Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Mpồl làng bol ơm kis sồ 8, gơ wèt xã Dak Rmăng, kơnhòal Dak Glong, càr Dak Nông là tiah siơ\u siar tơl ală bơta phan bơna pal geh bè gùng che ồs đèng, gùng lòt, hìu bơsram, hìu sơnơm mờ sóng điện thoại. Siơ\u siar là bè hơ\, tàm do kung gam geh 2 nă cau pơgru kơnòm să ơm lơh broă is tàm [òn nàng bơto  kơnòm…

Tàm  [ùi àng drim gờ` pah ngai, tu\ kòn ùr 3 sơnam gam b^c lơhă, ùr pơgru Vàng Thị Chim neh guh nàng lòt 10 kơi sồ tus anih hìu bơsram kấp dùl La Văn Cầu, tàm mpồl làng bol ơm kis sồ 8, xã Dak Rmănng. Nggùl gơl gùng ùr pơgru bal mờ rơndeh ma\y độ lơh mòn is gam gơ tùi lòt sơl mờ gùng ntiar bo\, mbè. Mơya nggùl gùng gam wơl,  ùr pơgru pal lời rơndeh ma\y nàng lòt jơng. Ùr pơgru Vàng Thị Chim pà g^t, bơta gơn kơ nờm nàng he in kơ\ nùs lòt gùng ngài, sơr lèt bơta kal ke nàng bơto kơ nòm hơ\ là ală kơnòm bơsram. Ală kơnòm dềt gam tàm sơnam  sa sơnam dờng kung guh gờ` sơl bơh àng drim gờ`, mù bơh tàm jơnờng gam nggàp b^c, nàng lòt jơng g^t nđờ jơ\t kơi sồ.

Kơnòm bơsram tàm do ờ hoan g^t đơs dà yoan den tàm tu\ bơto kơnòm bơsram kal ke ngan nàng g^t wă. A` pal đơs  dà yoan mờ kung đơs dà kòn cau Mông sơl nàng mblàng ai kơnòm bơsram in g^t wă. Kal ke ngan tai là kơnòm bơsram ơm tàm do tơrgùm bơh ală mpồl den gùng mut tàm hìu bơsram kal ke ngan. Kơnòm bơsram tàm do kung ờ geh bơsram mẫu giáo sơl den broă g^t wă bơh ală kơnòm dềt dê kung lơyài ngan sơl pơn ndrờm mờ kơnòm bơsram tàm [òn dờng.

Nàng di tu\ tus hìu bơsram, ùr pơgru Vàng Thị Chim neh pal lòt bơh àng drim gờ` ngan

Bơdìh mờ ùr pơgru Vàng Thị Chim gam geh klau pơgru Lý Văn Là, 25 sơnam, neh geh hìu bơnhă mờ geh kòn dềt ơm tàm [òn tờm mơya klau pơgru Là kung gam mut tàm do nàng bơto kơnòm. Sơn đàc klau pơgru ờ geh tiah ơm, dùl hìu bơnhă tàm mpồl làng bol ơm kis sồ 8 neh gơm sa mờ ai cau pơgru in ơm rơlô tàm hìu. Klau pơgru Là ờ ai jơnau kờ` là geh bơto bơtê ală kơnòm bơsram jak, jak ngan, mìng kơ\p kờ` tơnơ\ tu\ jơh bơsram ơdu\ 1 ală sau g^t sền sră, g^t cih mờ g^t đơs dà yoan mờ khin cha tơm bơh bơr.  

Hìu a` ơm ngài, tàm Hà Giang hơ\, tu\ mut tàm Dak Nông bơto kơnòm den hìu bơnhă a` là mè bèp, pơ ùr mờ kòn kơno bè hơ\ den kung moat jrùm sơl mờ kơlôi sơnơng mơya hìu bơnhă a` kung pơn dờm pơm diang a` sơl. Să tờm a` kung kis tàm bơta kal ke, tàm tu\ gam dềt lòt bơsram tàm tiah kơh bơnơm den gùng lòt kung kal ke den a` kung kơ` bơto wơl bơta g^t wă mờ bơto ală kơnòm dềt, ală sau in  geh bơta g^t wă ai is să tờm he dê nàng kung geh ndrờm bè g^t nđờ gơ\p bơyô rơh rài bal sơl.

Klau pơgru Lý Văn Là bơto kơnòm sền sră

Anih hìu bơsram kấp dùl La Văn Cầu geh 2 ơdu\, mờ rlau 60 nă kơnòm bơsram. Jơh ală kơnòm bơsram tàm do ndrờm là oh kòn làng bol kòn cau Mông, ơm kis tàm ală mpồl làng bol ơm kis xã Dak Rmăng. Bơh ngai geh hìu bơsram pa, mè bèp kơnòm dềt  tàm do dê ala tài àng drim gơ` lòt tàm sre mìr den cau lơi kung lơh ngan lời dùl ết tu\ jiơ tàm àng drim mờ trồ mho nàng lòt jun oh kòn tus hìu bơsram mờ rò kòn rê tu\ jơh bơsram. Ơm is đah bơdìh sền kòn bơsram tàm ơdu\, bi Thào A Thay, dùl nă  bèp kơnòm bơsram dê  gơ lơh bè sơ lơ kờ` ngan ală cau pơgru mờ kơnòm bơsram.

Ală cau pơgru mut tàm do den kung kal ke ngan mờ bòl glar ngan tài bơh gùng lòt ờ niam, tus kàl mìu gùng ntiar mờ lơm bè ngan. Bulah be hơ\ he kung chờ hờp ngan sơl tu\ ală cau pơgru dong kờl is tus tàm do bơto sră ai oh kòn in den kung ưn ngài cau pơgru ua\ ngan. Kơ\p kờ` tơ\nơ\ do, dà lơgar lơh niam wơl mờ lơh pa wơl ală gùng lòt  nàng gơ in niam rlau mờ lòt rê gơ in bươn rlau tai.

Anih bơsram kấp dùl La Văn Cầu mờ 4 cơl du\  bơsram là tiah geh rlau 60 nă oh kòn làng bol kòn cau Mông gam bơsram

Klau pơgru Lý Seo Chá, Phó hiệu trưởng Hìu bơsram kấp dùl La Văn Cầu, xã Dak Rmăng, kơnhòal Dak Glong pà g^t: Mpồl làng bol ơm kis sồ 8 lài do ờ geh hìu bơsram, cơldu\ bơsram. Tus nam 2019 ală cau geh nùs nhơm niam tă pơgồp bal dong kờl lơh pà 4 cơl du\ bơsram, den hìu bơsram ngui cơl du\ do lơh anih nàng bơto sră ai ală kơnòm dềt tàm mpồl 8 mờ 3 mpồl tiah làng bol ơm kis gùt dar in. Bơto tàm do, jơh bal klau pơgru Lý Văn Là mờ ùr pơgru Vàng Thị Chim ndrờm là cau tus bal is, ờ hềt geh pria\ nhai. Ban Giám hiệu hìu bơsram kấp dùl La Văn Cầu gam hòi jà mpồl cau pơgru sơm bat tê bal dong kờl ai ală cau pơgru ơm lơh broă tàm [òn in tàm bơta tơl pràn mờ he geh.

Tềng đap mat, gàr tơl niam rài kis cau pơgru tàm phân hiệu mpồl 8 den công đoàn pơgồp bal mờ hìu bơsram rơndap tap sèng ai 2 nă cau pơgru in geh tiah ơm tiah rlô. Tềng đap mat den pal kơnờm làng bol dong kờl nàng cau pơgru in bè ờs wơl rài kis, hìu bơsram bal mờ ală cau pơgru mờ ală công đoàn viên bơh hìu bơsram dê geh rơndap tiah sa tiah lơh broă ai 2 nă cau pơgru in ơm tàm mpồl 8 do in.

Geh ua\ jơnau lơh 2 nă cau pơgru kơnòm să ơm lơh broă is tàm [òn, mơya digơlan bơta gơn kơnờm dờng ngan rlau jơh bơh cau pơgru do dê là geh bơh bơta kờ` gơboh, bơta tam pà bal mờ rài kis bòl glar kal ke mờ kơnòm bơsram. Den tàng bè hơ\, ală kơnòm dềt r[ah geh g^t đơs dà yoan, geh bơtơl tai bơta g^t wă mờ ua\ ngan rlau jơh là lơh geh bơta kơ\p kờ` bè rài tơ nơ\ do in niam bơ ne\ rlau tai.

Cau cih Hoàng Qui- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định