Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/10/2020

VOV4.K’ho – Cau lơh broă sa, ồng Hoàng Châu Hồng ơm tàm xã Nhân Cơ, kơnhòal Dak Rlâp, càr Dak Nông là cau geh khà dùl dơ\ pơrlòng kơphe bơkah Việt Nam dơ\ 2 nam 2020 geh bơyai lơh tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak. Bơta kơphe bơkah bơh ồng Hồng dê geh khà dùl tàm dơ\ pơrlòng do geh sơnđan “Coffee Specialty” geh tam jat broă lơh hữu cơ, hòi là kơphe kloh, den tàng pria\ tac jơnhua rlau bơh 2 tus 3 dơ\ pơn drờm mờ khà pria\ kơphe ndai tàm drà kă bro.

Dơ\ pơrlòng kơphe bơkah Việt Nam nam 2020 geh bơyai lơh tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột nhai 3 nam 2020, geh 36 mpồl cih mat tus bal pơrlòng tus bơh [òn dờng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Dak Nông, Gia Lai, Dak Lak… mờ 33 bơta kơphe Robusta mờ 23 bơta kơphe Arabica. Ală mpồl tus bal pơrlòng pal sơrlèt gan ală dar pơrlòng mờ broă sền gròi kơ\ ngan, jat broă lơh bơh ală dơ\ pơrlòng kơphe bơkah khà dùl dunia dê.

Cồng nha, mpồl bơyai lơh neh jàu cúp ai 3 bơta kơphe Arabica mờ 3 bơta kơphe Robusta geh khà điểm jơnhua ngan rlau jơh. Tàm hơ\, kơphe Coffee Specialty bơh ồng Hoàng Châu Hồng tàm xã Nhân Cơ, kơnhòal Dak Rlâp, càr Dak Nông dê geh ai điểm jơnhua ngan rlau jơh mờ khà điểm 84,63 điểm (tàm khà điểm 100) tàm gah lơh kơphe Robusta.

Nàng geh cồng nha do, ồng Hồng neh lòt gan ua\ nam nhai tam kơphe jat gùng dà hữu cơ, tơl khà dunia. Mờ 4 lồ kơphe geh hìu bơnhă tam is mờ broă lơh ơn phơng, ngui sơnơm rơcang sơndră kòp tu sa aniai hữu cơ. Suơn kơphe ồng dê geh tờm chi jơm rơ hiơm, hơ đơm m[bur sùm geh glòm bềng nhơt hòn lềng nàng lơh gơlik tiah kis geh is suơn chi in.

Ồng Hồng neh lơh gơlik kơphe niam, geh ua\ cau jak chài đơs niam ngan

Jat ồng Hồng yal, nàng lơh gơlik kơphe bơkah cèng bơta krơi is, bơdìh mờ broă tam sơngka sền gàr jat broă lơh hữu cơ den ală bơta bè pic plai mờ lơh gơlik kung pơgồp bơnah lơh nền tus cồng nha tàm broă lơh gơlik kơphe. Jat hơ\, gar kơphe tu\ pic pal gàr khà dum tus 100%, pic di tu\ tơngai tu\ gar kơphe dum dimơ.

Tơ nơ\ tu\ pic, kơphe geh ràu kloh mờ dà, sang te\ ală gar ờ niam. Nàng gar kơphe bè ờs gơ gơs kơphe kuơmàng, ồng Hồng jơm glòm gơs ka` tàm pơgap bơh 4 tus 6 ngai nàng lơh gơlik bơta [ô thồm, bơkah ai gar kơphe in hơ\ sồng ìs tàm [làng jàl mờ lòt gan ală broă lơh gơlik ndai.

Kàl lơh kơphe nam 2019 – 2020, ồng Hoàng Châu Hồng lơh gơlik 800 ki\ kơphe bơkah Coffee Specialty. Tu\ tus bal dơ\ pơrlòng kơphe bơkah Việt Nam nam 2020, kơphe hìu bơnhă ồng dê geh mpồl bơyai lơh pơrlòng mờ ală cau jak chài lơgar ndai đơs niam ngan. Khi đơs nền, Coffee Specialty niam ngan, [ô thôm krơi tai, khà [ô thồm pràn, jo\ jòng, tu\ klài mờ dà ngềt kung gam [ô thồm mờ bơkah ngan.

Ồng Hồng tă pria\ blơi ma\i lơh kơphe nàng bơsram is mờ lơh gơlik kơphe

Tơ nơ\ tu\ geh khà dùl dơ\ pơrlòng, 800 ki\ kơphe Coffee Specialty bơh hìu bơnhă ồng Hồng dê geh ală mpồl ndai blơi jơh. Tu\ do, ua\ hìu pơr, coh kơphe tàm [òn dờng Hồ Chí Minh neh cih mat dan blơi Coffee Specialty. Khà pria\ Coffee Specialty tu\ do tac bơh 200 rbô tus 300 rbô đong tàm dùl ki\, jơnhua rlau bơh 2 tus 3 dơ\ pơn drờm mờ khà pria\ kơphe ndai tàm drà kă bro. Dilah lơh jat broă rơndap lơh kơphe bơkah, 1 lồ kơphe do digơlan ai pria\ jền lơh geh ndrờm mờ 10 lồ kơphe ờs.

Ồng Nguyễn Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ pà git, broă ồng Hồng geh khà jờng jơnhua tàm dơ\ pơrlòng kơphe bơkah Việt Nam neh dong ua\ cau lơh broă sa tàm xã git, mìng tryăng tryồng, ờ ngòt kal ke, đòm jat, khin sơ nơng, khin lơh den ngan là cồng nha rơp tus mờ cau lơh broă sa. Mờr tus xã geh pơgồp bal mờ ồng Hồng nàng lam lơh ua\ broă lơh, tơnguh bơta kuơ lơh geh ai kơphe tàm xã in.

Jat [a\u Lao động – Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định