Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

VOV4.K’ho - Ngai òr 19/1, ală kuang bàng cribơyai broă bơh lơgar Mỹ mờ lơgar Triều Tiên dê neh tơn jơh 2 ngai lơh broă tàm lơgar Singapore. Ală gah gàr wơl bè ờs nùs nhơm broă lơh bơh he dê ai go\ ờ geh bơta gơguh jak lơi tàm broă cribơyai đah 2 lơgar Mỹ mờ Triều Tiên tàm broă bơsong uă bơta, tàm hơ\ geh bơta hạt nhân tàm bồt Triều Tiên. Dơ\ tìp măt ờ ngan ngồn đah Mỹ mờ Triều Tiên geh bơta tus bal bơh ồng Ri Yong Ho kuang atbồ Mpồl kuang bàng cribơyai broă hạt nhân lơgar Triều Tiên dê mờ Mpồl kuang bàng cribơyai broă lơgar Mỹ bơh ồng Stephen Bosworth kuang ala mat lơgar Mỹ bè gùng dà broă lơh lơgar Triều Tiên lam bồ. Jăt ồng Bosworth, mpồl kuang bàng Mỹ tus bal dơ\ pơrjum do là nàng iăt kơno mờ ờ di là ala mat Gơnuar atbồ lơgar Mỹ geh ală dùl jơnau sồr lơi.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định