Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/10/2020

VOV4.K’ho- Đảng mờ Dà lơgar he sùm lời ală bơta dong kờl nàng kờ` bơtàu tơnguh rài kis phan bơna mờ nùs nhơm bơh ală mpồl bơtiàn jơi bơtiàn kòn cau dê, tàm hơ\ lơh niam gơnoar geh gi\t mờ jơnau yal tơngi\t bơh broă ai ngui uă brơ dong kờl bè bơtàu tơnguh yal tơngi\t jơnau, mblàng yal jơnau tàm tiah jơi bơtiàn kòn cau. Tàm tơngai tu\ do, mblàng yal jơnau uă gah jăt tàm bơnàng jă công nghệ số ngai sơlơ bơtàu tơnguh uă làm bă tiah mờ geh uă ngan neh lơh li la, rề ơnàng bơta tơl pràn geh gi\t jơnau yal tơngi\t ai làng bol in, tàm hơ\ geh làng bol jơi bơtiàn kòn cau. Mơkung tơlik jơnau lùp bè broă lơh bè lơi nàng làng bol jơi bơtiàn kòn cau in geh gi\t mờ mblàng yal jơnau uă gah tàm bơta is rơmis mùl go\ gam uă kal ke bơh ală tiah dê.

Tu\ do, bơta bơtàu tơnguh pràn ngan bơh dơ\ tam gơl bơh bơta yau gơs bơta măy mok mok dơ\ 4 neh mờ gam lơh tam gơl pràn ngan broă geh gi\t jơnau yal tơngi\t bơh uă ngan làng bol dê, tàm hơ\, làng bol jơi bơtiàn kòn cau kung ờ gơ ơm bơdìh bơta tàm pơdar hơ\ dê. Bơta bơtàu tơnguh bơh jak chài măy mok neh cèng tus ală broă lơh mblàng yal jơnau sơrbac mhar mờ tàm đòm jăt làm bă tiah. Ala tài sră báo ờs mờng bơh lài, làng bol geh uă broă nàng sền gi\t jơnau yal, ngan là bơh mạng internet, tàm hơ\ pal đơs tus bơta bơtàu tơnguh pràn bơh ală pang mạng mpồl bơtiàn bè facebook. Broă yal tơngi\t, mblàng yal ală jơnau sồr, broă lơh bơh Đảng mờ Dà lơgar dê kung geh mblàng yal làng bol in bơh mblàng yal uă gah ngai sơlơ uă rlau. Tàm bơta gam kal ke bè phan bơna mờ bơta ờ huan gi\t wa\ bè dà đơs tàm tiah làng bol jơi bơtiàn kòn cau den broă lơh bè lơi nàng ai làng bol in geh gi\t geh ală jơnau yal tàm bơnàng jă uă gah là dùl jơnau lùp dờng.

Gi\t wa\ loh bơta kuơmàng bơh mblàng yal jơnau uă gah dê, Thủ tướng Chính phủ neh ki\ Rơndăp broă lơh “Sơlơ ngui măy mok yal tơngi\t jơnau dong kờl làng bol jơi bơtiàn kòn cau bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn mờ gàr niam bơta lơngăp lơngai rơndăp tăp sèng ờdo ờdă tiah làng bol jơi bơtiàn kòn cau Việt Nam tơngai bơh nam 2019- 2025”. Jơnau kờ` tus nam 2023, lơh ală anih yal tơngi\t jơnau dong kờl làng bol jơi bơtiàn kòn cau geh gi\t mờ gùng dà, jơnau sồr mờ nùs nhơm bơh Đảng dê, gùng dà broă lơh, kơrnoat boh lam bơh Dà lơgar dê; yal tơngi\t jơnau jak chài măy mok; sền gàr tiah ơm kis, rơcăng sơndră trồ tiah lơh aniai mờ lơngăp lơngai rơndăp tăp sèng ờdo ờdă. Rơhời tàm tơrbo\, tam pà bal jơnau yal tơngi\t mờ ală anih yal tơngi\t jơnau bơh ală bộ, gah, sơnah lơh broă dà lơgar mờ ală tiah dê nàng yal tơngi\t jơnau yal di tu\, dipal ai làng bol jơi bơtiàn kòn cau in.

Den tàng bè hơ\ nàng làng bol jơi bơtiàn kòn cau gi\t geh mblàng yal jơnau uă gah den broă kờ` pal lơh tu\ do hơ\ ngan là sền gròi tus broă lơh bơto, mblàng yal, bơto yal, tơnguh uă bơta gi\t wa\ bè broă ngui măy mok yal tơngi\t jơnau ai làng bol jơi bơtiàn kòn cau in; bơ\t bơtàu, lơh gơs gùng dà, broă lơh; tơnguh uă bơta pràn jak ngui măy mok yal tơngi\t jơnau mờ mblàng yal jơnau ai cau lơh broă jơi bơtiàn in.

 Ồng Hà Việt Quân, Kuang ătbồ Vụ Lơh broă bal Dunia, Ủy ban Jơi bơtiàn kòn cau đơs là, broă geh gi\t mờ mblàng yal jơnau uă gah bè tu\ do là dùl tu\ tơngai niam nàng bol he in đơs nền gơnoar broă bơh ală anih lơh broă mblàng yal jơnau ngan ngồn bơh ală anih broă sră báo bơh Đảng mờ Dà lơgar dê. Den tàng bè hơ\, broă geh tam tìp mờ làng bol jơi bơtiàn kòn cau bơh ală gah mblàng yal jơnau mờ khi gam ngui, ngan là mạng mpồl bơtiàn là dờng màng ngan. Mơya, lơh bè lơi nàng làng bol jơi bơtiàn kòn cau gi\t geh den broă bơto mpồl cau lơh broă kung bè ai pà ală gah yal tơngi\t jơnau là kờ` ngan.

 Ồng Hà Việt Quân, đơs: Kuơmàng mờ dờng màng ngan rlau jơh tu\ do là ngui ală anih yal tơngi\t jơnau mblàng yal jơnau pờ tơlik tơn tàm internet mờ bơh broă lơh mblàng yal jơnau uă gah nàng lơh niam broă yal tơngi\t jơnau. Bơta tờm bơh bơto bơtê dê là yal tơngi\t jơnau, yal tơngi\t jơnau là tơnguh uă bơta pràn jak, tơnguh uă bơta gi\t wa\. Bol he pal lơh pràn rlau tai broă bơto bơh broă mblàng yal jơnau uă gah. Làng bol jơi bơtiàn kòn cau kung gam bơto is he in bơh broă sền jơnau yal tơngi\t gơrềng tus bơtàu tơnguh lơh sa, kă bro phan bơna, bơta gơbàn bơh trồ tiah dê. Jăt a` kơlôi den bol he ai geh tu\ tơngai niam do nàng yal tơngi\t ală drơng broă bơto bơtê gơ kờ` ngan, di tu\ mờ dipal mờ tu\ tơngai.

Bè hơ\, broă tơnguh uă cồng nha mpồl cau lơh broă bơh broă lơh bơto bơtê nàng làng bol jơi bơtiàn kòn cau in gi\t geh niam ngan rlau jơh mờ broă mblàng yal jơnau uă gah, uă bơta bè tu\ do là broă lơh kờ` ngan. Bơh hơ\, pơgồp bơnah tơnguh uă bơta niam mờ cồng nha lơh broă mblàng yal jơnau, tơnguh uă bơta gi\t wa\, wèt tus ală broă lơh jơh nùs bơh làng bol tiah jơi bơtiàn kòn cau dê nàng kờ` bơtàu tơnguh tơl làm, kơ\ kơl jăp ală mpồl bơtiàn jơi bơtiàn, pơgồp bơnah dong bơta bơtàu tơnguh kơ\ kơl jăp bơh dà lơgar, kòn bơnus Việt Nam dê tàm tu\ tơngai mu\t gơrờm bal mờ dunia.

Cau cih VOV4- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến  

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định