Tơợ t’ngay 2 tươc t’ngay 4/12, đhị Hà Nội, Đại hội đại biểu prang k’tiêc k’ruung pazêng acoon coh Việt Nam g’luh II c’moo 2020 vêy ta bhrợ têng lâng pr’đơc: Coh n’dup ta la cờ chr’năp pr’hay âng Đảng, pazêng acoon coh ma mơ mr’cơnh, đoàn kết, tr’chăp, tr’zup tr’zooi, pa dưr c’rơ đh’rưah dưr vaih đh’rưah lâng k’tiêc k’ruung. Đại hội năc xa nay bh’rợ chính trị chr’năp, năc t’ngay bhiệc bhan đại đoàn kết prang acoon coh.

Bơơn ta bhrợ têng 10 c’moo muy chu, Đại hội đại biểu prang k’tiêc k’ruung pazêng acoon coh Việt Nam g’luh II c’moo 2020 năc t’ngay bhiệc bhan ga măc âng đhanuôr Acoon coh Việt Nam, năc bêl đoọng ahêê lêy cớ cr’chăl pa dưr, đợ bh’nơơn ga măc âng bh’rợ acoon coh, chính sách acoon coh, đợ râu t’bhlâng dưr z’lâh coh apêê bh’rợ tr’nêng âng pr’ăt tr’mông zr’lụ đha nuôr acoon coh lâng da ding ca coong; pa bhlâng năc cr’chăl 2010-2020.

Đại hội vêy râu ting pâh âng k’noọ 2000 đại biểu. Coh đêêc, 1.240 đại biểu pa căh măt âng 54 c’bhuh acoon coh ting pâh Đại hội bơơn chơơih pay tơợ Đại hội Đại biểu Acoon coh câp tỉnh g’luh III; 360 đại biểu Trung ương chơơih k’đươi ting pâh Đại hội./.

Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ ngày 2 đến 4-12-2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Được tổ chức 10 năm một lần, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc Việt Nam, là dịp để chúng ta nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật của công tác dân tộc, chính sách dân tộc, những nỗ lực vươn lên trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; đặc biệt là giai đoạn 2010 - 2020.

Đại hội có sự tham gia của 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. Trong đó, 1.240 đại biểu đại diện của 54 dân tộc tham dự Đại hội được bầu chọn tại Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III; 360 đại biểu Trung ương chọn cử tham dự Đại hội./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn