Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/9/2020

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Nga ồng Vladimir Putin pa ai tơlik 2,3 jơnau đơs nàng kờ` lơh niam wơl lơh broă bal đah Nga mờ Mỹ tàm bơta lơngap lơngai internet. Jơnau yal cih tàm pang internet bơh Gơlang Kremlin, Kuang atbồ lơgar Nga ồng Vladimir Putin đơs là, bơta pơhìn tàm dră bồ uă tiah tàm internet là dùl tàm ală bơta tơrlòng kuơ màng dờng ngan rlau jơh tu\ do dê, sồr ală lơgar dờng pràn tàm gah lơngap lơngai internet yal tơng^t jơnau dunia dê pal geh kơnòl kuơ màng tàm broă kơryan bơta pơhìn do dê.

Kuang atbồ lơgar Nga ồng Vladimir Putin hòi jà lơgar Mỹ tàm tơrbo\ wơl cribơyai kấp kuang bàng jak chài bè gàr niam bơta lơngap lơngai internet dunia dê, mờkung tơngo\ bơta kơ\p kờ` sơlơ tơnguh dùl jơnau ring bal đah Nga mờ Mỹ nàng kờ` kơryan ală bơta aniai tàm màng internet.

Ală jơnau sồr gàr niam bơta lơngap lơngai internet bơh Kuang atbồ lơgar Nga dê geh ai tàm tu\ tơngai mìng gam rlau 1 nhai tai là tus dơ\ te\ khà pồ kuang atbồ lơgar Mỹ.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định