Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/1/2021

VOV4.K’ho- Bơta 28, Sơnoa boh lam nam 2013 cih loh: Làng bol geh gơnoar tus bal ătbồ dà lơgar mờ mpồl bơtiàn, tus bal cribơyai mờ dan mờ anih lơh broă dà lơgar bè ală broă bơh kơnă hơđơm, [òn lơgar mờ gùt lơgar dê. Dà lơgar ai tơl bơta nàng làng bol in tus bal ătbồ dà lơgar mờ mpồl bơtiàn; yal loh làng, song dơ pă tàm broă dờp, hơ wơl jơnau dan, jơnau lùp bơh làng bol dê. Do ngan là dùl gùng dà broă lơh làng bol lơh tờm geh Dà lơgar he lơh jăt dùl bă ring bal mờ geh cồng nha nàng kờ` gàr tơl gơnoar bơh jơh tơl nă cau dê, tàm hơ\ geh cau jơi bơtiàn kòn cau.

Broă lơh jăt gơnoar jăt Bơta 28 Sơnoa boh lam, lài ngan là gơnoar tus bal cribơyai ală broă bal bơh jơh gùt lơgar dê mờ bơh [òn lơgar dê, gơnoar tă pơgồp jơnau đơs dan mờ anih lơh broă dà lơgar. Jăt tàm bơta hơ\, làng bol geh gơnoar pờ ơnàng gơnoar tus bal tă pơgồp jơnau đơs bơh să tờm he dê tàm ală tu\ tơlik kơrnoat, ală broă lơh ătbồ dà lơgar nàng kờ` bơ\t bơtàu dùl mpồl bơtiàn làng bol lơh tờm, ring bal, kơ\ kơl jăp chính trị, bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn.

Gàr niam bơta tus bal bơh làng bol dê tàm broă ătbồ dà lơgar neh geh cih tàm Sơnoa boh lam, ală adat bè: Adat Te\ khà Quốc hội mờ Hội đồng Nhân dân, Adat Bơyai lơh Quốc hội, Adat Bơyai lơh Chính phủ, Adat Bơyai lơh Hội đồng Nhân dân mờ Ủy ban Nhân dân, Adat Ai ngui sră nggal cih jơnau pal jăt kơrnoat boh lam dê, Adat lùp lăp, yal yă; Adat Rơcăng sơndră sa kuề sa kùa.

Nùs nhơm ring bal ờ tu\ lơi tam gơl, sùm sùm bơh Đảng, Dà lơgar he dê là gàr tơl bơta bơtàu tơnguh ring bal đah ală jơi bơtiàn. Làng bol bulah gơ wèt khăt jơi bơtiàn lơi, uă halà dùl êt nă cau ndrờm gơtùi tus bal lơh ală gùng dà broă lơh, kơrnoat boh lam bơh cau ala măt tàm ală anih lơh broă ala măt (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân), ală mpồl chính trị- mpồl bơtiàn mờ he tus bal halà bơh ală anih lơh broă yal tơngi\t jơnau mpồl bơtiàn. Mờ làng bol kung gơtùi lơh nền tơn ală broă tàm kấp dà lơgar tu\ Dà lơgar bơyai lơh lùp jơnau đơs làng bol, halà lơh nền tơn ală broă tàm kơnă hơđơm jăt jơnau cih bơh kơrnoat boh lam dê.

Bơta tus bal bơh làng bol dê geh lơh jăt tàm jơh ală tu\ lơh gơs gùng dà broă lơh: bơh ală jơnau sồr jơnau dan bơh sơnrờp tus broă lam lơh, lơh nền mờ lơh jăt gùng dà broă lơh.

Gơtùi đơs, ală gùng dà broă lơh nàng làng bol in tus bal tàm ală tu\ lơh gơs adat boh lam, gùng dà broă lơh, tàm broă ătbồ bơh Dà lơgar dê neh geh cih li la mờ rơ\ ru ngan. Gơ ai gơnoar làng bol in gơtùi đơs geh bơta kơ\p kờ` bơh he dê mờ ală anih lơh broă dà lơgar tàm broă lơh gơs ală gùng dà broă lơh, kơrnoat boh lam kung bè broă lơh nền mờ lơh jăt kơrnoat boh lam.

Bal mờ broă gàr niam gơnoar geh tus bal tàm ală broă lơh ătbồ dà lơgar bơh làng bol dê, Đảng mờ Dà lơgar sùm sền gròi, bơcri priă, sền dờng màng bơ\t bơtàu mpồl kuang bàng geh nùs nhơm niam, bồ tơngoh jak, ngan là mpồl kuang bàng là cau jơi bơtiàn kòn cau nàng tus bal đơng lam ătbồ, pơgồp bơnah dong broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn, gàr kơ\ lơngăp lơngai chính trị, rơndăp tăp sèng ờdo ờdă mpồl bơtiàn bơh dà lơgar dê đơs bal tàm tiah sar lơgar ngài, tiah nhàr lơgar, bồt bơlào đơs is.

Pơnyơu bè Yên Bái, mờ jơnau kờ` bơsong bơta ờ tơl uă ngan kuang bàng, rơcăng lài mpồl kuang bàng uă ngan lơh geh broă sac rwah ală cau ngan ngồn geh nùs nhơm niam, pràn jak mờ bơngă, ndrờm pal mờ kơnòl broă tàm tu\ tơngai pa, nam 2018, Tỉnh ủy Yên Bái pơn jăt tai geh Rơndăp broă lơh sồ 11 “Bơ\t bơtàu lơh mờ lơh gơlik mpồl kuang bàng kơnòm să, kuang bàng cau ùr, kuang bàng jơi bơtiàn kòn cau gơ wèt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ătbồ tus nam 2030, pơlam gùng dà tus nam 2035”. Do là Rơndăp broă lơh gơcèng bơta jak chài, geh bơta kơlôi sơnơng, bơta sền swì broă lơh jo\ jòng; geh sền là broă tam gơl mhar bè broă lơh kuang bàng bơh càr dê tàm ală nam tus.

Jơnau kờ` bơh Rơndăp broă lơh dê là tus nam 2025, Yên Bái geh bơh 10 tus 15% kuang bàng kơnòm să ăt gơnoar broă gơ wèt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ătbồ; bơh 20% tus 25% kuang bàng là cau ùr, mờ bơh 20% tus 25% kuang bàng jơi bơtiàn kòn cau. Tàm tơl tu\ tơngai 5 nam pơn jăt tai, ală khà do geh lơh ngan gơguh tai bơh 5% tus 10%. Ồng Hoàng Mạnh Hà, Phó Kuang ătbồ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái pà gi\t: Tàm ală nam pơn jăt tai, Tỉnh ủy Yên Bái geh pơn jăt tai tề lam ai ală cau bơyô tus bal Rơndăp broă lơh ală bơta gi\t wa\ jơh bal tàm jơnau đơs mờ bơta geh ngan nàng ală bơyô tàm pơdar rê hờ kơnă hơđơm, bơsram bơh kơnă hơđơm nàng lòt guh, bơsram tàp bal bè nùs nhơm, chính trị, rài kis, bơsram tàp bal bè bơta chài, gùng dà đơng lam mờ bơsram bal bè bơta tơnguh uă bồ tơngoh gi\t wa\ tàm broă lơh ờs mờng ai ală oh mi in. Ală oh mi ờ tơl jơnau đơs chính trị geh ai lòt bơsram jơnau đơs chính trị mờ tơnguh uă bồ tơngoh broă lơh ờs mờng nàng ală bơyô geh tơl bơta pràn jak jơh bal tàm bơta geh ngan tàm tu\ tơngai mu\t gơrờm bal mờ dunia, kung bè dùl nùs bal mờ mpồl lơh sa kă bro tàm rài tu\ do. 

Bè hơ\, gơnoar tus bal ătbồ dà lơgar mờ mpồl bơtiàn bơh làng bol dê neh geh Dà lơgar he cih dờp tàm kơrnoat boh lam mờ geh uă bơta lơh ngan nàng lơh jăt tàm bơta geh ngan, bơh hơ\ lơh niam nùs nhơm làng bol lơh tờm xã hội chủ nghĩa, gàr niam gơnoar kòn bơnus mờ hòi jà bơta tus bal bơh jơh tơl rơnàng làng bol dê, tàm hơ\ ờ gơtùi ờ geh gơnoar broă bơh ală cau jơi bơtiàn kòn cau dê tàm ală tu\ bơ\t bơtàu mờ bơtàu tơnguh dà lơgar.

Cau cih VOV4- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định