Đhị tỉnh Kon Tum dáp tước cr’chăl n’nâu năc vêy lâh 760 héc ta t’nơơm chr’noh crêê xơợt gooh.

Coh pazêng lâh 760 héc ta t’nơơm chr’noh âng tỉnh Kon Tum crêê xơợt gooh bâc bhlâng năc đhị zr’lụ thành phố Kon Tum lâng k’nặ 239 héc ta, coh đêêc lâh 170 héc ta ha roo lâng k’nặ 67 héc ta t’nơơm chr’noh công nghiệp. Vel đong vêy đhăm crêê xơợt gooh m’bưi bhlang năc chr’hoong Đăk Tô lâng lâh 7 héc ta ha roo.

Đoọng trôông dzâc t’nơơm chr’noh crêê xơớt gooh, chính quyền vel đong âng tỉnh Kon Tum xoọc pazum đh’rưah lâng Ban k’đhơợng lêy đươi dua pazêng bha nậ đác âng tỉnh năc đươi máy dziếu đác năc dziếu đác coh toong t’ngay ha dum đoọng trôông dzâc ha roo. Hân đhơ cơnh đêếc, rau k’rang pa bhlâng coh bh’rợ zâl cha groong xơợt gooh đhị tỉnh Kon Tum xoọc đâu năc vêy 5 a bọc đác coh 2 chr’hoong Đăk Tô lâng Đăk Hà xoọc ếp lâh mơ lâng boóp z’rooh đác; 6 a bóc đác coh chr’hoong Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Sa Thầy lâng thành phố Kon Tum xoọc xrêệt pa bhlâng; 46/97 bha nậ đac êp lâh mơ lâng đhr’năng đac nong hooi. Ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum xay moon đơc năc vêy k’dâng 1.300 héc ta t’nơơm chr’noh âng vel đong lưch ma răng chêệt coh cr’chăl ha y./.

Kon Tum: Trên 760ha cây trồng bị khô hạn

Tại tỉnh Kon Tum tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 760 ha cây trồng bị khô hạn.

Trong số hơn 760ha cây trồng của tỉnh Kon Tum bị khô hạn tập trung ở địa bàn thành phố Kon Tum với gần 239ha, trong đó hơn 170ha lúa và gần 67ha cây công nghiệp. Địa phương có diện tích bị hạn ít nhất là huyện Đăk Tô với hơn 7ha lúa.

Để cứu diện tích cây trồng bị khô hạn, chính quyền các địa phương của tỉnh Kon Tum đang phối hợp với Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh sử dụng cả máy bơm dầu và máy bơm điện ngày đêm bơm nước cứu cây trồng. Tuy nhiên, điều đáng lo nhất trong công tác chống hạn ở tỉnh Kon Tum hiện nay là đã có 5 hồ chứa thủy lợi ở 2 huyện Đăk Tô và Đăk Hà mực nước thấp hơn đáy cống; 6 hồ chứa khác ở các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Sa Thầy và thành phố Kon Tum mực nước đã thấp hơn mực nước chết; 46/ 97 đập dâng nguồn nước thấp hơn ngưỡng tràn. Ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum dự báo sẽ có khoảng 1.300ha cây trồng của địa phương bị khô hạn trong thời gian tới./.      

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn