Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/9/2020

VOV4.K’ho -  Mỹ mờ Hàn Quốc ngai (23/9) bơyai lơh pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet bơh mpồl lơh broă bè bơta lơngap lơngai hạt nhân, cribơyai bè lơh broă bal tàm broă tơr mù [à broă ngui urani geh lơh uă bal mờ 2,3 broă geh gơ rềng ndai. Jơnau yal bơr bơh Bộ Ngoại giao lơgar Hàn Quốc dê đơs loh, 2 mpồl kuang bàng lơh broă bơh 2 lơgar dê neh cribơyai bè ală broă gam pơn rơ geh rơ rềng tus broă lơh broă bal lơngap lơngai hạt nhân đah 2 gah dê kung bè broă lơh broă bal tàm rài tơnơ\ do.

Broă lơh bơh dơ\ pơrjum dê kung tơr gùm tàm ală broă lơh ngan bal nàng kờ` tơrmù [à broă ngui urani lơh uă tàm kấp độ uă ai ală jơnau kờ` kơlôi sơnơng mờ broă lơh tam gơl tus ală jơnau kờ` ngui công nghệ urani lơh uă kấp độ lơyah. 2 gah gam cribơyai bè broă lơh sơlơ tơnguh sền gàr ală anih hạt nhân lik bơh ală dơ\ sò tơm, tàm hơ\ geh ală dơ\ sò tơm geh ngui rơndeh par ờ geh cau ma\y.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định