X'ră: Tuyết Lê

Lâng zên ta zooi đoọng tơợ bh’rợ xa nay 30 a âng CP lâng bấc bh’rợ xa nay n’lơơng, tỉnh Quảng Bình âi k’rong bhrợ đoọng ha chr’hoong ca coong da ding Minh Hoá lấh 60 tỷ đồng bhrợ têng k’zệt bh;rợ xa nay c’lâng p’rang, bha nậ đác, zooi đoọng zên  ha đha nuôr đha rựt bhrợ cha. Đươi vêy cơnh đêếc, pr’ặt tr’mông âng đha nuôr tr’xin ting bơơn bhr’lậ. Tuyết Lê, PV Đài PRVN xay trúih:

díc điêl a moó Đinh Thị Diên ặt cóh vel 3 Nương, chr’val Xuân Hoá, chr’hoong ca coong da ding Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình bêl ahay nắc pr’loọng đha rựt đha rắh, zr’nắh k’đháp. Pr’loọng đong vêy 5 boóp cha cha zêng ặt g’nưm ooy 2 sào k’tiếc chóh bhrợ, zấp bêl công ặt cóh đhr’năng ta bhúch xr’dô. C’moo 2011, pr’loọng đong a moó bơơn chr’val zooi đoọng zên câl m’ma a óc. Đhị hội pân đil chr’val, a moó bơơn vặ p’xoọng 20 ức đồng tơợ ngân hàng chính sách xã hội đoọng băn t’bấc. tước nâu câi, pr’loọng đong a moó âi vêy cr’năn a óc k’noọ 100 p’nong, k’ha riêng p’nong a tứch. A moó Đinh Thị Diên pa prá:

Bêl ahay pr’loọng đong zr’nắh k’đháp, tơợ bêl Dự án 135 zooi đoọng ha pr’loọng đong. Tơợ bêl vêy zên n’nắc đợ tước nâu câi nắc pr’loọng đong bhrợ têng coon z’zăng dưr, vêy zên băn a coon cha học. nâu câi k’rang bhrợ cha hơớ ặ.

Công tơợ 2 tr’pang têy ga goóh, tước nâu câi pr’loọng đong t’coóh Đinh Xuân Hưng cóh vel Minh Xuân, chr’val Xuân Hoá, chr’hoong Minh Hoá âi vêy cóh têy k’ha riêng tỷ đồng. t’coóh Hưng trúih: ma mông cóh ca coong da ding, bêl ahay cóh đâu cắh vêy đác đoọng chóh bhrợ ha roo đác, bơơn chính quyền zooi đoọng, xang n’nắc t’coóh pay zên đay bhrợ c’lâng chr’hooi đác  n’juối ch’ngai lấh 1 km tơợ n’đắh tốh da ding chô zooi đoọng ha đha nuôr cóh vel bhươl đh’rứah chóh bhrợ ha roo đác. T’coóh Hưng dzợ zooi đha nuôr zên bhrợ cha, pa choom đoọng apêê đoo pa dưr b’băn, nâu câi pr’ặt tr’mông pr’loọng đong t’coóh lâng đha nuôr cóh vel âi ta clơ lấh:

Tơợ đha rựt đha rắh, ha ul, nắc ha dợ  mặ t’bil lơi ha ul, pa xiêr đha rựt, vel bhươl nâu câi âi vêy bơơn bhrợ bha nậ đác tr’pác tr’đoọng. bh’rợ ặt tợt vel bhươl ngai da dô ta bhúch nắc acu zooi đoọng.

Xơợng bhrợ bh’rợ xa nay 30a âng Chính phủ lâng bấc bh’rợ xa nay n’lơơng, c’moo ahay, UBND tỉnh Quảng Bình âi k’rong đoọng ha chr’hoong ca coong da ding Minh Hoá lấh 60 tỷ đồng bhrợ têng k’zệt bh’rợ c’lâng p’rang, bha nậ đác, đác đươi dua… Chính quyền vel đong công zooi đoọng  kr’bhâu pr’loọng đha rựt vặ zên lâng pr’đươi pr’dua, phân bón, m’ma chr’nóh, m’ma bh’năn đoọng pa dưr bh’rợ tr’nêng. T’coóh Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình đoọng năl: zấp c’xêê đha nuôr đha rựt cóh vel bhươl công bơơn ta zooi đoọng muy cha nắc 25 kg ch’nêếh.

Râu k’rang lêy k’đhơợng xay âng Tw, âng tỉnh, bh’rợ pa xiêr đha rựt âng Minh Hoá bơơn đợ bh’nơơn choom hơnh déh. Tơợ bêl bh’rợ bh’rợ t’bil ha ul pa xiêr đha rựt n’nâu, azi lêy bh’rợ pa bhrợ ta têng nắc c’la đay p’zay z’lấh đha rựt công âi bơơn lêy bấc ngai bhrợ tấm gương.

Tơợ bấc bh’rợ xa nay zooi đoọng âng Chính phủ lâng apêê tổ chức n’lơơng, tước nâu câi, apêê vel bhươl âng đha nuôr ca coong da ding chr’hoong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình ting dưr tr’xăl pr’hoọm ting t’ngay. Pr’ặt tr’mông đha nuôr bơơn bhrợ bhlậ ghít lêy, đợ pr’loọng đong đha rựt r’dợ bơơn xiêr ting c’moo./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn