Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr!

Tỉnh TTH vêy 2 chr’hoong ca coong da ding nắc Nam Đông lâng A Lưới cơnh lâng k’noọ 70 r’bhâu prloọng đong, bấc nắc ma nứih acoon cóh đha rựt. cóh bấc c’moo ha nua, apêê chr’hoong ca coong da diing âng tỉnh âi k’rong zên âng apêê bh’rợ xa nay, dự án, pa zum lâng cơnh bhrợ la lay, zooi đha nuôr zr’lụ đha nuôr acoon cóh z’lấh đha rựt. Kim Thu, PV Đài PRVN vêy bha ar xrắ ooy bh’rợ t’bil ha ul pa xiêr đha rựt cóh apêê chr’hoong ca coong da ding tỉnh TTH. Đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah xơợng:

c’moo 1995, pr’loọng dong a noo Nguyễn Đức Tâm tơợ chr’hoong Phú Lộc đấc ặt ma mông cóh vel 1 chr’val Hương Hoà, chr’hoong ca coong da diing Nam Đông, tỉnh TTH. T’ngay n’nắc, zr’lụ k’tiếc n’nâu nắc zêng tơơm n’loong n’cuông, a roọng a laanh lâng đhêl. Tơợ zên vặ t’đui âng Hội ma nứih đha nuôr, díc điêl a noo âi câl m’ma, phân bón, t’ngay ha dum bhrợ têng, bhrợ bhr’lậ k’tiếc, pệch a bóc băn a xiu, băn a óc, a tứch lâng chóh keo, a crơớt. cắh choom xay trúih lứch đợ zr’nắh k’đháp âng díc điêl a noo âi z’lấh đoọng vêy bơơn đong xang  liêm ga mắc cơnh nâu câi. Nắc đoo đợ bêl a tứch a óc pr’lúh cr’ay chêệt, a crơớt c’lâm ha đêếh… n’đhơ cơnh đêếc, cơnh lâng t’bhlâng z’lấh ha ul đha rựt, díc điêl a noo âi k’rong zên, m’ma chr’nóh a crơớt, bhrợ pa dưr pr’đhang bhươn, a bóc, đong c’roọl ting c’lâng bh’rợ “ pay đệ băn đănh”. Đươi vêy cơnh đêếc, tước nâu câi, nang a crơớt 3 hecta âng pr’loọng đong a noo âi choom bơơn pay. Cóh c’roọl zấp bêl công vêy k’zệt a coon bo, a óc, pay pa chô muy c’moo lấh 200 ức đồng. a noo Nguyễn Đức Tâm bhui har trúih:

Nàh nước công bhrợ t’váih pr’đơợ đoọng vặ zên zooi đoọng , đoọng pa dưr kinh tế, đươi vêy cơnh đêếc nắc pr’loọng đong cu âi chóh a crơớt, chóh keo, píh zấp râu, băn a xiu. Nâu câi, kinh tế pr’loọng đong ting yêm têêm ặ, ca coon bơơn học hành liêm ta níh. cóh đong công bơơn câl ti vi, xe máy.

Cắh muy pr’loọng đong a noo Nguyễn Đức Tâm, bấc pr’loọng đong n’lơơng cóh ca coong da ding Nam Đông âi t’bil ha ul, z’lấh đha rựt đươi pr’đhang kinh tế nang chr’nóh lâng bh’năn. Pa bhlâng nắc cóh apêê chr’val vêy đhăm a crơớt bhứah nắc  pr’ặt tr’mông âng đha nuoro ting yêm têêm lấh. tước nâu câi, prang chr’hoong âi bơơn chóh lấh 3.500 hecta a crơớt, cóh đêếc 2.100 hecta âi choom đươi dua. C’moo 2013, đha nuôr bơơn pay bhrợ lấh 7000 tấn dzêệt goóh, pa câl đoọng ha Công ty chế biến bơơn 80 tỷ đồng. t’coóh Ngô Văn Chiến, Chủ tịch UBND chr’hoong Nam Đông, tỉnh TTH đoọng năl: cắh muy bh’rợ vặ zên, t’đui đoọng, pa choom đoọng pa zao kỹ thuật chóh băn, chr’hoong k’đươi moon apêê Hội, đoàn thể đớp zooi zúp ting pr’loọng đha rựt. cán bộ Hội pân đil, Đoàn dha đhâm c;mâr âi tước đong, k’đhơợng têy ch’ol bh’rợ, pa choom đoọng đha nuôr ng’cơnh choom bhrợ cha, đươi dua liêm crêê:

Nâu câi, Nam Đông nắc muy k’rong  đoọng pa dưr bh’rợ tr’nêng lâng ha dưr dal chất lượng pr’ặt tr’mông. Đong ặt lâng hệ thống hạ tầng âi bơơn yêm têêm. Azi t’bhlâng ngcơnh choom đha nuôr bơơn pa chô 19-20 ức đồng nắc dzoóc tước 25-27 ức đồng lâng dal lấh mơ dzợ mật c’moo 2020. kiêng cơnh đêếc nắc choom đươi dua khoa học kỹ thuật mật ooy bh’rợ tr’nêng. Đha nuôr acoon cóh cóh Nam Đông nâu câi bhrợ cha công âi liêm choom, vêy khoa học lâng cắh muy t’bil ha ul pa xiêr đha rựt nắc dzợ t’bhlâng bhrợ ca van.

 Đhị chr’hoong ca coong da ding A Lưới, đhị vêy lấh 90% đha nuôr acoon cóh ặt ma mông, UBND chr’hoong âi năl bhrợ pa zum zên tơợ bấc bh’rợ xa nay, dự án đoọng k’rong bhrợ cơ sở hạ tầng. cắh muy tơơm a crơớt bơơn lêy nắc t’nơơm bha lâng đoọng t’bil ha ul pa xiêr đha rựt, đha nuôr cóh đâu bơơn Nhà nước zooi đoọng zên, m’ma, phân bón đoọng chóh cà phê, prí, đơơng âng nguồn thu nhập dal. Tước A lưới t’ngay đâu, đợ acoon c’lâng k’tiếc bhrông âi bơơn xăl lâng bê tông bhứah ga mắc. 2 n’đắh toor c’lâng nắc đợ nang a crơớt, cà phê t’viêng liêm xoọc k’noọ bơơn pay đươi. Pr’ặt tr’mông âng đha nuôr zấp acoon cóh Pa Cô, Tà ôi, Pa hy cóh đâu xoọc tr’xăl ting t’ngay.

T’coóh Phan Thanh Kiếm, Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh TTH đoọng năl: cóh bấc c’moo ha nua, tỉnh TTH k’rong bhrợ k’ha riêng tỷ đồng xơợng bhrợ bh’rợ xa nay pa xiêr đha rựt đâh lâng nhâm mâng. Cóh đêếc, p’ghít ha dưr dal pr’ătỵ tr’mông âng đha nuoro đha rựt cóh apêê chr’hoong ca coong da ding, zr’lụ đha nuôr acoon cóh. Tơợ zên Trung ương cấp lấh 55 tỷ đồng đoọng xơợng bhrợ bh’rợ n’nâu, tỉnh TTH zooi đoọng pr’loọng đha rựt n’đắh zên, k’tiếc pa bhrợ lâng kỹ thuật đoọng bhrợ têng apêê bh’rợ b’băn, ch’chóh liêm choom. T’coóh Phan Thanh Kiếm, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh TTH đoọng năl:

Cơnh lâng 2 chr’hoong ca coong da dinh, tỉnh âi k’đươi moon ting c’lâng nắc ha dưr dal c’năl, k’rong bhrợ giáo dục, ty tế. râu 2 nắc t’bhlâng pa dưr c’bhúh cán bộ, pa bhlâng nắc cán bộ khuyến nông, khuyên lâm chô tước zấp chr’val, zấp vel, zooi đha nuôr nălđươi dua khoa học, kỹ thuật. lấh n’nắc, tỉnh công t’đui đoọng pa zum đợ apêê zên k’rong bhrợ cơ sở hạ tầng, ha dưr dal pr’ặt tr’mông đoọng ha đha nuôr.

Tơợ c’moo 2010 tước nâu câi, đợ pr’loọng đha rựt âng chr’hoong ca coong da ding A Lưới âi xiêr tơợ lấh 60% xiêr dzợ 16 %. Chr’hoong Nam Đông công nắc đhêệng dzợ lấh 500 pr’loọng đha rựt. choom moon, râu k’rang ha ul đha rựt âi hr’lớt cóh pr’ặt tr’mông âng đha nuôr zấp acoon cóh cóh ca coong da ding TTH./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn