Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trump, ngai òr (13/8) neh yal bè jơnau ring bal ring lơngai bơh lài tus tu\ do bơh lơgar Israel mờ lơgar Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE).

Jơnau yal geh cih tàm pang Twitter, ồng Trump đơs là, do là dùl bơta pràn dờng màng mờ là jơnau ring bal ring lơngai bơh lài tus tu\ do bơh bàr lơgar đềt mềr dờng màng lơgar Mỹ dê là lơgar Israel mờ lơgar UAE.

Ală gah neh tơl^k jơnau yal bal, ring bal tơrbo\ wơl broă lơh g^t gơ\p, lơh broă bal bơh lơgar Israel mờ lơgar Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất. Kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trump kung neh geh dơ\ cri bơyai tàm điện thoại mờ kuang đơng lam lơgar Israel mờ lơgar Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, mờ pà g^t bàr lơgar do geh tam gơl sứ quán mờ đại sứ mờ sơn đờm lơh broă bal tàm ală gah broă.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng