Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/8/2020

VOV4.K’ho- Ủy ban châu Âu ngai 14/8 neh geh jơnau đơs jờng rơ jơnau ring bal bè ờs wơl bơta g^t gơ\p pa lơh geh đah lơgar Israel mờ lơgar Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE). Đơs tàm dơ\ pơrjum ba\o, cau sơ pơ\ bơr bơh Ủy ban châu Âu đơs nền, broă do kuơ dờng màng ngan gơ wèt mờ jơh bal 2 lơgar dê kung bè bơta ring lơngai tàm tiah do dê.

Jat cau sơ pơ\ bơr bơh Ủy ban châu Âu đơs, jơh lơgar Israel mờ lơgar Các Tiểu vương quốc A- rập thống nhất ndrờm là lơgar lơh broă bal bơh Mpồl tam klăc châu Âu dê. Den tàng bè hơ\, Ủy ban châu Âu hơ dong kờl broă lơh 2 lơgar dê mờ geh lơh ngan jơh nùs jơh pràn nàng tàm tơr bo\ wơl ală dơ\ cribơyai đah Israel mờ Palestin.

Jat jơnau ring bal lơh geh ngai 13/8, đah lơgar Israel mờ Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất bơh Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trump lơh kòn gùng, dà lơgar Hebrơ hơ geh ơm te\ broă rơndap lơh tơmu\t bal ală kơnhoàl ù tiah gơ wèt Palestin dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định