Bha ar xrặ: K’díc đoỌng k’tiếc ha k’điêl.

 

Coh t’ruíh t’ngay nua, azi ơy pa xul bha ar xrặ tr’nơớp âng pazêng bha ar xrặ ch’mêết lêy: râu n’lất cóh bh’rợ k’đhơợng lêy k’tiếc cóh Đà Nẵng: Cán bộ bhrợ lất, đhanuôr cắh tin đươi, xay moon đhr’năng muy bơr cán bộ âng Ban Giải phóng mặt bằng âng pazêng dự án k’rong bhrợ xây dựng Đà Nẵng ton bhrợ t’váih t’bấc đợ cr’van chroót pa chô đoọng pay zên nhà nước, bhrợ đhanuôr mốp loom. Cóh t’ruíh bêl đâu, c’bhúh phóng viên Đài p’rá VN ắt đhị miền trung nắc xay moon gít bh’rợ cán bộ k’đhơợng lêy k’tiếc ton bhrợ lất cơnh xa nay, đoọng k’tiếc lất manúyh, nắc vêy bh’rợ k’díc đoọng k’tiếc ha k’điêl. Đhanuôr lâng pr’zớc đh’rưáh đương xơợng.

Cóh pazêng t’ngay đăn đâu, đhanuôr TP Đà Nẵng mốp loom pa bhlâng bêl n’năl t’coóh Nguyễn Ngôn, bêl ahay nắc Trưởng ban k’đhơợng lêy pazêng dự án bhrợ têng đhăm ắt mamông t’mêê âng TP Đà Nẵng nắc ton đươi quyền, tự pay đoọng ha k’điêl đay 2 đhăm k’tiếc đhị zr’lụ la liêm; cóh đêếc vêy muy đhăm cóh c’lâng bhứah 10,5 mét cóh zr’lụ đhanuôr ắt mamông Thanh Lộc Đán- Hoà Minh bhrợ t’bhứah lâng 1 đhăm k’tiếc ga mắc cóh c’lâng 30/4, zr’lụ c’lâng bhứah 30 mét vêy chr’nắp cóh thị trường lấh 10 tỷ đồng,

T’coóh Phan Tấn Truyền, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng xay moon, cóh pazêng t’ngay c’xêê bhrợ têng Trưởng Ban k’đhợơng lêy pazêng dự án bhrợ têng zr’lụ ắt mamông t’mêê Đà Nẵng, t’coóh Nguyễn NGôn tự đoọng lất xa nay xay moon 30 bha ar lâng lấh 41 đhăm k’tiếc đoọng ha pazêng pr’loọng đông đhanuôr. L’lăm đêếc, pr’loọng đông t’coóh Ngôn ắt cóh xa nay nắc pr’loọng đông ta pa tơơi, vêy ta đoọng 2 đhăm k’tiếc ắt mamông t’mêê đhị quận Liên Chiêu. Pr’loọng đông t’coóh Ngôn đươi muy đhăm đoọng bhrợ đông bhuốih tô gốh, 1 đhăm n’lơơng nắc đớc cơnh đêếc. Xang n’nắc, k’điêl t’coóh Ngôn vêy bha ar nhăn xăl k’tiếc cắh râu ta bhrợ đoọng pay 1 đhăm n’lơơng lâng nắc vêy ta đoọng đhăm k’tiếc A 206 đhị c’lâng 30 c’xêê 4. đhăm k’tiếc n’nâu ắt đhị zr’lụ liêm pa bhlâng cóh c’lâng cóh zr’lụ m’pâng âng quận Hải Châu, vêy chr’nắp tước k’tỷ đồng. Xang n’nắc pr’loọng đông t’coóh Ngôn moon quận Liên Chiêu đớc đoọng p’xoọng 1 đhăm k’tiếc n’lơơng đhị zr’lụ đhanuôr ắt mamông Thanh Lộc Đán- Hoà Minh. Bấc ngai ta moóh: ha dang t’coóh Ngôn êếh râu Trưởng Ban k’đhơợng lêy pazêng dự án bhrợ têng đhăm ắt mamông t’mêê nắc vêy buôn pay 2 đhăm k’tiếc n’nâu cắh? Nắc cắh vêy u bơơn. T’coóh Phan Tấn Truyền, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng ta đang moon xay moon gít râu n’lất n’nâu:

Râu n’lất âng đoo bêl bhrợ têng bh’rợ k’đhơợng lêy nắc z’lấh thẩm quyền âng đay. Ha dợ a đoo vêy bh’rợ ton bhrợ râu liêm choom ha đay hay cắh, râu đâu nắc đoọng ooy cơ quan điều tra ch’mêết lêy.

T’coóh Nguyễn Quốc Bình, manúyh ting bhrợ cóh Ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng xay moon: bh’rợ bhrợ lất cóh bh’rợ pay đoỌng k’tiếc ắt mamông t’mêê dưr váih cóh Ban k’đhơợng lêy pazêng dự án đhăm ắt mamông t’mêê Đà Nẵng nắc đơớh ng’đoọng ooy cơ quan điều tra ch’mêết lêy vêy bh’rợ t’tông k’roóch hay cắh:

Lâng bh’rợ nắc đại biểu HĐND, acu k’rang tước ooy boóp p’rá xay moon âng đhanuôr. Ban k’đhơợng lêy dự án cắh cậ cơ quan xay moon bh’rợ đoọng ha thành phố, cắh cậ t’coóh xa nay thành phố nắc đơớh vêy trách nhiệm cóh xa nay n’nâu đoọng bhrợ t’váih râu cắh liêm crêê cóh bh’rợ k’đhơợng xay, tơợ đêếc bhrợ t’váih râu bil bal.

Xoọc đâu, t’coóh Nguyễn Ngôn xoọc vêy ta đoọng chô bhrợ Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. prá xay lâng phóng viênh Đài p’rá VN đhị điện thoại, t’coÓh Nguyễn Ngôn moon, ha dang thành phố cắh đoọng dzợ nắc acu pa chô, doọ râu rị:

Bêl ahay acu xăl chô nắc nâu cơy thành phố moon cắh đoọng dzợ nắc acu pa chô, ha dợ hâu râu rị.

Cán bộ prá xay ooy râu n’lất âng đay ngoọ cơnh doọ râu rị. Pazêng râu cắh liêm crêê cóh Ban k’đhơợng lêy pazêng dự án bhrợ têng đhăm ắt mamông t’mêê TP Đà Nẵng dưr váih tơợ bấc c’moo l’lăm ahay, tước x’rịa c’moo 2014 nắc dưr váih k’rơ, bhrợ đhanuôr mốp loom. T’coóh xa nay thành phố n’nâu xay p’cắh bh’rợ bhrợ têng rơơng griing. Ha dợ, nắc cắh vêy muy c’bhúh, cha nắc hân đoo crêê ta toom trách nhiệm crêê cơnh?. Đhanuôr k’rang bh’rợ nắc cắh dzợ vêy ta xay bhrợ? Ting cơnh Luật sư Đỗ Pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng nắc ng’toom rơợng griing lâng pazêng manúyh ton đươi dua chức vụ, quyền hạn ton bhrợ lất xa nay, pay pa chô râu liêm choom muy ha đay:

Ooy đhr’năng ađoo n’nâu, ha dang lêy vêy bh’rợ ooy hình sự, nắc vêy cơnh vêy bh’rợ ton đươi dua chức vụ quyền hạn cóh bh’rợ xơợng bhrợ xa nay bh’rợ, cơnh đêếc nắc đoọng bha ar ooy cơ quan điều tra. Cóh đhr’năng n’nâu nắc bhrợ rơợng griing, crêê cơnh.

Dưr váih muy thành phố âng Trung ương, Đà Nẵng ơy bhrợ t’váih râu liêm chr’nắp t’mêê âng đô thị t’mêê. Lâng đoọng vêy muy đô thị t’mêê cơnh nâu cơy, lấh 100 r’bhâu pr’loọng đông đhanuôr cóh đâu ơy lướt tơơi ắt ooy lơơng, đoọng k’tiếc ooy pazêng dự án bhr’lậ pa liêm đô thi. Cóh pazêng n’nâu nắc vêy k’r’bhâu pr’loọng đông đhanuôr ta pa tơơi nắc cắh ơy vêy zr’lụ k’tiếc đoọng bhrợ têng đhăm ắt mamông t’mêê, nắc ắt mamông đươi dua ooy apêê n’lơơng. Cóh 3 c’moo ahay, thành phố công lơi k’nặ 65 tỷ đồng tơợ zên ngân sách đoọng zúp zooi đhanuôr vặ đông ắt. đhị đêếc cậ, pazêng Ban k’đhơợng lêy dự án nắc bhrợ têng bấc bh’rợ đoọng k’đhơợng zư k’nặ 3 r’bhâu đhăm k’tiếc.

Cóh x’rịa âng bha ar xrặ n’nâu, nắc nhăn xay moon cớ p’rá âng t’coóh Trần Thọ, Bí thư Thành uỷ đhị pr’họp HĐND TP Đà Nẵng cóh x’rịa c’moo ahay:

Ban pa tơơi chroót pa chô cr’van, Ban k’đhơợng lêy dự án n’jứah bhrợ bh’rợ pa tơơi, n’jứah bhrợ bh’rợ đoọng đhăm k’tiếc ắt mamông, n’jứah chroót pa chô cr’van, n’jứah xay moon zr’lụ đhị đhăm ắt mamông t’mêê nắc cắh crêê. Xa nay bh’rợ tr’vắc bấc cơnh, cắh gít. Chính phủ xay moon nắc vêy Trung tâm bhrợ têng đhăm k’tiếc nắc ahêê cắh bhrợ t’váih Trung tâm n’nâu, nắc đoọng la léh, ma muúch ooy pazêng ban, Ban hân đoo công choom bhrợ bh’rợ n’nâu. Cán bộ Ban pa tơơi, chroót pa chô cr’van xay bhrợ cắh liêm, vêy bh’rợ ton bhrợ t’váih râu liêm crêê ha c’bhúh đay, pa bhrợ ta têng lất xa nay, z’lấh thẩm quyền cóh xa nay bh’rợ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn