Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/9/2020

VOV4.K’ho – Bộ Chính trị pơn jat tai lơh broă jat mpồl mờ 20 đảng bộ gơ wèt dà lơgar nàng ai jơnau đơs tàm jơnau rơcang cih ală sră nggal mờ broă rơndap lơh kuang bàng kấp ủy lài mờ tu\ bơyai lơh pơrjum đảng bộ tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025.

Tàm ală dơ\ lơh broă, tơnơ\ tu\ iat ala mat kuang đơng lam bồ ală đảng bộ yal bè jơnau rơcang cih ală sră nggal mờ broă rơndap lơh broă lơh kuang bàng tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025, jơnau đơs tă pơgồp bơh ală mpồl, bộ, gah broă lơh dà lơgar dê, ală kuang bàng Bộ Chính trị, Ban Bí thư neh ai jơnau đơs tàm 3 mpồl tơngume: Gơ wèt tus mờ jơnau rơcang cih jơnau yal bơh kấp ủy mờ jơnau rơcang cih nghị quyết yal pơrjum Đảng bộ, ai jơnau đơs bè ală broă kươmàng bè tơngume, rơndap tap sèng; sền sơ wì, kơ lôi sơ nơng kươmàng; gùng dà, jơnau kờ`, kơ nòl broă, broă lơh dờng; ală tơngume kươmàng bơh jơnau yal chính trị tơmut tàm jơnau rơcang cih nghị quyết, ală gùng dà dờng đơs tàm jơnau rơcang cih jơnau yal chính trị yal pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê in geh gơ rềng tơn tus ală đảng bộ.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định