K’ha riêng sinh viên ngành y, dược trường Đại học Y dược Huế tình nguyện ting pâh zooi đoọng ha tuyến tr’nơơp zêl pr’luh Covid-19. Nắc đoo đợ bh’rợ liêm, pa căh loom trách nhiệm dal lâng zâp ngai.

BTV MINH HOA

Alăng Lợi bhui har tr’lum cớ đha nuôr lâng pr’zơc coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc t’ngay thứ 7 x’ría tuần bhui har lâng têêm ngăn lâng oó ha vil pâr pa noor boop lâng xơợng đươi cơnh p’too moon âng ngành chức năng đoọng k’đhơợng nhâm râu yêm têêm ha c’la đay lâng pr’loọng đong ớ!

# K’ha riêng sinh viên ngành y, dược trường Đại học Y dược Huế tình nguyện ting pâh zooi đoọng ha tuyến tr’nơơp zêl pr’luh Covid-19. Nắc đoo đợ bh’rợ liêm, pa căh loom trách nhiệm dal lâng zâp ngai.

# C’năt t’ruih “ Văn hóa đhi noo ahêê acoon coh” xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc bh’rợ cooch booc n’loong âng đha nuôr Cơ Tu truih da ding Trường Sơn.

# K’dhơợng nhâm quyền bơơn đươi dua đợ bh’nơơn p’too moon ooy zâp n’đăh, ha dưr dal chất lượng c’bhuh ma nưih pa bhrợ ha đha nuôr acoon coh. Cr’liêng xa nay n’nâu vêy bơơn xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc coh C’năt t’ruih “ Quyền acoon ma nưih” tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn