# Nâu đoo xa nay tin ha dum:

C’bhúh ch’mêệt lêy Uỷ ban Văn hoá Giao dục đha đhâm xa dơơr lâng acoon p’niên âng Quốc hội t’mêê bhrợ bhiệc lâng Sở Thông tin- truyền thông thành phố HCM n’đắh đhr’năng xơợng bhrợ Luật Báo chí cóh vel đong thành phố.

Đhị g’lúh bhrợ bhiệc, apêê đại biểu xay prá muy bơr râu crêê tước bh’rợ quy hoạch  mạng lưới báo chí, mô hình tổ chức báo chí, râu crêê tước bhlưa apêê cơ quan chủ quản, cơ quan k’đhơợng lêy nhà nước cóh vel đong lâng muy bơr râu cắh liêm crêê cóh c’bhúh cộng tác viên báo chí xơợng bhrợ quy chế pa prá, đợ mơ bấc, zên quảng cáo cóh báo, đài lâng k’đhơợng lêy cr’liêng xa nay apêê ấn phẩm la lay âng apêê báo… Ting Sở Thông tin Truyền thông thành phố HCM, nâu câi muy bơr ấn phẩm la lay xay moon cắh crêê đh’nớc, cr’noọ, đăng tin bài vêy cr’liêng cắh liêm pr’hay, xay trúih ghít apêê bh’rợ xa nay, n’đhơ cơnh đêếc, tu nâu đoo nắc báo chí Tw tu cơnh đêếc Sở cắh vêy choom bhrợ têng.

# Ban tu râu dưr k’rơ âng pân đil thành phố Cần Thơ t’mêê bhrợ Hội thảo “ ma mơ pân đil pân jứih cóh bh’rợ chính trị”.

Thành phố Cần Thơ pay đớc cr’noọ bh’rợ đợ pân đil cấp uỷ tr’nơợp nhiệm kỳ 2010- 2015 nắc 15% nắc a tếh, la lua nắc cấp thành phố bơơn k’noọ 11%, cấp quận, chr’hoong bơơn lấh 14%. Đợ pân đil nắc đại biểu hội đồng nhân dân zấp cấp nắc cấp thành phố z’lấh cr’noọ, cấp quận, chr’hoong vêy 5/9 đơn vị bơơn dal lấh cr’noọ. Hội thảo công xay prá nắc công dzợ chr’ngai râu bấc hắt bhlưa pân jứih, pân đil bhrợ chính trị cơnh lâng muy bơr tu cơnh: cắh zấp quy hoạch đào tạo chính quy tơợ l’lăm, quy định c’moo đhêy hưu, bhrợ ha bấc cán bộ pân đil bhriêl cắh bơơn k’đươi bhrợ bh’rợ ga mắc, vêy muy bơr vel đong dzợ lêy ma mơ bhlưa pân jứih pân đil nắc bh’rợ âng Ban ngành chuyên trách.

# Ban Thường trực Uỷ ban TWMTTQVN lâng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam t’mêê ký kết bh’rợ xa nay pa zum pa bhrợ.

Ting n’nắc, bơr n’đắh vêy pa zum bhrợ têng apêê bh’rợ tr’nêng p’too moon đhộ bhứah apêê chủ trương c’lâng xa nay âng Đảng, chính sách pháp luạt âng Nhà nước, quy định âng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cóh bh’rợ zên bạc ngân hàng; bh’nơơn bh’rợ ang hệ thống ngân hàng lâng đợ râu chroi đoọng la lua ha pa dưr kinh tế xã hội k’tiếc k’ruung, định hướng chiến lược âng ngành ngân hàng, đợ râu crêê tước quyền lâng râu crêê liêm âng đha nuôr, đoọng pa choom dha nuôr lâng xơợng bhrợ crêê chủ trương âng Đảng lâng Nhà nước. đh’rứah lâng n’nắc xay prá đơơng âng thông tin lâng xay trúih đhr’năng loom luônh boóp prá âng đha nuôr, xã hội n’đắh zên bạc lâng bh’rợ tr’nêng âng hệ thống ngân hàng.

# C’moo 2013, apêê bh’rợ xa nay pr’loọng đong đha rựt, học sinh, sinh viên vặ zên,… âi vêy lấh 20 r’bhâu t’mooi bơơn vặ zên đhị Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, zên đoọng vặ bơơn 360 tỷ đồng. pa bhlâng nắc, chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng nắc đơn vị lướt l’lăm cóh prang k’tiếc xay bhrợ bh’rợ tín dụng t’mêê ha ma nứih k’bang khúch, zooi apêê đoo z’lấh đha rựt, ặt đh’rứah lâng vel bhươl.

# Xang lấh 3 c’moo xơợng bhrợ dự án “ t’bhlâng râu ting pấh pa dưr tr’mông tr’mêếh pa xiêr đha rựt”, cóh tỉnh Quảng Bình, Tổ chức Plan Việt Nam âi bhrợ têng hội thảo k’rong pa zêng dự án, đoọng xay moon bh’nơơn âi bơơn,  bhrợ t’váih c’lâng ha pêê cán bộ lâng đợ ngai bhrợ têng âng dự án tr’pác kinh nghiệm, thảo luận apêê c’lâng bh’rợ  liêm choom đoọng k’đhơợng nhâm đợ bh’rợ tr’nêng bêl dự án bhrợ xang. Nâu đoo nắc dự án âng tổ chức Plan cóh Ôtxtrâylia zooi đoọng, tơợp bhrợ têng tơợ 1/2011 lâng lức mật c’xêê 6/2014 cơnh lâng ngân sách dâng lấh 19 tỷ đồng. Dự án pa bhrợ cóh 72 vel âng 8 chr’val âng chr’hoong Minh Hoá ( Quảng Bình). Cr’noọ la lua âng dự án đoọng zooi đha nuôr đha rựt, đha nuôr acoon cóh, pân đil, đha đhâm c’mâr… ha dưr dal z’hai g’lăng đoọng choom mật bhrợ têng liêm crêê cơnh lâng râu t’đui đoọng âng Chính phủ.

# Xơợng bhrợ bh’rợ xa nay bhrợ pa dưr vel bhươl t’meê cóh vel đong chr’hoong Hoà Vang, Sở nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc vel bhươl lâng apêê cơ sở ngành thành phố Đà Nẵng âi pa zum xay bhrợ bấc pr’đhang bh’rợ liêm choom cơnh: chóh pô, chóh tri, băn a chông, chóh bhơi r’véh, băn a xiu, chóh ha roo m’ma t’mêê, băn tr’pai… c’moo 2013, thành phố âi bhrợ 10 lớp p’too moon, pa choom đoọng bhrợ pa dưr vel bhươl t’meê ha 760 cha nắc; lấh 3.500 ấn phẩm bh;rợ  xa nay, kế hoạch pa zum đh’rứah bh’rợ cr’noọ cr’niêng k’tiếc k’ruung bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, mật k’rong p’too “ pa zêng đha nuôr đoàn kết bhrợ pa dưr pr’ặt tr’mông văn hoá cóh zr’lụ đha nuôr ặt ma mông” cóh vel đong 11 chr’val âng chr’hoong Hoà Vang. C’moo đâu, thành phố t’bhlâng pa dưr cớ, bhrợ t’bhứah đợ pr’đhang bhrợ têng liêm choôm cơnh chóh pô, tri, bha cai, m’ma ha roo… xơợng bhrợ liêm choom đợ đề án “ bhrợ pa liêm nang chr’nóh zấp râu”, “ pa zum k’tiếc, xăl đha nân”, k’rong pr’đơợ đoọng k’rong bhrợ têng cơ sở vật chất, văn hoá, trường học, c’lâng p’rang, bhrợ pa liêm môi trường liêm t’viêng.

# Bh’rợ pa choom bh’rợ âi ting t’ngay ting ghít liêm, chroi đoọng bhrợ t’váih bh’rợ tr’nêng ha đha nuôr, nắc đoo râu xay moon âng UBND tỉnh Đăk Nông đhị Hội nghị sơ kết xơợng bhrợ đề án “ Đào tạo bh’rợ ha ma nứih pa bhrợ vel bhươl tước c’moo 2020”. Nâu câi pa zêng tỉnh Đăk Nông vêy 9 cơ sở cơnh lâng k’noọ 200 giáo viên, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật… bơơn k’rong pa zêng ting pấh bhrợ pa choom bh’rợ ha đha nuôr vel bhươl. C’moo ahay, tỉnh âi pa choom đoọng bơơn k’noọ 3000 cha nắc trình độ sơ cấp nghệ, bấc nắc ha pêê chính sách, pr’loọng đha rựt, pr’loọng đăn đha rựt, ma nứih acoon cóh… apêê cơ sở pa choom bh’rợ zêng vêy đợ g’lúh ch’mêệt lêy cr’noọ kiêng bh’rợ tr’êng âng đha nuôr, đoọng vêy cơnh pa choom đoọng liêm glặp lâng pr’đơợ pa dưr tr’mông tr’mêếh, pr’ặt tr’nợt.

# C’moo nua, zấp cấp công đoàn tỉnh Quảng Nam bhrợ bấc bh’rợ la liêm ca crêê cóh bh;rợ thi đua “ choom bh;rợ k’tiếc k’ruung, zay bh’rợ đong” pa zum lâng bh’rợ “ pân đil t’bhlâng học tập, pa bhrợ ta têng zay t’bách, bhrợ pa dưr pr’loọng đong yêm têêm bhui har”, chroi đoọng bhrợ t’váih c’bhúh cán bộ, công chức, viên chức “ liêm tíh, bhriele g’lăng, zay t’bách, gương mẫu”, bhrợ  pa dưr tổ công đoàn nhâm k’rơ. Đhị apêê bh’rợ thi đua, vêy k’noọ 1 000 cha nắc pân đil bơơn moon nắc pân đil 2 râu choom cấp cơ sở  ( bơơn 94%), bấc a đhi a moó bơơn moon tr’haanh bhriêl g’lăng nắc công đoàn cơ sở hơnh déh. Apêê pân đil cóh apêê công đoàn cơ sở âi xơợng bhrợ liêm bấc bh’rợ hơnh déh, sinh hoạt ta luôn, xay prá, bấc bh;rợ văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi,… t’đang k’đươi bấc ơl a đhi a moó ting pấh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn