Râu liêm crêê t’mêê tơợ Nghị quyết ơơi động Đề án k’rong pa zêng pa dưr tr’mông tr’meh pr’ăt tr’nơt zr’lụ dha nuôr acoôn coh lâng da ding ca coong.

BTV KIM CƯƠNG

Aviết Sĩ lâng A lăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc!

  Chăp hơnh đha nuôr lâng pr’zơc âi đơc cr’chăl đương xơợng tr’uih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam! Nâu câi năc đợ cr’liêng bha lâng vêy coh t’ruih t’ngay đâu thứ 3, t’ngay 3/12/2019.

# Râu liêm crêê t’mêê tơợ Nghị quyết ơơi động Đề án k’rong pa zêng pa dưr tr’mông tr’meh pr’ăt tr’nơt zr’lụ dha nuôr acoôn coh lâng da ding ca coong.

# P’rơơm râu liêm choom tơợ tơơm gai t’viêng coh tỉnh Sơn La năc cr’liêng xa nay bơơn xay moon coh c’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha”.

# C’năt t’ruih “ Xa nay p’rá âng pân hêê” moon ooy bh’nơơn liêm choom tơợ C’bhuh pân đil xung kich zêl lâng cha groong tuh bhlong chr’val Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn