Hân đhơ vêy bấc dự án, xa nay bh’rợ k’rong bhrợ, nắc lấh 30 c’moo pa tơơi tơợ zr’lụ a bóc đác thuỷ điện Hoà Bình, k’r’bhâu pr’loọng đông đhanuôr cóh chr’hoong Phù Yên, tỉnh Sơn La dzợ zr’nắh k’đháp. Muy bơr bhươl cr’noon cắh ơy bơơn đươi dua điện âng k’tiếc k’ruung. Bấc zr’lụ cắh zập k’tiếc pa bhrợ, pazêng râu pr’đươi za zum cắh nhâm mâng, đhanuôr lâng chính quyền vel đông k’zệt c’moo tu tr’ang âng điện nắc ắt đhị đhr’năng bấc râu ta bhúch, pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp pa bhlâng. Bha ar x’rắ:  Pêê zệt c’moo tu bh’rợ âng điện ang, đhanuôr dzợ zr’nắh k’đháp, chr’hoong dzợ zr’nắh k’đháp âng Xuân Thọ - Lù Miên, PV Đài p’rá VN xay moon ooy đhr’năng la lua n’nâu.

Cr’noon Bông Sồi, chr’val Mường Do, chr’hoong Phù Yên, tỉnh Sơn La nắc muy cóh 2 cr’noon t’mêê âng vel đông cắh ơy vêy điện âng k’tiếc k’ruung chô pa ang. Trưởng cr’noon Sa Văn Hiến xay moon, tơợ c’moo 1991, lướt tơơi ắt đhị đhăm ắt mamông t’mêê đoọng g’đéch đhr’năng đác nong âng abóc đác thuỷ điện Hoà Bình chô ooy đâu nắc đhiệp mơ 17 pr’loọng đông. Cóh t’tun nắc cóh pr’loọng đông tr’pác ắt la lay lâng chr’hoong ra pặ p’xoọng muy bơr pr’loọng đông tơợ lơơng ting chô ắt, xoọc đâu cr’noon vêy 53 pr’loọng đông, cóh đêếc vêy k’nặ 20 pr’loọng đông đharứt. Xoọc đâu cr’noon cắh ơy vêy điện, cắh vêy trường học cóh cr’noon, đông văn hoá công cắh, bh’rợ bha lâng nắc bhrợ ha rêê đhuốch. Ooy râu zr’nắh k’đháp âng đhanuôr cóh đâu, Trưởng cr’noon Sa Văn Hiếu xay moon:

Râu zr’nắh k’đháp bhlâng âng cr’noon cóh xoọc đâu nắc cắh vêy điện âng k’tiếc k’ruung lâng cắh zập k’tiếc pa bhrợ. Vêy chr’hoong pazao đoọng mơ lấh 74 hecta k’tiéc pa bhrợ, tu cơnh đêếc nắc dzợ ta bhúch bấc pa bhlâng. Cóh bêl đêếc ahay công ơy ta đang moon nhăn p’xoọng k’tiếc pa bhrợ, hân đhơ cơnh đêếc công cắh ơy bơơn lêy râu boóp p’rá ta ơơi pa chô. Điện âng k’tiếc k’ruung nắc xay moon cóh 3 c’xêê tr’nơớp âng c’moo 2014 nắc vêy, ha dợ tước nâu cơy công cắh ơy bơơn lêy.

Chô ooy chr’val Mường Do, chr’hoong Phù Yên râu buôn ng’bơơn lêy bhlâng nắc cắh vêy râu la lay lâng cr’noon Bông Sồi nắc pazêng 8 cr’noon t’mêê, cóh pazêng 17 cr’noon âng chr’val nắc dzợ bấc râu zr’nắh k’đháp. Đhanuôr chô ắt đhị đhăm ắt mamông t’mêê bêl ahay nắc ắt cóh apêê chr’val Tường Hạ, Tường Phong cóh zr’lụ a bóc đác thuỷ điện Hoà Bình lướt tươi ắt đhị đhăm ắt mamông t’mêê mơ 35 c’moo ahay, cóh t’tun công lấh 20 c’moo, ha dợ công cắh ơy vêy pr’ắt tr’mông nhâm mâng. M’bứi bhlâng pazêng bhươl cr’noon n’nâu nắc dzợ lấh 30% pr’loọng đông đharứt. Ting cơnh t’coóh Hà Ngọc Dương, Chủ tịch UBND chr’val Mường Do, đhanuôr cóh đâu dzợ zr’nắh k’đháp nắc tu cắh zập k’tiếc pa bhrợ, pazêng râu pr’đươi za zum cắh vêy ta bhrợ têng crêê cơnh. pazêng râu xa nay bh’rợ, dự án bhrợ têng bêl ahay nắc cắh ơy crêê cơnh cr’noọ đươi dua cóh la lua. Xa nay bh’rợ 1460 ooy bh’rợ bhrợ nhâm mâng zr’lụ đhanuôr ắt mamông, pa dưr kinh tế xã hội cóh zr’lụ pa tơơi đhanuôr k’ruung Đà âng zr’lụ a bóc đác thuỷ điện Hoà Bình vêy ta bhrợ têng cóh 2 c’moo n’nâu zúp zooi đhanuôr pa bhrợ ta têng, ha dợ bấc bhlâng nắc đoọng ha pr’loọng đông đharứt muy pr’loọng đông muy p’nong c’roóc, công cắh ơy choom bhrợ bhr’lậ râu rị.

Azi rơơm kiêng nắc vêy cớ bh’rợ k’rong bhrợ zúp zooi ooy bh’rợ pa bhrợ ta têng, ha dợ nắc ng’ch’mêết lêy ooy bh’rợ pa bhrợ chô đơơng t’bấc râu liêm choom ha kinh tế. râu bơr cậ nắc choom bhrợ têng k’rơ pazêng râu pr’đươi za zum cơnh z’roóh đác cóh clung pa bhrợ, zúp zooi đhanuôr pa bhrợ ta têng liêm choom bấc lấh mơ dzợ…

Chr’hoong Phù Yên, tỉnh Sơn La vêy 27 chr’val, thị trấn nắc 24 chr’val vêy đhanuôr chô ắt đhị đhăm ắt t’mêê âng thuỷ điện Hoà Bình. Bêl đêếc ahay muy pr’loọng đông nắc đhiệp vêy ta chroót pa chô cr’van mơ muy bơr ức đồng. lâng pazêng pr’loọng đông l’lăm tơơi ắt xăl zên cóh c’moo 1985, cóh t’tun n’nâu nắc dzợ mơ muy bơr ha riêng hơơ ạ. Bấc pr’loọng đông chô ắt đhị đhăm t’mêê ắt lâng đhr’năng ha dang zập k’tiếc k’tiếc pa bhrợ nắc đợ k’tiếc ha rêê đhuốch công mốp ạ, chóh bêết cắh lấh choom chắt váih liêm. Nắc cơnh cóh chr’val Tường Hạ tơơi ắt đăn zr’lụ đhị đêếc nắc đợ đhăm ruộng âng đhanuôr m’bứi pa bhlâng. chr’val vêy k’dâng 700 pr’loọng đông, ha dợ nắc đhiệp 20 hecta a năm k’tiếc ruộng, lấh 100 hecta k’tiếc da ding, ng’lêy bh’rợ pa xiêr đharứt t’bhlâng bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mông k’bhố ngăn âng vel đông dzợ zr’nắh k’đháp.

Prá xay lâng zi, t’coóh Hà Ngọc Lưu, Phó ban thường trực, Ban k’đhơợng lêy Đề án 1460 chr’hoong Phù Yên đoọng năl, đoọng bhrợ têng nhâm mâng ha đhanuôr ắt mamông đhị đhăm t’mêê âng thuỷ điện Hoà Bình, cóh c’moo ahay đề án ơy zúp zooi bh’rợ pa bhrợ ta têng đoọng ha k’nặ 550 pr’loọng đông. muy pr’loọng đông nắc muy p’nong c’roóc vêy chr’nắp mơ 11 ức đồng lâng k’nặ 3 tỷ đồng zên đoọng ha bh’rợ bhrợ têng pazêng râu pr’đươi za zum, ha dang pa châng lâng cr’noọ đươi dua cóh la lua nắc ngoọ cơnh bhoóh ng’đớc ooy bể. Ơy cơnh đêếc nắc bh’rợ pác đoọng zên bhrợ têng công k’zí, buôn nắc vêy ta đoọng cóh x’ría c’moo:

Azi xay moon đợ zên nắc ng’đoọng cóh tr’nơớp c’moo đoọng bhrợ têng liêm choom lấh mơ. ba bi cơnh zên zúp zooi pa bhrợ ta têng nắc đoọng cóh x’ría c’moo nắc cắh crêê cơnh. râu bơr cậ bh’rợ chóh crâng nắc công pazaom động cóh tr’nơớp c’moo nắc ha dợ azi choom bhrợ têng crêê t’ngay c’xêê.

Ha dợ t’coóh Hoàng Quốc Khánh, Bí thư huyện uỷ Phù Yên nắc k’rang moon, Đề án 1460 vêy ta bhrợ têng cóh la lua đhị vel đông nắc dzợ bấc râu zr’nắh k’đháp, k’đháp ng’bhrợ têng. Gít nắc Phù Yên dzợ 1.500 pr’loọng đông ắt đhị đhăm ắt t’mêê âng thuỷ điện Hoà Bình dzợ lum zr’nắh k’đháp, nắc cắh tước muy pâng đợ pr’loọng đông vêy ta zúp zooi ooy bh’rợ pa bhrợ ta têng, tu nắc muy pr’loọng đông đharứt a năm vêy ta zúp zooi, ha dợ pr’loọng đông đăn đharứt cắh vêy ta zúp zooi. Chr’hoong nắc dzợ 8 chr’val zr’lụ đhăm ắt t’mêê cắh ơy ta bhrợ têng đông bhrợ bhiệc nhâm mâng. Ha dợ, cóh Đề án bhrợ têng xay moon đớc zên bhrợ têng đông bhrợ bhiệc âng muy chr’val nắc m’bứi pa bhlâng, lâng đhr’năng zên pa câl cơnh xoọc đâu nắc cắh vêy choom ng’bhrợ têng.

Bh’rợ bhrợ têng đông bhrợ bhiệc t’mêê ting cơnh xa nay k’rong bhrợ t’mêê azi bơơn n’năl nắc 5 tỷ đồng. Hân đhơ cơnh đêếc, đoo bêl bhrợ têng nắc đhiệp 2 tỷ a năm. Muy bơr bh’rợ cơnh c’lâng lướt ting cơnh xa nay t’mêê công cắh crêê cơnh. Vêy c’lâng ch’ngai 8 km, ha dợ bêl bhrợ têng dự án nắc đhiệp 3 km a năm.

Đhanuôr dzợ zr’nắh k’đháp, chr’hoong công dzợ zr’nắh k’đháp, râu đêếc nắc râu la lua xoọc dưr vaíh đhị chr’hoong Phù Yên, tỉnh Sơn La, zr’lụ vêy bấc đhanuôr acoon pa tơơi ắt đhị đhăm t’mêê n’đắh a bóc đác thuỷ điện Hoà Bình lấh 30 c’moo n’nâu ơy. Bấc ngai k’rang tước ooy bh’rợ pa tơơi đhanuôr bhrợ têng thuỷ điện rơơm kiêng, tỉnh Sơn La đơớh pazum đh’rứah lâng apêê bộ, ngành trung ương ch’mêết lêy bhrợ p’xoọng ooy Đề án 1460 ơy bhrợ têng tơợ c’moo 2008, vêy ta xâng bhrợ cóh 2012 p’cắh ooy Chính phủ ch’mêết lêy đoọng crêê cơnh lâng đhr’năng la lua, đoọng đhanuôr cóh đhăm ắt mamông t’mêê ắt mamông nhâm mâng đanh đươnh. Nâu đoo công nắc pr’học đoọng ha bh’rợ k’rong bhrợ nhâm mâng đoọng ha đhanuôr cóh t’tun bêl bhrợ têng thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Lai Châu cóh truíh muy k’ruung, bhrợ nhâm mâng đoỌng ha đhanuôr vêy pr’ắt tr’mông nhâm mâng, pa dưr pr’ắt tr’mông liêm choom./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn