Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/4/2020

VOV4.K’ho - Kờ` pơgồp bal mờ broă bơsong ờ tơl mhàm tàm broă kham, sơm kòp, Mpồl lam sồr ai mhàm dong kờl is càr Dak Lak pơgồp bal mờ [òn dờng Buôn Ma Thuột mờ Tiểu đoàn Cơ động Kuang àng càr Dak Lak bơyai lơh ai mhàm dong kờl dơ\ 1 nam 2020.

Broă lơh do geh bơyai lơh tàm tu\ kòp Covid-19 gam gơbàn uă kal ke, mơya broă lơh niam bơne\ do neh geh uă công chức, viên chức, cau lơh broă bal mờ kuang bàng, cau ling tàm càr Dak Lak dờp bal lơh niam mờ ờ do ờ dă.

Bơh àng drim gờ`, tàm hìu bơsram cấp 2 Trưng Vương, uă cau pơgru, ơruh pơnu [òn dờng Buôn Ma Thuột neh tơrgùm tus ai mhàm dong kờl is, pơgru Nguyễn Thị Minh, bơto tàm hìu bơsram cấp 2 Đoàn Thị Điểm pà g^t, do là dơ\ 10 pơgru ai mhàm dong kờl:

-A` gơwèt mpồl mhàm A, mpồl mhàm geh kuơ, go\ tàm jơnau yal mpồl mhàm A gam ờ tơl, den tàng bu\ lah tàm tơngai gam gơtìp kòp gơtòp, mơya tu\ kơno jơnau yal den kung gam tus bal kờ` ai mhàm dong kờl cau kòp.

Gam tàm anih ai mhàm dong kờl geh tàm ơn tàm Phòng Cảnh sát cơ động – Kuang àng càr Dak Lak, ngai sơnrờp lam sồr, geh mờr 500 nă kuang bàng, cau ling neh dan ai mhàm dong kờl.

Thượng uý Nguyễn Thành Công yal, să tòm bi neh rơlao 30 dơ\ ai mhàm dong kờl. Bi gam tus bal mờ anih prăp gàr mhàm kis tàm càr Dak Lak, rơcang ai mhàm ai ală hìu sơnơm tu\ kờ` mhar.

-A` go\ do là broă lơh geh kuơ mờ mùl màl ngan kờ` dong kờl ală cau kờ` mhàm. Bơdìh mờ ală dơ\ ai mhàm tơrgùm den să tòm a` bal mờ ală oh mi tàm mpồl ling gam sùm mu\t tàm hìu sơnơm tiah Tây Nguyên kờ` ai mhàm dong kờl cau tu\ ală cau sơm kòp ha là gơtìp rềs àr kờ` geh mhàm.

Ồng Nguyễn Đức Phú, kuang atbồ anih lơh broă mpồl đơng lam ai mhàm dong kờl càr Dak Lak pà g^t, tài gơtìp bơh kòp Covid-19, ală rơndăp broă bơyai lơh ai mhàm dong kờl mờ dờp mhàm tàm tơngai do pal ơm ing, lơh gơbàn tus bơta ờ tơl uă ngan mhàm drơng tàm broă cấp cứu mờ sơm kòp tàm ală hìu sơnơm tàm càr.

Tu\ do càr gam lam sồr uă kuang bàng, cau lơh broă, làng bol tus bal ai mhàm dong kờl, bơtơl ală hìu sơnơm in. Bơdìh hơ\ tai, càr neh hòi jà ală cau tàm ală mpồl bè “Anih prăp gàr mhàm kis”, “Broă lơh pơrhê” tus mờ broă ai mhàm tơn tàm ală hìu sơnơm.

Ồng Nguyễn Đức Phú đơs tòm, lơh jăt jơnau đơng lam tam cah ngài mpồl bơtiàn, càr Dak Lak bơyai lơh ai mhàm dong kờl tàm uă tiah mờ tàm uă ngai.

-Tàm tơngai ai mhàm dong kờl den mpồl đơng lam lam sồr ai mhàm dong kờl càr geh lơh jăt ală broă lơh bơh gah lơh sơnơm dê là ờ tơrgùm gal cau mờ tàm broă ai mhàm kung lơh jăt broă lơh là ơm ngài bơh cau do mờ cau ndai là 2 thơ\k kung pal pơn chèo gòm muh măt mờ rào tê lơh kloh vi khuẩn lài mờ tu\ tus bal ai mhàm dong kờl kờ` di pal mờ khà mhàm ai càr in tàm tơngai kòp Covid-19 gơbàn.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định