Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/8/2020

VOV4.K’ho- Kuang ătbồ lơgar Nga ồng Vladimir Putin mờ Kuang ătbồ lơgar Belarus ồng Alexander Lukashenko tàm ngai 7/8 geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại, bơyai bè broă lơgar Belarus ku\p 33 nă làng bol lơgar Nga dê tàm poh lài.

Jăt Gơlang Kremlin dê yal, 2 gah pin dờn là, kal ke geh gờ` geh bơsong jăt tàm nùs nhơm lơh broă bal mờ gi\t wa\ bal mờ gơ\p. Belarus neh ku\p 33 nă làng bol lơgar Nga dê, bal mờ jơnau yă là geh jơnau jòi kai kờ` lơh roh bơta lơngăp lơngai dà lơgar lài mờ dơ\ te\ khà Kuang ătbồ lơgar. Mơya, đah Nga ờ dờp mờ đơs là, do là ală cau lơh broă bơh dùl mpồl lơh broă ling klàng is dê, pal ơm wơl tàm lơgar Belarus tài bơh neh ờ thàn đì rơndeh par.

Jăt Cơldu\ lơh broă sră báo bơh Kuang ătbồ lơgar Belarus dê yal, kuang bàng đơng lam bồ 2 gah dê dùl nùs ring bal jòi sền jơnau nàng kờ` gi\t jơnau bơh tài gơbàn `chi gơlơh ală làng bol lơgar Nga gơtìp ku\p, gi\t cau pal kong kơnòl. Tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại, Kuang ătbồ lơgar Nga kung đơs sùm bơta kuơmàng bơh bơta gi\t gơ\p “oh mi” đah 2 lơgar dùl mpồl bal bơh yau do dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng