72 c’moo xang bêl t’đang moon thi đua chăp kiêng k’tiêc k’ruung âng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ting lêy tấm gương liêm crêê âng Ava, bh’rợ thi đua chăp kiêng k’tiêc k’ruung âi r’dợ clâp đhộ ting acoon ma nưih. Loom “ thi đua năc chăp kiêng k’tiêc k’ruung, chăp kiêng k’tiêc k’ruung năc choom thi đua” tươc đâu công dzợ ăt liêm râu c’rơ băr dzang đhộ bhưah coh đha nuôr, bhrợ t’vaih pr’đơợ tinh thần lâng muy pr’đơợ pa dưr t’mêê coh vel bhươl, chroi đoọng chr’năp ooy râu pa dưr âng k’tiêc k’ruung coh lâh 7 zêt c’moo ha nua.

Năc Ngân hàng Thương mại ga măc coh Việt Nam, Agribank ta luôn pa dưr bh’rợ lươt l’lăm, bha lâng coh đơơng đoọng văn zên, bh’nơơn dịch vụ ngân hàng liêm choom ha pr’đơợ tr’mông tr’meh, pa bhlâng năc bh’rợ “ Tam nông”, chroi đoọng râu yêm têêm  bh’rợ ga măc chr’năp, ch’mêêt lêy lạm phát, bhrợ pa dưr râu dưr liêm k’rơ lâng k’đhơợng nhâm pr’ăt tr’mông đha nuôr.

Thi đua đoọng pa dưr

Cr’chăl 2015-2020, xay moon pa căh râu dưr k’rơ âng Agribank, bhrợ t’vaih pr’đơợ nhâm mâng bh’dzang moot ooy cr’chăl t’mêê. 4 c’moo ta luôn ( 2016-2020) Agribank mă bơơn lâng z’lâh pa zêng cr’noọ xa nay kinh doanh bha lâng, liêm choom kinh doanh dưr dal, vêy ăt đhị c’bhuh doanh nghiệp đoọng thuế dal bhlâng prang k’tiêc, bhrợ t’vaih pr’đơợ nhâm mâng ha bh’rợ bhrợ têng liêm xang zâp cr’noọ xa nay c’lâng bh’rợ ra pă bhrợ bhr’lậ cớ nợ căh vêy dhdr’năng chroot lâng cr’chăl cổ phần jó Agribank, chroi đoọng liêm ooy bh’nơơn za zum âng ngành ngân hàng lâng râu pa dưr za zum âng k’tiêc k’ruung.  Dáp tươc  c’xêê 6/2020, pa zêng cr’van bơơn lâh 1,46 ưc tỷ đồng; Đợ zên vốn bơơn lâh 1,35 ức tỷ đồng; Pa zêng dư nợ k’rong bhrợ bơơn lâh 1,33 ưc tỷ đồng, coh đêêc đoọng vă pa dưr trmông tr’meh bơơn lâh 1,135 ưc tỷ đồng. Zên văn Agribank bơơn bâc bhlâng coh pa zêng dư mợ k’noọ 2 ưc tỷ đồng n’đăh bh’rợ ha rêê đhuôch, vel bhươl đhị Việt Nam lâng bơơn lâh 50% thị phần dư nợ bh’rợ n’nâu âng prang ngành ngân hàng.

Râu liêm choom âng Agribank âi moon ghit đợ c’lâng k’đhơợng xay crêê liêm lâng râu zooi đoọng ta luôn, loon đơơh âng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, râu k’rang zooi đọong âng apêê cơ quan, Bộ, Ngành Trung ương lâng vel đong; râu k’đhơợng xay bhrơợng âng Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban k’đhơợng xay, râu moot bhrợ liêm ta nih âng Công đoàn, Đoàn đha đhâm c’mâr, râu zooi đoọng âng pa zêng cán bộ, ma nưih pa bhrợ cơnh lâng tinh thần thi đua bhrợ têng xang liêm choom bh’rợ băr dzang coh prang hệ thống.

Coh bâc c’moo ha nua, pa bhlâng năc xang bêl vêy Chỉ thị 34-CT/TW t’ngay 7/4/2014 âng Bộ Chính trị n’đăh t’bhlâng tr’xăl t’mêê bh’rợ thi đua, khen thưởng, bh’rợ Thi đua – Khen thưởng đhị Agribank ta luôn bơơn k’rang tươc, dưr vaih c’lâng xa nay chr’năp lâng năc pr’đươi pr’dua liêm choom coh k’đhơợng xay. Coh cr’chăk 2015-2020, Agribank âi t’bhlâng xay bhrợ apêê bh’rợ thi đua âng Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước t’đang k’đươi: Bh’rợ thi đua “ Prang k’tiêc pa zum c’rơ bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê”, “ Prang k’tiêc pa zum têy tu ma nưih đha rưt – căh đơc ngai crêê ta lơi n’đăh hoọng”, “ cán bộ Ngân hàng pa đhep loom, pa choom bh’rợ, bhriêl g’lăng bhrợ t’vaih bh’nơơn hơnh deh 70 c’moo bhrợ t’vaih ngành Ngân hàng Việt Nam”...; dh’rưah lâng Agribank âi t’đang k’đươi bâc bh’rợ thi đua: Bh’rợ bhrợ pa dưr đơn vị liêm ch’ngaach, mâng k’rơ pa chăp tươc bh’rợ ăt bhrợ đh’rưah lâng bha lang k’tiêc; Bh’rợ “ Bhrợ pa dưr tổ chức Đảng, Công đoàn lân Đha đhâm c’mâr  liêm ch’ngaach nhâm k’rơ, bhrợ k’rơ bh’rợ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao”, Thi đua “ bhrợ t’vaih bh’nơơn hơnh deh 30 c’moo t’ngay bhrợ t’vaih Agribank”; “ Bhrợ k’rơ bh’rợ đơơng âng apêê bh’nơơn dịch vụ Ngân hàng hiện đại”, “ Bhrợ k’rơ bh’rợ pa dưr ha rêê dhuôch, vel bhươl”, “ K’rong bhrợ pa dưr ha rêê đhuôch công nghệ dal”, “ Ngân hàng tu môi trường”, “Agribank tu t’ngay brương t’viêng”, “ Dh’rưah pa zum tey zêl n’noh nhựa”, bh’rợ “ T’viêng – áih-liêm, k’đhơợng nhâm râu yêm têêm pa bhrợ ta têng”, “ T’ngay hội pr’châc p’niên bhriêl g’lăng Khối doanh nghiệp Trung ương”....

P’têêt đhr’năng la lua ooy thi đua

Bh’rợ thi đua – khen thưởng ta luôn tr’xăl t’mêê ting c’lâng bâc cơnh, bhriêl g’lăng, loon đơơh, đoọng zâp cán bộ, ma nưih pa bhrợ năl zâp prang, lêy bh’rợ xơợng bhrợ lâng ting pâh apêê bh’rợ thi đua n’jưah năc bh’rợ, n’jưah năc quyền lợi; tơợ đêêc bhrợ t’vaih pr’đơợ ha pêê đơn vị, cha năc ma nưih t’bhlâng bhrợ têng bhriêl g’lăng, p’zay thi đua, t’bhlâng bhrợ têng liêm xang cr’noọ bh’rợ kinh doanh zâp c’moo.

Bh’rợ tr’nêng ting pr’đhang âng muy ngân hàng thương mại p’têêt lâng sứ mệnh “ Tam nông”, apêê bh’rợ thi đua âng Agribank âi bơơn xăl lâng apêê bh’rợ tr’nêng liêm ghit, apêê bh’rợ liêm la lua chô đơơng bh’nơơn dal coh bh’rợ tr’nêng lâng la lua liêm choom cơnh lâng pr’ăt tr’mông đha nuôr, zooi apêê đoo z’lâh đha rưt đhị đhăm k’tiêc vel đong đay; pa đhang moon cơnh apêê bh’rợ “ Pa chô nợ k’đoong, pa xiêr đệ nợ căh mă chroot”;  bh’rợ “Prang k’tiêc pa zum c’rơ bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê”, “ Bhrợ k’rơ bh’rợ đơơng âng apêê bh’nơơn dịch vụ Ngân hàng hiện đại”, “Bhrợ k’rơ bh’rợ pa dưr ha rêê dhuôch, vel bhươl”, “ K’rong bhrợ pa dưr ha rêê đhuôch công nghệ dal”,... Cơnh lâng râu p’zay bhrợ têng, bhriêl g’lăng, trách nhiệm, liêm choom, cán bộ viên chức ma nưih pa bhrợ Agribank âi đh’rưah lâng đha nuôr bhrợ ha rêê đhuôch Việt Nam bhrợ têng liêm choom bh’rợ tr’xăl cơ cấu kinh tế coh ha rêê đhuôch dzang bhrợ têng hàng hóa, chroi đoọng bhrợ pa dưr trmông tr’meh, t’bil ha ul pa xiêr đha rưt, pa bhlâng năc coh zr’lụ ch’ngai bha dăh, zr’lụ căn cứ cách mạng âng Đảng lâng Nhà nước.

Đhị apêê bh’rợ thi đua âi vêy k’ha riêng bh’rợ t’mêê, c’lâng bh’rợ vêy chr’năp bơơn đươi dua, chroi đoọng bhrợ pa dưr bh’nơơn bh’rợ, pa dưr ma nưih đươi dua, đươi dua loon đơơh râu k’đươi moon kinh doanh lâng k’đhơợng xay, pa xiêr râu căh pr’đoọng. Công tơợ đêêc, apêê bh’rợ thi đua n’nâu, bâc cán bộ, ma nưih pa bhrợ dưr xrông pậ, dưr z’lâh, vêy bâc râu chroi đoọng liêm choom cơnh lâng cr’chăl bhrợ pa dưr Agribank. Bh’rợ bhrợ t’bhưah apêê ngai bhriêl choom lâng xay truih đhộ bhưah đợ apêê ngai liêm crêê bơơn bhrợ têng ta luôn, âi la lua pa dưr pr’đươi, chô đơơng bh’nơơn liêm choom, năc cr’liêng xa nay bha lâng, pr’đợơ pa dưr bh’rợ thi đua  pa dưr k’rơ.

Đợ t’crô pô liêm

Năc đoọng băr dzang loom thi đua k’rơ bhưah coh zâp cán bộ đoàn viên công đoàn Agribank, coh cr’chăl 2010-2020, apêê bh’rợ thi đua âng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lâng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam t’đang moon âi bơơn Công đoàn Agribank bhrợ pa dưr apêê bh’rợ vêy cr’liêng xa nay liêm chr’năp, liêm glăp lâng đhr’năng la lua, t’đang t’pâh bâc ơl đoàn viên công đoàn ting pâh. Pa bhlâng năc, bh’rợ thi đua “ Choom bh’rợ ngân hàng, zay bh’rợ đong” coh pân đil cán bộ viên chức công đoàn ta luôn bơơn k’đhơợng nhâm liêm ta nih lâng bơơn đợ bh’nơơn pa bhlâng hơnh deh.

Cơnh lâng pr’đơợ đợ pân đil pa bhrợ năc bâc k’noọ 55% pa pa zêng k’noọ 40.000 cán bộ, ma nưih pa bhrợ coh prang hệ thống, pân đil viên chức Agribank năc c’bhuh bha lâng coh apêê bh’rợ thi đua, chroi đoọng ga măc ga mai ha râu pa dưr âng Agribank. Xơợng đươi bh’rợ “ Choom bh’rợ Ngân hàng, zay bh’rợ đông”, coh cr’chăl ha nua, pân đil cán bộ Agribank n’đhơ ăt đhị bh’rợ n’đoo zêng pa dưr dal trách nhiệm, ma loom coh bh’rợ, z’lâh zr’năh k’đhap, t’bhlâng thi đua học tập, ha dưr dal z’hai bh’rợ, chroi đoọng chr’năp ooy bh’rợ bhrợ têng liêm xang cr’noọ kinh doanh âng ting đơn vị lâng pa zêng hệ thống; Đh’rưah bhrợ têng liêm choom bhrợ ma nưih k’điêl, ma nưih ca căn coh bhrợ pa dưr pr’loọng đong têêm ngăn. Năc đoo đợ apêê liêm choom bhlâng coh bh’rợ “ Bơr choom”, chroi đoọng bhrợ t’bhưah apêê “ T’crô pô liêm coh nang pô ma nưih liêm bh’rợ crêê” âng Agribank moon la lay lâng ngành Ngân hàng Việt Nam moon za zum.

P’têêt dal cr’chăl 32 c’moo bhrợ t’vaih lâng pa dưr, đợ bh’nơơn âng Agribank công cơnh đêêc bơơn bhrợ pa dưr p’xoọng tu apêê ngai bhriêl choom âng bâc lang cán bộ viên chức ma nưih pa bhrợ Agribank. Đợ apêê ta luôn p’too moon, pa dưr loom zay bhrợ têng, mâng loom ooy râu Tr’xăl t’mêê Agribank.

C’moo 2020 lâng apêê c’moo t’tun, đhr’năng bha lang k’tiêc lâng zr’lụ k’dâng đơc vêy cớ râu tr’xăl đơơh, k’đhang k’dâng. Đhị râu cr’đơơng âng cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số ting t’ngay ting pa dưr, ngành Ngân hàng moon za zum lâng Agribank moon la lay lâh đhị liêm buôn, năc ăt zâng lâng căh hăt zr’năh k’đhap, kiêng cán bộ, ma nưih pa bhrợ p’zay pa choom, bhrợ c’la khoa học công nghệ, p’zay tr’xăl t’mêê, bhriêl g’lăng coh bhrợ têng đoọng mă tr’zêêng. Pa dưr truyền thống thi đua chăp kiêng k’tiêc k’ruung, loom đoàn kết, loom t’bhlâng, cán bộ, ma nưih pa bhrợ Agribank năc t’bhlâng dưr z’lâh zâp zr’năh k’đhap, pa zum c’rơ mr’cơnh loom bhrợ pa dưr Agribank ting t’ngay ting pa dưr yêm têêm, nhâm mâng, bhrợ têng liêm choom sứ mệnh tu “ Tam nông” lâng liêm choom coh đhr’năng ăt bhrợ dh’rưah lâng bha lang k’tiêc./.

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA AGRIBANK

72 năm sau lời phát động thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, noi theo tấm gương mẫu mực của Người, phong trào thi đua yêu nước đã dần thấm sâu vào từng tế bào của xã hội, từng con người cụ thể. Tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” cho đến nay vẫn vẹn nguyên sức sống và sức mạnh lan toả sâu rộng trong nhân dân, tạo ra động lực tinh thần và một khí thế mới trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong hơn 7 thập kỷ qua.

Là Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực “Tam nông”, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Thi đua để phát triển

Giai đoạn 2015 - 2020 ghi dấu ấn bứt phá của Agribank, tạo dựng nền móng vững chắc, tự tin bước vào giai đoạn thử thách mới. 4 năm liên tiếp (2016 - 2019) Agribank đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu, hiệu quả kinh doanh tăng cao, có mặt trong nhóm doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành toàn diện mục tiêu phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa Agribank, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành ngân hàng và sự phát triển chung của nền kinh tế. Tính đến tháng 6/2020, tổng tài sản đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; Nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; Tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng.

Thành công của Agribank đã khẳng định những định hướng chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn và sự hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành, sự vào cuộc tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động với tinh thần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lan tỏa trong toàn hệ thống.

Trong nhiều năm qua, nhất là sau khi có Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, công tác Thi đua - Khen thưởng tại Agribank thường xuyên đ­ược quan tâm, trở thành giải pháp quan trọng và là công cụ hữu hiệu trong quản trị, điều hành. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Agribank đã tích cực triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”…; đồng thời Agribank chủ động phát động nhiều phong trào thi đua: Phong trào xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hướng tới hội nhập; Phong trào “Xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao”, “Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp Agribank”; Thi đua “Lập thành tích kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank”; "Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại”, “Đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn”, “Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, “Ngân hàng vì môi trường”, “Agribank vì tương lai xanh”, “Cùng chung tay chống rác thải nhựa”, Phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo Khối Doanh nghiệp Trung ương…

Gắn thực tiễn vào thi đua

Công tác thi đua - khen thưởng không ngừng đổi mới theo hướng đa dạng, sáng tạo, kịp thời, để mỗi cán bộ, người lao động nhận thức đầy đủ, coi việc thực hiện và tham gia các phong trào thi đua vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi; từ đó tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hàng năm.

Hoạt động theo mô hình của một ngân hàng thương mại gắn với sứ mệnh “Tam nông”, các phong trào thi đua của Agribank đã được chuyển hóa bằng những việc làm cụ thể, những phong trào thiết thực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động và thực sự đi vào cuộc sống của bà con nông dân giúp họ thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương; điển hình như các phong trào: “Thu hồi nợ đọng, giảm thấp nợ xấu”; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại”; “Đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn”; “Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao”… Bằng sự lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, cán bộ viên chức người lao động Agribank đã cùng giai cấp nông dân Việt Nam thực hiện có kết quả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng của Đảng và Nhà nước.

Thông qua các phong trào thi đua đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp có giá trị được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển khách hàng, đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh và quản trị, điều hành, hạn chế rủi ro. Cũng từ các phong trào thi đua này, nhiều cán bộ, người lao động trưởng thành, vươn lên, có nhiều đóng góp tích cực đối với quá trình xây dựng và phát triển Agribank. Việc nhân rộng điển hình tiên tiến và tuyên truyền sâu rộng những gương người tốt, việc tốt được thực hiện thường xuyên, đã thực sự phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả rõ rệt, là hạt nhân, động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Những bông hoa đẹp

Nhằm lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi trong tất cả cán bộ đoàn viên công đoàn Agribank, trong giai đoạn 2010 - 2020, các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động đã được Công đoàn Agribank cụ thể hoá thành các phong trào có nội dung gần gũi, phù hợp với thực tế hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Đặc biệt, phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ viên chức công đoàn luôn được duy trì, đảm bảo tính thiết thực và đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

Với đặc thù tỷ lệ lao động nữ chiếm gần 55% trong tổng số gần 40.000 cán bộ người lao động trong toàn hệ thống, nữ cán bộ viên chức lao động Agribank là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, đóng góp to lớn vào sự phát triển của Agribank. Hưởng ứng phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, trong thời gian qua, cán bộ nữ Agribank dù ở cương vị nào đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc, vượt qua khó khăn, tích cực thi đua học tập, nâng cao nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh của từng đơn vị và toàn hệ thống; đồng thời hoàn thành tốt vai trò người vợ, người mẹ trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là những điển hình tiên tiến trong phong trào “Hai giỏi”, góp phần nhân rộng những “Bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt việc tốt” của Agribank nói riêng và ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung.

Nối dài hành trình 32 năm xây dựng và phát triển, bề dày thành tựu của Agribank cũng vì thế mà được bồi đắp thêm bởi những tấm gương sáng của các lớp thế hệ cán bộ viên chức người lao động Agribank. Những con người luôn thôi thúc nhiệt huyết, hăng say cống hiến, gắn bó, thủy chung và kiên định một niềm tin vào sự Đổi mới Agribank.

Năm 2020 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có sự thay đổi nhanh chóng, khó lường. Trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số ngày càng phát triển, ngành Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng bên cạnh những thuận lợi, phải đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi cán bộ, người lao động không ngừng học hỏi, làm chủ khoa học công nghệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo để chiến thắng trong cạnh tranh. Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, cán bộ, người lao động Agribank tiếp tục phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn thử thách, chung sức đồng lòng dựng xây Agribank ngày càng phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “Tam nông” và thành công trong hội nhập./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn