Quốc hội nắc ơy lêy cha mêết ooy Nghị quyết đoọng bhrợ đề án pazưm pr’lứch pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai, zr’lụ pa bhlâng zr’nắh k’đhạp.

Bh’rợ bhrợ têng cóh vel đông zâp chr’val, vel bhươl zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai chr’căl c’moo 2021-2030, ooy đâu pazưm t’đui đoọng k’rong bhrợ ooy vel đông pa bhlâng zr’nắh k’đhạp cóh zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai, lâng đợ bh’rợ chr’nắp bhrợ têng pa liêm bhiệc ta bhứch k’tiếc ắt, đông ắt, k’tiếc bhrợ têng cha, đác đươi dua, lêy ra pặ pa liêm cớ đhị ắt têêm ngăn ha đhanuôr, pa dưr pa xớc bh’rợ tr’nêng nông lâm nghiệp, pa dưr râu liêm choom, ơy váih cóh vel đông đoọng bhrợ têng hàng hoá ting n’juông chr’nắp, k’rong bhrợ cơ sở hạ tầng chr’nắp, bhrợ đoọng pa dưr pr’ắt tr’mung đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngi, lâng đơn vị bh’rợ công âng đắh bh’rợ acoon cóh.../.

 

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,

vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Đề án thực hiện ở địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc.../.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn