Đhị thành phố Cần Thơ, Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội bhrợ têng pr’họp g’luh 13 đoọng k’rong xay bh’rợ tr’nêng coh c’moo 2020, lâng xay bhrợ bh’rợ tr’nêng coh c’moo 2021.

  C’moo 2020, Thường trực Hội đồng Dân tộc ơy ting pâh ch’mêệt lêy, prá xay ooy bâc dự án luật, Nghị quyết, pháp lệnh lâng hiệp định; ting pâh ooy c’bhuh ch’mêệt lêy tối cao âng Quốc hội ooy bh’rợ xay bhrợ chính sách pháp luật coh bh’rợ zâl cha groong bh’rợ bhrợ lất ooy p’niên k’tứi; ch’mêệt lêy bh’rợ xay bhrợ cơnh Nghị quyết âng Quốc hội. C’bhuh ch’mêệt lêy âng Hội đồng Dân tộc ơy xay bhrợ bh’rợ ch’mêệt lêy chuyên đề ooy bh’rợ xay bhrợ chính sách, pháp luật ooy khoa học lâng công nghệ đươi dua ha bh’rợ pa dưr kinh tế - xã hội coh zr’lụ đhanuôr acoon coh cr’chăl c’moo 2011- 2020, ting chroi đoọng xay bhrợ liêm choom cr’noọ xa nay âng k’tiêc k’ruung pa dưr kinh tế - xã hội zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong.

  C’moo 2011, Hội đồng Dân tộc năc t’bhlâng pa dưr râu liêm choom âng pazêng n’đăh coh bh’rợ tr’nêng. Coh đêêc, xay bhrợ liêm choom bh’rợ bhrợ pa dưr luật ting cơnh xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr luật, pháp lệnh âng Quốc hội. Đơơh loon pa chăp ch’mêệt lêy dự án luật crêê tươc bâc pa bhlâng ooy zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong lâng pazêng râu xa nay bh’rợ xoọc vêy xã hội, bâc ơl đhanuôr prá xay. Chr’năp bhlâng, t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ ch’mêệt lêy, ting prá xay ooy, ch’mêệt lêy cơ râu chr’năp coh t’ngay c’xêê xay bhrợ, râu liêm choom âng pazêng xa nay pháp luật. Pa chăp ch’mêệt lêy, prá xay pazêng dự thảo quy phạm pháp luật crêê tươc ooy bh’rợ acoon coh lâng chính sách acoon coh âng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lâng pazêng bộ ngành Trung ương. Hội đồng Dân tộc t’bhlâng ting bhrợ têng bh’rợ bầu cử đại biểu Quốc hội lâng HĐND zập cấp nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng  hoạt động

          Tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 nhằm tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2021.

          Năm 2020, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã tham gia thẩm tra nhiều dự án luật, Nghị quyết, pháp lệnh và hiệp định; tham gia Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; giám sát thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

       Năm 2021, Hội đồng Dân tộc tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt hoạt động. Trong đó, thực hiện có hiệu quả hoạt động xây dựng luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Chủ động nghiên cứu một số dự án luật có liên quan, tác động lớn tới vùng dân tộc thiểu số và miền núi và những vấn đề đang được dư luận xã hội, đông đảo cử tri quan tâm. Đặc biệt, tăng cường hoạt động giám sát, rà soát hiệu lực, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật. Nghiên cứu, tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương. Hội đồng Dân tộc tích cực tham gia các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

                                                                                                      (Dân tộc và miền núi)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn