Lalăm, nắc moon ghit, coh bấc c’moo hay, apêê cơ quan truyền thông đại chúng âng hêê ơy k’rong xay moon ghit đăh bh’rợ zư lêy, pa dưr apêê chr’năp văn hoá acoon coh. Pa căh đăh bhiệc pa căh tin bài, bh’rợ xay moon, pa căh pazêng j’niêng cr’bưn, chr’năp liêm choom âng 54 k’bhuh đhanuôr acoon coh đhi noo.

        Truyền thông cung ơy vêy pazêng boóp p’rá xay moon đâh loon đăh chính sách, pazêng rau căh ơy liêm coh bh’rợk’đhợơng lêy nhà nước đoọng pa liêm pazêng rau căh ơy liêm nắc đoo. Truyền thông nắc ơy lâng xoọc chroi k’rong c’rơ chr’năp bhlầng coh bhiệc zư lêy lâng pa dưr apêê chr’năp văn hoá ty đanh, apêê c’kir văn hoá coh pr’ặt tr’mông âng đhanuôr. T’cooh Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin lâng Truyền thông đoọng năl: “Coh  bh’rợ xay moon c’rơ  bh’rợ âng apêê cơ quan báo chí nắc chr’năp pa bhlầng. Xọoc đâu, prang k’tiếc k’ruung vêy 868 cơ quan báo tạp chí in lâng báo điện tử lâng 67 đài phát thanh truyền hình mọot 1.600 trang thông tin điện tử k’rong pazêng. Ting cơnh dáp lêy âng Cục Báo chí dáp tợơ t’ngay 1/1/2019 tước nâu kêi, ơy vêy mơ 1813 tin bài xay moon. T’ping lâng apêê đăh lơơng nắc đăh văn hoá ơy bơơn bấc cơ quan báo chí xay moon.”

       Đh’rưah apêê bh’nơơn liêm choom, vêy bêl báo chí truyền thông nắc bhrợ vaih pazêng rau căh liê tước apêê c’kir văn hoá. Rau căh năl coh đhr’năng bhrợ têng, k’rong pazêng xa nay moon pa lâh đoọng t’pâhma nuyh lêy ha dợ ha vil rau chr’năp ta nih âng c’kir âng bấc ngai phóng viên ơy bhrợ vaih rau tr’zêl coh đhanuôr, bhrợ ha c’kir nắc lêy tr’xăl đoọng liêm choom cơnh lâng boóp p’rá nắc đoo.

        Coh đhr’năng xa nay dưr vaih bấc k’rơ, xay moon pr’đợơ mạng xã hội, pazêng xa nay căh ta nih, xa nay lết chêr buôn pa căh zập ooy, nắc k’đươi moon truyền thông lêy xăl đăh bh’nơơn đọong bhrợ liêm c’rơ bh’rợ t’hước tước, zư lêy chr’năp bha lầng âng c’kir, pa mâng khối đại đoàn kết, pa dưr pr’đợơ văn hoá Việt Nam bấc rau, bấc cơnh âng apêê k’bhuh acoon coh.

       Ting cơnh pa căn Chu Thị Thu Hằng, Phó Tổng biên tập k’đhợơng lêy báo Văn hoá, crêê tước muy bh’rợ c’kir, pazêng bha ar xrặ bơơn xrặ ghit bhlầng, đơơng chr’năp lêy rau t’mêê nắc hắt pa bhlầng. Bấc bhlầng nắc apêê bha ar xrặ k’nặ mr’cơnh, k’rong xay moon lâng pazêng cr’liêng xa nay moon pa lâh đoọng t’pấh ma nuyh lêy. “Nắc lêy pa dưr dal c’rơ trách nhiệm âng nhà báo bêl lướt xrặ báo. C’kir cung nắc muy đăh chr’nắp lalay, ếêh rau nhà báo n’đoo ơy học 4-5 c’moo đại học xang nắc choom xrặ. A cu lêy apêê nhà báo nắc lêy vêy pazêng lớp pa choom ghit đăh xa nay c’kir. A cu nắc ma nuyh ta luôn xrặ ha dợ bêl đọc bài âng phóng viên n’đoo vêy năl ghit nắc xrặ choom bhlầng, ghit bhlầng, pr’hay bhlầng. Ha dợ ahêê ting t’pun cơnh c’lâng xa nay, ha dang căh lalua năl ghit đăh c’kir nắc đoo lâng a hêê bhrợ căh crêê cơnh lâng tinh thần trách nhiệm, zập bài xrặ lưch k’nặ mr’cơnh cơnh.”

        Xọoc đâu, k’tiếc k’ruung hêê vêy mơ 120 ức thuê bao điện thoại di động. Coh đếêc, 85% đươi dua điện thoại t’bech, đươi bấ bhlầng coh Đông Nam Á. Internet ơy vêy tợơ thành thị tước vel bhươl, da ding ca coong, zr’lụ ch’ngai bha dăh lâng Việt Nam xoọc vêy mơ 65 ức đhanuôr xọoc đươi dua Internet, 58 ức tài khoản Facebook. Tợơ apêê k’bhuh coh mạng xã hội, pazêng xa nay đhơ crêê căh cợ lết, bêl ơy t’pâh ma nuyh lêy nắc zêng choom pa căh zập ooy coh muy cr’chăl ếp bhlầng.

          Truyền thông nắc chroi k’rong zư lêy lâng pa dưr chr’năp c’kir, k’chụt lơi pazêng xa nay căh crêê nhâm, ta mốp chr’năp c’kir âng apêê pa chăp lêy văn hoá. Vêy cơnh đếêc, báo chí truyền thông nắc vêy moon ghit c’rơ âng đay coh bh’rợ pa dưr chr’năp văn hoá Việt Nam đơơng chr’năp liêm pr’hay lalay, pa dưr c’rơ đoàn kết coh 54 k’bhuh coon coh đhi noo./.

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

VỀ VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ

VOV 4

Quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số là một trong những quyền chứa đựng nhiều yếu tố đặc thù và phản ánh rõ nhất những yếu tố “riêng biệt” trong các quyền con người của người đồng bào. Đảm bảo quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được pháp luật quốc tế và Việt Nam ghi nhận. Truyền thông về những giá trị truyền thống, bản sắc phong tục là một trong những nhiệm vụ nhằm đảm bảo quyền về văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, củng cố mối đại đoàn kết cho các cộng đồng trong 54 dân tộc anh em nước ta.

Trước tiên, phải khẳng định rằng, trong nhiều năm qua, các cơ quan truyền thông đại chúng của chúng ta đã có sự tập trung tuyên truyền đậm nét về vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Thể hiện qua việc đăng tải nhiều tin bài, sự kiện bình luận, giới thiệu về những phong tục tập quán, giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Truyền thông cũng đã có những tiếng nói phản biện kịp thời về chính sách, những hạn chế bất cập trong công tác quản lý di sản văn hóa, giúp các địa phương cũng như các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh, khắc phục những khiếm khuyết.Truyền thông đã, đang và sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các di sản văn hóa trong đời sống xã hội. Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Trong công tác tuyên truyền vai trò của các cơ quan báo chí là rất đáng ghi nhận. Hiện nay, cả nước có 868 cơ quan báo tạp chí in và báo điện tử và 67 đài phát thanh truyền hình vào khoảng 1600 trang thông tin điện tử tổng hợp. Theo thống kê của Cục Báo chí tính từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 đến nay, đã có khoảng 1813 tin bài thông tin phản ánh, so với các lĩnh vực khác thì lĩnh vực văn hóa  cũng đã được nhiều cơ quan báo chí phản ánh.”

Bên cạnh những kết quả tích cực, đôi lúc, chính báo chí truyền thông lại gây ra những tác động tiêu cực đến các di sản văn hóa. Sự thiếu kiến thức, thiếu thận trọng trong quá trình tác nghiệp, tập những thông tin giật gân, câu view mà quên đi chiều sâu giá trị, bản chất của di sản của một số phóng viên đã gây ra xung đột trong dư luận, vô tình ép di sản phải thay đổi để dung hòa các luồng ý kiến.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, phổ cập các nền tảng mạng xã hội, những thông tin sai lệch, méo mó dễ dàng lan tràn, càng đòi hỏi truyền thông phải có sự thay đổi về chất và lượng để làm tốt vai trò định hướng, bảo vệ giá trị cốt lõi của di sản, củng cố mối đại đoàn kết, phát huy nền văn hóa Việt Nam đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo bà Chu Thị Thu Hằng, Phó tổng biên tập phụ trách báo Văn hóa, liên quan tới một sự kiện di sản, những bài viết chuyên sâu, mang tính phát hiện lại rất hiếm hoi. Phần lớn các bài viết đều na ná nhau, tập trung phản ánh thông tin và những chi tiết giật gân, câu view. “Cần phải nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà báo khi đi viết báo. Di sản cũng là một lĩnh vực rất đặc thù, không phải là nhà báo nào  học 4-5 năm đại học ra là có thể viết ngay được đâu. Tôi thấy các nhà báo cần có những lớp tập huấn kỹ về vấn đề di sản. Tôi là người thường xuyên viết bài thì khi đọc bài báo phóng viên nào mà am hiểu sâu thì bài rất sâu. Nếu chúng ta chỉ chạy theo sự kiện, nếu ta không thực sự hiểu về di sản đó và chúng ta làm không với tinh thần trách nhiệm, thiếu  chiều sâu nữa thì bài báo của chúng ta luôn giống bài báo khác.

Hiện nay, nước ta có khoảng 120 triệu thuê bao điện thoại di động. Trong đó, 85 % sử dụng điện thoại thông minh, đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Internet đã phổ cập từ thành thị tới nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và Việt Nam đang có khoảng 65 triệu người đang sử dụng Internet, 58 triệu tài khoản Facebook. Thông qua các Hội, Nhóm trên mạng xã hội, những thông tin dù đúng hay sai, một khi đã thu hút được sự chú ý thì đều có thể phát tán rộng rãi chỉ trong thời gian ngắn.

Truyền thông phải góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, xóa nhòa khoảng cách của sự khác nhau trong nhận diện giá trị di sản của các nhà nghiên cứu văn hóa, cộng đồng chủ thể, du khách cũng như dư luận xã hội. Có như vậy, báo chí truyền thông mới khẳng định được vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, củng cố mối đoàn kết trong đại gia đình 54 dân tộc anh  em./.

 

 

         

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn