng khách hàng đại chúng. Ba là, các ngân hàng đang có xu hướng chủ động tăng cường hợp tác cùng các công ty Fintech có uy tín để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc phát triển và cung ứng sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo các giao dịch điện tử được an toàn tiện ích, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí nhằm không ngừng thu hút khách hàng và góp phần đắc lực đối với phổ cập tài chính cộng đồng tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Kết quả đã có 19 ngân hàng, công ty Fintech tiêu biểu được vinh danh ở 9 hạng mục của giải thưởng năm 2019, đó là: Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu; Ngân hàng điện tử tiêu biểu; Ngân hàng số tiêu biểu; Ngân hàng có sản phẩm/dịch vụ sáng tạo tiêu biểu; Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh; Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa; Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng; Công ty Fintech tiêu biểu.Trong đó, riêng Agribank được vinh danh 2 giải thưởng "Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu năm 2019" và "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng năm 2019".

Trong những năm qua, việc đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch của Agribank luôn là điểm sáng của ngành Ngân hàng. Agribank luôn đảm bảo cung cấp đủ vốn với lãi suất ưu đãi nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Agribank cũng luôn không ngừng nỗ lực cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để mở rộng đầu tư tín dụng thông qua đơn giản hoá thủ tục; rút gọn thời gian thẩm định dự án, phương án vay vốn; nâng hạn mức cho vay; giảm dần lãi suất cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khách hàng như về hạn mức vốn vay, tài sản thế chấp…

Bắt đầu từ tháng 11/2016, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ sản xuất “Nông nghiệp sạch”.Kết quả, dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch năm 2017 đạt 5.705 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 11.565 tỷ đồng với 3.877 khách hàng tại 24 chi nhánh. Đến 30/6/2018, dư nợ đạt 5.180 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 16.505 tỷ đồng tại 30 chi nhánh trên toàn quốc. Đến cuối tháng 9/2019, dư nợ lĩnh vực này tiếp tục ổn định và đạt 5.221 tỷ đồng, doanh số cho vay chương trình này đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Khẳng định sứ mệnh đối với "Tam nông”, Agribank luôn chủ động tham gia đầu tư các chương trình lớn của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Agribank luôn giữ vai trò chủ đạo cung cấp vốn nhanh, kịp thời cho nông nghiệp, nông thôn, nhờ đó, hàng triệu nông dân trên cả nước đã được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống từ chính mô hình sản xuất của gia đình. Đồng vốn của Agribank đã mở ra cơ hội thoát nghèo và làm giàu cho nhiều nông dân, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương, thực sự là đòn bẩy hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với đất nước và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội. Các hoạt động an sinh xã hội đã được Agribank triển khai từ nhiều năm qua có sự phân mảng hoạt động riêng biệt như phát triển giáo dục, nâng cấp y tế, hỗ trợ người nghèo, uống nước nhớ nguồn nhằm mục tiêu chia sẻ khó khăn và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Agribank chú trọng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như:Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng trường học; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai... Số tiền Agribank đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2007-2018 khoảng trên 2.800 tỷ đồng.

Với hai giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2019, thêm một lần nữa góp phần khẳng địnhsứ mệnh,vai trò, uy tín, thương hiệucủa Agribank đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và quá trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

Hoàng Anh - VPĐDKVMN Agribank

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn