Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/4/2020

VOV4.K’ho – Sùm ràu tê mờ sơ [ong halà mờ dà ràu lơh kloh khuẩn là dùl tàm ală jơnau pơlam bơh gah lơh sơnơm dê nàng rơcang sơndră kòp Covid-19. Tài ală bơta [uơn bè: khàr dềt [uơn prap ơn, [ô thồm, ờ duh pal ràu wơl mờ dà… den tàng ua\ cau neh rơ wah dà ràu tê lơh kloh khuẩn mhar (gam geh hòi là dà ràu tê ra`) tàm tơl anih. Bulah bè hơ\, nàng sền gàr pràn kơldang să jan, rơcang sơndră kòp geh cồng nha, pal sền sơ wì nền nòn mờ sền gròi 2, 3 bơta tu\ ngui dà ràu tê do.

Bè ờs den ală bơta dà ràu tê ra` geh bơta dră khuẩn Triclosan. Do là chất hóa học geh bơta kuơ lơh kloh khuẩn mờ bơ sềt dềt ngan ờ gơtùi sền go\ mờ mat ờs. Bulah bè hơ\, ờ ua\ jơnau kơ lôi sơ nơng đơs là, chất do digơlan lơh aniai tus nội tiết, lơh gơmù bơta pràn lơh broă bơh gah sơndră kòp dê, mơkung lơh dră wơl sơnơm kháng sinh tàm să jan. Bơdìh hơ\ tai, dà ràu tê ra` sùm geh angkol den tàng dilah ngui ua\ dơ\ digơlan lơh gơbàn ờ niam kơltau, lơh kơltau ro ra`, gơ plồ, geh tu\ là kơltau tê gơtìp pơr hê, kiat mờ jê kồr tai. Bal mờ hơ\, nàng lơh gơlik bơta [ô thồm ai dà ràu tê ra` in, ua\ mpồl lơh gơlik phan do gam ngui phan lơh [ô thồm bơh kòn bơnus lơh gơlik, phan do digơlan lơh gơbàn ngòt rơngơt tu\ mut tàm kơltau.

Tu\ do, tài kòp Covid-19 gơlik geh kal ke, jơnau kờ` blơi dà ràu tê ra` bơh làng bol dê gơguh ua\ den tàng ờ ua\ anih kă bro neh sơ mờm kờ` geh pria\ cồng, lơh phan ờ ngan, phan đòm, phan ờ niam tac tam drà kă bro. Dilah gơ di ngui ală phan do den ờ mìng ờ geh kuơ rơcang sơndră kòp mờ gam lơh aniai tus pràn kơldang să jan tai. Den tàng gah lơh sơnơm sồr tơl nă cau ba` ngui ua\ ir dà ràu tê ra`, mìng ngui tu\ ờ geh sơ [ong mờ dà sàng kloh. Tu\ blơi den pal sền nền nòn mat sơnđan, anih lơh gơlik loh làng. Kuơmàng, ba` ngui dà ràu tê ra` do kơ nòm dềt in, tài kơltau tê bơh ală oh dềt dê gamlơ hơ, [uơn gơtìp aniai. Bơdìh hơ\ tai, dilah ờ geh bơta sền gròi bơh cau dờng dê, kơ nòm dềt digơlan gam loan dà do, lơh ngòt rơ ngơt tus pràn kơldang să jan.

Ràu tê mờ sơ [ong gơ sơt vi khuẩn tềng mbòr dà hòr tu\ do kung gam là broă lơh niam ngan rlau jơh nàng ràu kloh vi khuẩn, virus. Tu\ ràu tê pal lơh jat ală jơnau pơlam, pal ràu kloh tềng nđias tê mờ khùep tê. Ràu tê bơh 20 tus 30 giây. Tơ nơ\ hơ\ ngui chèu sră jùt ra` halà lời gơ in ra` is. Mùl màl, ràu tê pal lơh jat ală jơnau pơlam bè tơ nơ\ do:

Dơ\ 1: Lơh sùh 2 mpàng tê mờ dà. Ai sơ [ong tho tềng 2 mpàng tê.

Dơ\ 2: Tho mpàng tê đah do tềng mpàng tê mờ khùep bơdìh ală nau tê bơh mpàng tê đah ne dê mờ sơ lơu\ wơl.

Dơ\ 3: Tho ală nau tê bơh mpàng tê do dê tàm mpàng tê đah ne

Dơ\ 4: Tho ală nau tê bơh mpàng tê đah do tàm mpàng tê đah ne

Dơ\ 5: Ai tê đah do kup tho tê me bơh mpàng tê đah ne dê mờ sơ lơu\ wơl

Dơ\ 6: Tho bồ ală nau tê đah do tàm mpàng tê đah ne mờ sơ lơ\ wơl. Ràu kloh tềng mbòr dà hòr tus kồ tê mờ jùt ra` tê.

Sở Y tế càr Dak Lak yal: Nàng kờ` rơcang sơndră kòp Covid-19 tàm càr Dak Lak, gah lơh sơnơm neh pờ sồ điện thoại lơh broă sùm nàng dờp tơl jơnau yal bè broă gơlik geh bơta kòp dê. Làng bol tu\ geh jơnau yal lơi gơ rềng tus kòp Covid-19 den gơtùi hòi tus ală sồ điện thoại tơ nơ\ do:

Sở Y tế Dak Lak: 0925.10.7979

Hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên: 0262.3.919009

Tiah tờm sền gròi kòp tê jê să: 0935.84.8282

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng