BTV MINH HOA

  A viết Sĩ lâng Vơnich Oang bhui har bơơn tr’lưm đhanuôr lâng pr’zợc coh t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm đhanuôr lâng pr’zợc vêy ting năl pazêng xa nay pr’hay bêl xợơng t’ruih t’ngay đâu, thứu 6 t’ngay 25/9/2020

        # Pa tệêt liêm sạch ting cơnh t’nooi nắc cr’nọo bh’rợ âng apêê hợp tác xã đhị tỉnh Quảng Nam xoọc bhrợ têng lâng bhrợ ta bhưah đoọng pa dưr dal bh’nơơn bh’rợ.

        # C’nặt t’ruih “bhui har ặt ma mông c’rơ” xay moon c’rơ chr’năp âng t’cooh bhươl, trưởng cr’noon, ma nuyh vêy chr’năp dal coh zr’lụ đahnuôr Cor đhị chr’val Trà Kot, chr’hoong da ding ca coong Bắc Trà My.

        # Ặt coh t’huung Mường Hoa, da ding Hoàng Liên Sơn ga ving pa đhiêr. Tả Van bơơn bấc t’mooi du lịch coh k’tiếc k’ruung hêê lâng t’mooi bha lang k’tiếc năl tước đươi tợơ rau liêm pr’hay đh’rưah lâng chr’năp pr’ặt âng đhanuôr acoon coh đhị đâu. C’nặt t’ruih “Chếêc lêy đhị liêm pr’hay” tuần nâu nắc đơơng đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đoọng bơơn lêy rau liêm pr’hay lâng pr’ặt tệêm ngăn âng Tả Van.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn