Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

 VOV4.K’ho - Ală mpồl sơn đờm mut lơh broă là dùl bơta kờ` đơs tus dùl mpồl geh ală cau tờm, mpồl bal mờ ală anih lơh broă geh gơ rềng, lơh gơlik bơta [uơn [ùai chồl pràn bơta crơng gơs ală mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă bơceh pa mờ gơguh mhar. Tàm Dak Lak, tơnơ\ 2 nam chồl pràn ală broă lơh dong kờl, lơh niam, mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă tàm càr neh geh tơnguh tus khà 2 – hơ\ là mpồl lơh sa kă bro kuơmàng. Jat ală cau jak chài bè sơn đờm mut lơh broă, do là tu\ càr pal lơh mơ ală broă lơh bơtàu tơnguh geh cồng nha, bơh hơ\ dong mpồl lơh sa kă bro ngan ngồn cèng wơl cồng nha, gơ hòi gơ jà ua\ cau dùl nă să, mpồl lơh sa kă bro khin cha sơn đờm mut lơh broă.

Tơnơ\ 4 nam sơn đờm mut lơh broă, bi Phạm Thị Thu Hằng tàm xã Ea Kly, kơnhòal Krông Pắk, càr Dak Lak neh tơlik mat mat kă bro phan lơh hàng să jan lơh bơh phan geh is Pơ Lang, wèt tus ală phan bơna rềp mềl mờ tiah ơm kis. Bi Hằng yal, mùl là dùl nă cau pơgru, ờ geh mờng chài bè kă bro mơya tài kờ` jòi geh dùl broă lơh niam rlau tai ală bơta phan lơh gơs bơh suơn sre, tờm chi lơh sơ nơm den tàng bi neh kơ lôi sơ nơng is, lơh gơlik ală phan bơh plai bơ, plai gấc. Tơnơ\ ală dơ\ ờ geh cồng nha, ờ dil nùs, bi Hằng kơ lôi sơ nơng tus broă ngui [òk bơ, zờu bơ, zờu gấc nàng lơh phan lơh hàng să jan. Bơh ua\ dơ\ geh càr yal tơnggit, dong kờl tus bal ală broă lơh, drà hòi jà bơcri pria\ kă bro, bi Hằng geh tu\ nàng tìp mat mờ rê wơl lơh gơs phan lơh hàng să jan bơh bơ, gấc niam rlau.

Bi Hằng yal: “ Bơh ală broă lơh hơ\, bơta kơ lôi sơ nơng a` dê tam gơl ua\ ngan. Pơn yơu bơh sơn rờp a` mong lah mìng lơh gơlik dùl bơta phan, tơ nơ\ tu\ tus bal ală broă lơh hơ\, dờp geh bơta tă pơgồp bơh ală cau geh mờng chài dê, ală jơnau đơs tă pơgồp khi dê niam ngan nàng dong a` gơtùi tam gơl niam rlau tai nàng lơh gơlik ală bơta phan li la hơ\, bơh hơ\ lơh geh pria\ jền ua\. Geh tu\ càr gam pờ ală ơdu\ bơsram, jà ală cau pơgru jak, geh ală jơnau bơsram bè sale, bơsram bè kòn bơnus, bè cau lơh broă, bè broă kă bro. Bơh hơ\, hời rơ hời a` kung prap gàr ală jơnau git wă nàng gơtùi ngui tàm mpồl lơh sa kă bro he dê”.

Bi Phạm Thị Thu Hằng sơn đờm mut lơh broă mờ phan lơh hàng să jan bơh zờu bơ, gấc

Ai gơ wèt mờ bi Hoàng Thị Mỹ Tuyến, tàm xã Hòa Thuận, [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak, tơ nơ\ ală kal ke bè pria\ bơcri, ai tơlik lài jơnau bơceh pa mờ bơtàu tơnguh phan lơh gơs, bi neh dờp geh bơta dong kờl bơh ală broă lơh sơn đờm mut lơh broă bơh càr bơyai lơh. Bơh hơ\, bi Tuyến hời rơ hời đal git gùng dà, broă rơndap lơh, sơn đờm mut lơh broă mờ mat kă bro VietArt, ngui dơm chi lơh gơlik wơl nàng mòn ală phan bơka sền gơ lơh niam ngan, geh bơta ngui ngan ngồn ua\, sền gàr tiah ơm kis tai.

Tu\ do, ală phan lơh gơs bơh VietArt dê geh khà pria\ bơh 8 rbô tus 70 rbô đong, khà tac phan lơh gơs ua\ tàm drà kă bro tàm lơgar mờ lơgar ndai, VietArt gam ai geh broă lơh kơ\ kơljap ai 5 nă ơruh pơnu kuet kơlte in, mờ pria\ nhai kờp bal bơh 4 tus 7 tơlak đong tàm dùl nhai. Bi Tuyến pà git, bơta dong kờl, bơta pơlam bơh ală cau tàm mpồl pơlam sơn đờm mut lơh broă bơh càr dê neh dong bi gơtùi tơlik lài gùng dà loh làng rlau tu\ sơn đờm mut lơh broă bơh să tờm he dê: “Bơh dùl tu\ tơngai sơn đờm mut lơh broă den kung bè ua\ cau sơn đờm mut lơh broă ndai, den să tờm a` kung gơtìp kal ke bè pria\ tă lơh. Tài bol hi pal kơ lôi sơ nơng bè phan bơna mờ mòn gơs phan. Tu\ lơh dơm chi den pal bơ tơl ală bơta ma\i mok. Bol hi dờp geh ua\ bơta dong kờl bơh ală bi tàm suơn ờng mpồl lơh sa kă bro mờ ală broă lơh hòi jà bơcri pria\, dong kờl bơh càr dê neh dong bol hi ua\ ngan tàm broă sơn đờm mut lơh broă”.

Nàng dong kờl broă sơn đờm mut lơh broă tàm càr, bơh nam 2018, Dak Lak neh bơt bơtàu ală mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă bơceh pa. Tàm rlau 2 nam do, càr neh tơmut tàm broă lơh anih lơh broă bal bè sơn đờm mut lơh broă, bơyai lơh geh cồng nha dơ\ pơrlòng sơn đờm mut lơh broă, sơn đờm kă bro dơ\ 1 nam 2018, Ngai chờ sơn đờm mut lơh broă dơ\ 1 nam 2019, crơng gơs kes pria\ sơn đờm mut lơh broă bơceh pa mờ bơyai lơh ală broă lơh mblàng yal, mblàng wơl bơta kờ` gơboh bè sơn đờm mut lơh broă. Bơyai lơh ua\ broă lơh tơrbo\ bal kă bro, hòi jà bơcri pria\ kă bro dong phan lơh gơs bơh ală mpồl lơh sa kă bro gam tàm tơngai sơn đờm mut lơh broă, kă bro geh yal tơnggit tus mờ cau ngui sa tàm lơgar mờ lơgar ndai.

Bi Hoàng Thị Mỹ Tuyến hời rơ hời ai go\ bơta kuơ mat kă bro VietArt tàm drà kă bro bơh ală broă yal phan lơh gơs

Là mpồl ki\ jơnau hơ pơrgon lơh broă bal mờ UBND càr Dak Lak bơh ală ngai sơn rờp bơt bơtàu ală mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă, ồng Phạm Duy Hiếu, Phó Chủ tịch kes pria\ sơn đờm mut lơh broă mpồl lơh sa kă bro khoa học mờ công nghệ Việt Nam (SVF) đơs, tơngai lài, Dak Lak neh lơh niam broă pơlam, dong kờl kung bè mblàng wơl bơta kờ` gơboh, lơh gơ rề ua\ bơta kờ` sơn đờm mut lơh broă tàm mpồl bơtìan. Kơ nờm bơh hơ\, bơh bơta sơn rờp ờ geh bơta lơi, tus tu\ do, ală mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă tàm Dak Lak neh geh tơnguh tus khà 2, là mpồl lơh sa kă bro kuơmàng: “ Do là tu\ pal ai tơmut mơ ală broă lơh bơtàu tơnguh jat gùng dà geh bơta niam, tơnguh pràn jak bơh ală anih pơlam, ală tiah tờm pơlam lơh gơlik, ală cau bơcri pria\ niam, ală kes pria\ bơcri ờ ngòt aniai pal tus bal mpồl lơh sa kă bro dùl bă di tu\. Tu\ gơtùi tơnguh pràn hạ bơh ală bơta mpồl lơh sa kă bro dê bè hơ\ den geh dong mpồl lơh sa kă bro sơn đờm lơh geh cồng nha mờ mut tàm tơngai jơnhua rlau. Dak Lak geh dùl bơta [uơn hơ\ là dờp geh bơta sền gròi bơh kuang đơng lam bồ càr dê, khi là cau sơn rờp nàng chồl pràn broă lơh tam gơl pa, bơceh pa geh làm bă tiah. Broă bol he gơtùi lơh niam rlau hơ\ là bơta lơh bal bơh ală sở, mpồl, gah broă lơh dê. Ală sở ndrờm geh ală bơta lơh bal tus dùl gah bơh broă sơn đờm mut lơh broă mờ khi pal lơh bal mờ gơp nàng lơh ală broă lơh bal”.

Nam 2020 bulah kong gơ rềng bơh kòp Covid-19, Dak Lak kung gam jơh nùs lam lơh broă dong kờl sơn đờm mut lơh broă pờ tơn tàm internet

Tu\ do, bulah gam pal kong gơ rềng bơh kòp Covid-19, Dak Lak kung gam jơh nùs lam lơh ală broă lơh dong kờl sơn đờm mut lơh broă bè bơyai lơh pơrlòng sơn đờm mut lơh broă, sơn đờm kă bro càr Dak Lak dơ\ 2 nam 2020, bơyai lơh ală ơdu\ pờ tơlik tơn tàm internet bơ to pơlam tơnguh pràn jak ai kuang bàng lơh broă tàm gah sơn đờm mut lơh broă mờ bơta chài đơng pơlam kă bro ai ală mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă in. Do là broă lơh ngan bơh càr dê tàm broă lơh gơlik mpồl lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă mờ jơnau kờ` tus nam 2025, càr geh pơgap 20 rbô mpồl lơh sa kă bro, tàm hơ\ geh pơgap 2 rbô mpồl lơh sa kă bro tam gơl pa, bơceh pa. Do geh là ală bơta chul chồl mpồl lơh sa kă bro bơh càr dê bơtàu tơnguh nàng pơgồp bơnah chồl pràn bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan tàm càr.

Cau cih H’Xíu – Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định