Ha bu nua (26/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội bhrợ têng Hội nghị xay bhrợ Nghị quyết âng Quốc hội đoọng bhrợ têng Đề án k’rong pazêng pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr zr’lụ acoon coh lâng da ding ca coong cr’chăl c’moo 2021- 2030.

Việt Nam nắc k’tiếc k’ruung bấc k’bhuh ma nuyh, vêy 53 k’bhuh acoon coh lâng lâh 14.000.000 cha nắc ặt ma mông ra pặ đhị 51 tỉnh, thành phố, zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong nắc đhị zr’lụ chr’năp  bhlầng đơơng chr’năp đăh chính trị kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại lâng zư lêy môi trường crâng đác.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọong năl, lâng lâh 89% đại biểu ting xợơng đươi, Quốc hội ơy xay moon Nghị quyết. Nâu đoo nắc g’luh tr’nợơp, Quốc hội pa căh muy Nghị quyết đăh pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr zr’lụ acoon coh lâng da ding ca coong, bhrợ têng chính sách đh’rưah, za zưm, pa liêm đăh k’đhợơng lêy, đoọng t’bhlầng pa dưr zập đăh, pa hệêp rau căh ma mơ bhlưa c’năl bhriele choom lâng chroi k’rong bhrợ têng liêm zập c’lâng xa nay Đảng, chính sách pháp luật âng Nhà nước đăh bh’rợ acoon cóh.

Pa prá đhị hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân moon ghit:“Bh’rợ pa căh Nghị quyết đăh xa nay chr’năp nâu nắc muy quyết định nhâm crêê bhlầng đăh c’lâng xa nay âng Đảng, crêê Hiến pháp; nắc lêy bhrợ têng cớ cơnh boop p’too âng Bác Hồ cơnh lâng bh’rợ acoon coh, pa bhlầng nắc acoon coh m’bứi ma nuyh, zrt’lụ da ding ca coong, k’noong k’tiếc, zr’lụ căn cứ cách mạng, đoọng da ding ca coong t’hước k’nặ ma mơ lâng đăh xuôi, đhanuôr ting t’ngay ca bhộ ngăn, bhui har. Bh’rợ Quốc hội vêy c’lâng xa nay đh’rưah lâng Chính phủ k’rong pa liêm apêê chính sách ơy pa căh đoọng k’rong đhị zr’lụ pa dưr, crêê đhị, g’đéch đhr’năng pang ra, bh’nơơn ếp”.

Ting cơnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, xọoc đâu, chính sách cơnh lâng đhanuôr acoon coh nắc bấc bhlầng. Tợơ bêl Quốc hội lêy cha mệêt, vêy tước 118 chính sách, ha dợ nắc căh vêy k’rong, ra pặ coh zập đăh, apêê bộ, ngành, chương trình, đề án. Nâu đoo nắc bêl đoọng k’rong 118 chính sách nắc a têh vaih muy bh’rợ âng k’tiếc k’ruung, k’rong bhrợ pa dưr đanh mâng đoọng ha đhanuôr acoon coh đhị da ding ca coong./.

Chủ tịch Quốc hội: Đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số,

miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững

 Chiều tối qua (26/11),Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, có 53 dân tộc thiểu số với hơn 14.000.000 người cư trú phân tán xen kẽ ở 51 tỉnh, thành phố, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí quan trọng mang tầm chiến lược về chính trị kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, với hơn 89% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội ban hành một nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển và mức thu, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Việc ban hành Nghị quyết về nội dung quan trọng này là một quyết định đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đúng Hiến pháp; tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác Hồ đối với công tác dân tộc nhất là dân tộc thiểu số, vùng rẻo cao, miền núi, biên giới, khu căn cứ cách mạng, để miền núi tiến kịp miền xuôi, đồng bào ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Việc Quốc hội có chủ trương cùng Chính phủ hệ thống, tích hợp lại các chính sách đã ban hành nhằm tập trung trong đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán, hiệu quả thấp.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện nay, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số không phải là ít. Sau khi Quốc hội rà soát, có đến 118 chính sách, nhưng lại không tập trung, mà nằm rải rác ở các lĩnh vực, các bộ, ngành, chương trình, đề án. Đây là dịp để tích hợp 118 chính sách trở thành một chương trình mục tiêu Quốc gia, đầu tư phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn