Pang ra đh’nớc vel, đh’nớc chr’val” nắc pr’đớc bha ar xrặ tr’nợơp coh t’nooi bha ar xrặ “Quảng Trị: Ra pặ đơn vị hành chính cấp chr’val, k’nặ 500 cán bộ u xưa chô bhrợ ha ooy” xay moon pazêng rau dưr vaih coh đhr’năng xay bhrợ bh’rợ pa xiêr ma nuyh bhrợ, pa liêm bộ máy hành chính.

Pang ra đh’nớc vel, đh’nớc chr’val” nắc pr’đớc bha ar xrặ tr’nợơp coh t’nooi bha ar xrặ “Quảng Trị: Ra pặ đơn vị hành chính cấp chr’val, k’nặ 500 cán bộ u xưa chô bhrợ ha ooy” xay moon pazêng rau dưr vaih coh đhr’năng xay bhrợ bh’rợ pa xiêr ma nuyh bhrợ, pa liêm bộ máy hành chính.

Chr’năp lệê a’ọc ta luôn dưr dzoóc dal coh cr’chăl đăn đâu bhrợ bấc ngai k’rang.

C’nặt t’ruih “Xay moon h’cơnh choom bhrợ cha” t’ngay đâu, xay moon cr’noọ bh’rợ tợơp  bhrợ têng cha, choh bhơi rơ veh công nghệ dal âng pr’zợc p’niên đhị tỉnh Quảng Nam.

Gươl nắc rau chr’năp bhlầng coh pr’ặt tr’mông âng đhanuôr Cơ Tu. Nâu đoo nắc xa nay coh c’nặt t’ruíh “Xợơng p’rá xa nay coh Gươl” tuần nâu

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn