Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/6/2020

VOV4.K’ho – Dơ\ boh bơr mờ bác sĩ Phan Thị Minh, atbồ khoa Dinh dưỡng, tiah tờm sền gròi kòp tê jê să càr Dak Lak tơ nơ\ do geh dong làng bol mờ gơp bơ yô in git loh rlau tai bè bơta kuơ bơh Vitamin A dê gơ wèt tus mờ pràn kơldang să jan kơnòm dềt.

Ơ bác sĩ! Vitamin A geh kuơ bè lơi gơ wèt tus mờ să jan kòn bơnus? Ờ tơl Vitamin A geh gơ rềng tus pràn kơldang să jan bè lơi?

Bác sĩ Phan Thị Minh: Vitamin A là dùl bơta Vitamin gơ lề tàm tơngi, geh bơngă kuơmàng ngan tàm să jan kòn bơnus, kuơmàng là gơ wèt tus mờ kơnòm dềt. Bơta kuơ lài ngan ai tơnggo\ tàm bơta pràn sền loh mat dê. Ờ tơl vitamin A tàm khà nggờc geh lơh gơbàn sền ờ loh, hơ\ là ờ tơl bơta àng den kơnòm dềt sền ờ go\ loh. Dơ\ 2 là bơngă tàm bơta dờng pràn bơh kơnòm dềt dê, dilah ờ tơl vitamin A geh lơh kơnòm dềt [uơn gơtìp rơgai ờ sô. Dùl bơngă tai là rơcang sơndră gơtìp nhiềm trùng, mòn gơs ală biểu mô bơh gùng tă nhơm, biểu mô bơh gùng pròc dê. Ờ tơl vitamin A den kơnòm dềt [uơn ngan gơtìp as sồt klờm soh, jê ndul gơ jroh mờ ală bơta kòp nhiễm trùng ndai. Ờ tơl vitamin A, ală biểu mô bơh niêm mạc pròc dê ờ gơtùi pràn kơldang, ală gùng pròc gơtìp rơ soh gời, ờ tơl, lơh gơbàn bơta kơnòm dềt sùm gơtìp jê ndul gơ jroh jo\ jòng. Bơh jê ndul gơ jroh lơh gơbàn rơgai ờ sô, rơgai ờ sô lơh gơbàn jê ndul gơ jroh, gơ gơs dùl bơta tàm pơdar gơbàn kòp.

Kơnòm dềt rơgai ờ sô kơn jơ\, ờ tơl vitamin A kơn jơ\, bơta ai tơnggo\ lài ngan là ro mat, as sồt mat, mồr kòn mat, lơh gơbàn jơngo mat, ờ gơtùi sơm bời, lơh gơbàn jơnau gơ lời wơl kơn jơ\ ngan tus mờ kơnòm dềt, bè hìu bơnhă, bè rài kis jo\ jòng mờ bè tơ nơ\ do bơh dùl nă oh dềt dê. Bè hơ\ den tàng, broă lơh bơ tơl vitamin A geh lơh ua\ nam do neh dong tơrmù ua\ ngan khà jơngo mat tàm kơnòm dềt.

Ơ bác sĩ! Geh bơta kơnòm dềt jơngkah vitamin A halà ờ? Mờ tềl tơnggo\ bơta bơta do dê là bè lơi?

Bác sĩ Phan Thị Minh: Jơngkah vitamin A tàm kơnòm dềt đơs ngan là ờ huan geh, bơta do mìng gơlik geh dilah mè bèp ai is kơnòm dềt in hùc vitamin A ờ lơh jat jơnau pơlam bơh bác sĩ dê, halà ai hùc is vitamin A ua\ ir kơnòm dềt in.

Dilah jơngkah vitamin A, den kơnòm dềt geh ală tềl tơnggo\: ro kơltau, jrùh so\, glar tàm să, ờ gơ mut sa.

Cau lơi pal geh bơ tơl vitamin A ua\ ngan rlau jơh ơ bác sĩ? Mờ pal bơ tơl mờ broă lơi?

Bác sĩ Phan Thị Minh: Ală cau pal bơ tơl vitamin A là kơnòm dềt gơtìp rơgai ờ sô, kơnòm dềt tơ nơ\ gơtìp as sồt klờm soh; kơnòm dềt tơ nơ\ tu\ gơtìp nhiễm trùng jo\ jòng; kơnòm dềt tơ nơ\ tu\ jê ngul gơ jroh jo\ jòng. Bơdìh hơ\ tai, gam bơ tơl nàng rơcang sơndră ờ tơl vitamin A tàm mpồl bơtìan ală kơnòm dềt gơ ơm tàm sơnam bơh 6 nhai rlau hơđang tus hơ đơm 60 nhai mờ cau mè tơ nơ\ tu\ deh pơgap 1 nhai geh hùc vitamin A nàng bơ tơl vitamin A tàm dà toh mè, kơnòm dềt bơh pa deh tus 6 nhai geh bơ tơl vitamin A bơh dà toh mè.

Ai kơnòm dềt bơ tơl vitamin A jat broă lơh bơh Bộ Y tế dê dùl nam 2 dơ\. Bơdìh hơ\ tai, gơtùi bơ tơl vitamin A bơh phan sa bè sa ală bơta phan geh ua\ vitamin A, phan sa geh dà rơmit bè plai bơlhong, rơmit, blơn sut, cà rốt, bùm tơi…

Dan ưn ngài bác sĩ!

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng