Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr!

Hiến pháp 2013 vêy pr’đươi tơợ 01-01-2014. Bản Hiến pháp tr’xin lướt mật ooy pr’ặt tr’mông. Pa bhlâng nắc, điều 4 cóh Hiến pháp ooy râu k’đhơợng xay âng Đảng Cộng sản VN xoọc bơơn k’rang lêy tước âng zấp ngai đha nuôr cóh tỉnh Bình Thuận. xay trúih âng Nhật Huy, Cộng tác viên Đài PRVN đhị Bình Thuận:

55 tuổi Đảng, lấh muy pâng lang ma nứih, t’coÓh Phạm Duy Đương ặt cóh zr’lụ phố 4, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ting lướt Cách mạng. cr’chăl n’nắc,  a đoo âi bơơn đợ pr’dzang lướt âng k’tiếc k’ruung đhị râu k’đhơợng xay âng Đảng CSVN. Đợ bh’nơơn ga mắc chr’nắp đhị bh’rợ pa dưr k’tiếc, zư k’tiếc bh’nhăn moon ghít bh’rợ âng Đảng cơnh lâng acoon ma nứih Việt Nam. Tu cơnh đêếc, cơnh lâng t’cóôh Đương, điều 4 ang Hiến pháp 2013 nắc râu chr’nắp pa bhlâng, cắh choom cắh vêy. Nắc đoo râu xay moon ooy bh;rợ k’đhơợng xay lâng pr’dzoọng k’đhơợng quyền âng Đảng CSVN. T’coóh Đương moon.

Nâu câi tr’xăl t’mêê, ặt pa zum đh’rứah, pr’ặt tr’mông âng đha nuổ âi bơơn ha dưr dal nắc kiêng vêy muy Hiến pháp bhrợ pa liêm lấh đoọng bơơn k’đhơợng quyền Dân chủ, ma mơ, văn minh. N’đhơ đhơ cơnh nắc cóh Hiến pháp nắc choom vêy xay moon bh’rợ Đảng k’đhơợng xay.

Hiến pháp 2013 cắh muy xay moon cớ ghít bh’rợ k’đhơợng xay âng Đảng cộng sản VN, nắc dzợ xay moon bh’rợ ặt bhrợ bhlưa đảng lâng đha nuôr. Đảng ặt đhị râu chr;mêệt lêy âng đha nuôr lâng trách nhiệm lâng đha nuôr đhị apêê quyết định k’đhơợng xay âng đay. Đợ ngai âi lướt trúih c’lâng lướt âng k’tiếc k’ruung zêng moon ghít, cơnh lâng bh’nơơn  lấh 20 c’moo tr’xăl t’mêê, Đảng âi đơơng âng k’tiếc k’ruung hêê z’lấh zr’nắh k’đháp, tr’xin yêm têêm; pr’ặt tr’mông âng đha nuoro cắh đhêy bhrợ bhr’lậ lâng ha dưr dal. Bh’nơơn ga mắc chr’nắp âi bhrợ ha dưr loom tin âng đha nuoro lâng Đảng. t’coóh Đặng Mỹ Ngọc- Chủ nhiệm CLB đhêy hưu tỉnh Bình Thuận đoọng năl:

Nắc muy cha nắc âi z’lấh 2 g’lúh zêl prúh a rập a bhuy, acu nhăn moon, Hiến pháp nắc râu âng crêê. Đảng nắc ma nứih k’đhơợng xay, nắc muy Đảng a năm k’đhơợng xay cách mạng Việt Nam, ma nứih Việt Nam. Đảng k’đơơng k’âng ma nứih Việt Nam lướt tơợ thắng lợi n’nâu tước thắng lợi n’lơơng.

Cóh Di chúc, Chủ tịch HCM p’too: Đảng hêê nắc muy Đảng k’đhơợng quyền. muy đảng viên lâng cán bộ nắc choom năl ghít pr’ặt tr’nợt cách mangk, la lua zay, c’bơớch, ta níh liêm, chí công vô tư. Nắc choom zư đớc Đảng la lua liêm ch’ngáach, crêê nắc ma nứih k’đhơợng xay, nắc ma nứih clai đhân liêm ta níh âng đha nuôr”. Đhị cr’chăl bhrợ têng, Đảng cắh choom moon doó crêê đơợ râu cắh  âi liêm choom, lệt châr. Đảng âi ta níh đha nâng tự phê bình, bhrợ bhr’lậ đoọng ha dưr dal z’hai k’đhơợng xay lâng c’rơ ặt bhrợ. G’lúh kiểm điểm tự phê bình lâng phê bình ting tinh thần Nghị quyết Tw 4 (khoá XI) âi pa cắh ghít râu đâu. Cơnh lâng t’bhlâng bhr’lậ râu cắh âi liêm choom, Đảng âi p’cắh ghít trách nhiệm đhị đha nuôr lâng acoon ma nứih hêê. T’cốh Vũ Đình Khuê- Bí Thư Chi bộ Khu phố 2, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết moon:

Đảng hêê vêy mặ z’lấh zấp râu zr’nắh k’đháp. L’lăm nắc vêy ặt zâng lâng ngai bhrợ lệt quy định âng Đảng. ta luôn năl ghít bh’rợ âng Đảng CSVN ta luôn p’teệt pa zum lâng bh’rợ cách mạng Việt Nam.

 Muy Đảng CSVN  a năm c’bhúh chính trị âi k’đhơợng xay cách mạng k’tiếc k’rung hêê lướt tơợ thắng lợi n’nâu tước thắng lợi n’lơơng. Điều 4 xrắ cóh Hiến Pháp dưr váih muy râu cắh choom t’bil lơi cóh lịch sử bhrợ Hiến  pháp Việt Nam./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn