Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 8/10/2020

VOV4.K’ho- Priă sùm lơh gơnoar broă kuơmàng tàm broă lơh sa mờ rài kis, ngan là tàm tơngai ală mpồl lơh sa kă bro gah lơh broă sa sươn sre mờ cau lơh broă sa gam kong uă bơta gơrềng bơh kòp dờng Covid-19. Bal mờ ală broă lơh bơh gơnoar ătbồ tiah do dê tàm broă dong kờl bơtàu tơnguh wơl mờ bơtàu tơnguh lơh sa, gàr niam rài kis, ală ngân hàng kă bro mờ ală mpồl ai càn priă jền tàm ù tiah do kung sơlơ geh uă bơnah priă ai càn ờ sa priă cồng uă nàng kờ` dong cau lơh broă sa mờ ală mpồl lơh sa kă bro gah lơh broă sa sươn sre pơn jăt tai bơcri priă wơl, bơtàu tơnguh lơh sa tàm tu\ tơngai pa.

Ală nam do, bă sươn tam plai zơu tây bơh bi Vũ Thị Huế dê ơm tàm sơnah [òn 8, [òn dờng Dà Làc, càr Lâm Đồng dê sùm lơh gơlik tơl phan bơna tăc mờ cau blơi phan in mờ là tiah gơhòi gơ jà dùl mpồl năc lòt nhơl tus còp sền. Jơh ală broă ngui sa tàm rài kis bơh hìu bơnhă bi dê ndrờm lơh geh priă jền bơh hơ\. Mơya, kờp bơh tu\ kòp Covid-19 gơbàn tus tu\ do, priă tăc plai zơu tây bal mờ năc lòt nhơl tus còp sền ờ geh sùm, priă lơh geh gơtìp gơmù uă ngan, gàr sùm broă lơh sa bơh hìu bơnhă dê tìp uă ngan kal ke. Bi Vũ Thị Huế gam lùp nàng kờ` gi\t bàr pe bơnah priă ai càn geh sa priă cồng ờ uă bơh ală ngân hàng dê nàng bơcri wơl tàm broă lơh sa. Bi Vũ Thị Huế, đơs: Pah ngai, tờm plai zơu tây ndrờm pal sền gàr lơm, pal geh ơn phơng den hơ\ sồng kis dờng mờ dờng pràn geh, den tàng bè hơ\ bulah priă lơh geh gơmù uă ngan mơya a` kung gam pal bơcri priă sơngka sền gàr sơl. Den tàng bè hơ\ kung kơ\p kờ` ngan Dà lơgar geh broă dong kờl ai làng bol lơh broă sa in. Bơcri priă lơh dùl sươn tam phan do hoàc hươr ngan, kung bè sơntìl phan tam mờ ală bơta sơnơm, phơng nàng ơn tờm phan in là kas ngan priă jền.

Kung bè bi Huế sơl, mơya bi Nguyễn Phú Dũng ơm tàm xã Ninh Gia, kơnhoàl Đức Trọng, càr Lâm Đồng neh gờ` geh càn priă ờ sa priă cồng uă. Kơnờm priă càn do, bi neh tam gơl gơtùi bă ù tam kơphê kra jo\ sơnam nàng ai wơl ù tam tờm sầu riêng mờ bơh sơnrờp lơh geh cồng nha lơh sa uă. Mơya, nàng pơn jăt tai rề ơnàng broă lơh sa, tam gơl bơnah bă ù gam wơl, bi Dũng kung gam lơh ală sră pơ àr nàng geh càn priă ngân hàng dê bal mờ priă cồng dipal đau. Bi Nguyễn Phú Dũng, đơs: Bàr pe nam rềp ndo, tờm kơphê tăc ờ geh priă, cau lơh broă sa bol a` kung tam gơl sơl nàng tam bàr pe bơta tờm chi sa plai bè sầu riêng. Bơta geh hơ\ là priă càn bơh ngân hàng dê di tơl jơnau kờ` bơh làng bol dê den tàng bulah kal ke den kung gam sơrlèt gan jai sơl, bơcri priă blơi phơng sih, apah cau lơh broă ală bơta den đơs bal là di đau sơl.

Jăt Ngân hàng Dà lơgar càr Lâm Đồng dê yal, kờp jơh priă hòi jà tă pơgồp bơh ală ngân hàng kă bro mờ ală mpồl ai càn priă jền dê tàm càr geh mờr 62 rbô tơmàn đong, gơguh 7,3% pơndrờm mờ lồi nam lài. Priă dồs ai càn mờr 107 rbô tơmàn đong, gơguh 4,5% pơndrờm mờ lồi nam 2019. Bơta gơguh do là tài bơh ală mpồl ai càn priă jền pơn jăt tai lơh jăt ală broă dong kờl ai càn priă drơng lơh sa kă bro dong kờl ală mpồl lơh sa kă bro gah lơh broă sa sươn sre mờ cau lơh broă sa bơsong hoàc hươr tài gơrềng bơh kòp Covid-19.

Ồng Trương Quốc Thụ, Kuang ătbồ Ngân hàng dà lơgar Việt Nam càr Lâm Đồng dê pà gi\t, tu\ do ală ngân hàng neh rơndăp tăp sèng wơl tơngai ai tơm dồs, tơrmù priă cồng nàng dong kờl di tu\ ai cau năc càn in. Mơkung lơh pràn broă ai càn priă nàng drơng ai broă lơh gơmù r[ah mhar mờ kơ\ kơl jăp tàm tiah do. Ală bơnah priă càn ờ sa priă cồng uă do pơgồp bơnah dong kờl ală mpồl lơh sa kă bro gah lơh sa sươn sre mờ cau lơh broă sa tàm càr geh priă jền bơcri wơl, kơ\ kơl jăp lơh sa tơnơ\ ală kal ke tài gơrềng bơh dơ\ gơbàn kòp pa do. Ồng Trương Quốc Thụ, đơs: Ală năc càn priă geh lơh jăt dùl tàm pe broă lơh, hơ\ là: dùl là gàr bè ờs wơl rơndăp tăp sèng tơngai ai tơm dồs; bàr là ờ sa priă cồng, tơrmù priă cồng mờ priă pal tă; dơ\ pe là gàr bè ờs mpồl dồs. Tàm 3 broă lơh do, broă lơh rơndăp tăp sèng wơl tơngai ai tơm dồs mờ tơrmù priă cồng mờ ờ sa priă cồng geh lơh jăt gơ wèt mờ ală bơnah priă dồs gơtìp gơrềng tài bơh kòp Covid-19. Bol a` sồr tơn ală ngân hàng, ală kes priă ai càn priă jền làng bol dê pal geh ală broă lơh lam lơh tơn ală tơngume neh geh ngân hàng dà lơgar ai tàm kơrnoat bơto pơlam nam 2019.

Tu\ do, lơh broă sa sươn sre mờ lơh gơlik ală bơta phan lơh geh bơh sươn sre bơh càr Lâm Đồng dê gam jơh nùs bơtàu tơnguh wơl, cau lơh broă sa mờ ală mpồl lơh sa kă bro gah lơh sa sươn sre bơh tiah do dê gam jơh nùs bơsong kal ke. Bơnah priă càn ngan là bơta dong kờl, bơta pràn dong kuơmàng lòt bal mờ cau lơh sa nàng sơrlèt gan kal ke, brồ guh kơ\ kơl jăp broă lơh sa mờ rài kis.

Tài gơtìp bơh kòp Covid-19, broă lơh sa bơh làng bol lơh broă sa càr Lâm Đồng gơtìp uă ngan kal ke, mờ gơnoar bơh ală mpồl ai càn priă bal mờ ală khà priă ai càn sa priă cồng ờ uă neh mờ gam dong kờl làng bol lơh broă sa rơhời sơrlèt mờ kal ke.

Bal mờ broă lơh bal do, ală cấp, ală gah lơh broă tàm càr Lâm Đồng kung neh tus bal, tàm hơ\ mờ gơnoar tòm, Mpồl cau lơh broă sa càr Lâm Đồng neh mờ gam lơh jăt uă broă lơh nàng dong kờl làng bol lơh broă sa ring nioam broă lơh sa mờ rài kis.

Cau ai tơng^t jơnau đơs Việt Nam neh geh dơ\ lùp ồng Đa Cát Vinh, Kuang atbồ mpồl cau lơh broă sa càr Lâm Đồng bè broă do.

-Ơ ồng, tàm dơ\ gơtìp kòp Covid-19, broă kal ke ngan gơwèt mờ làng bol lơh broă sa tàm càr Lâm Đồng dê là bơta lơi?

Ồng Đa Cát Vinh: Bơh bồ nam 2020 tus tu\ do, ală bơta gơtìp kal ke ngan tus mờ gùt lơgar đơs bal mờ càr Lâm Đồng đơs is, tàm hơ\ uă ngan là tàm gah broă lơh sa suơn sre bơh làng bol dê tài gơrềng bơh kòp Covid-19. tàm hơ\, broă tăc phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre làng bol dê gơtìp kal ke ngan.

-Mpồl cau lơh broă sa càr Lâm Đồng neh geh ală broă lơh lơi nàng dong kờl làng bol gàr niam broă lơh sa, sơrlèt mờ kal ke do, ơ ồng?

Ồng Đa Cát Vinh: Mpồl cau lơh broă sa càr Lâm Đồng kung neh lơh ngan tàm broă tus bal dong kờl làng bol lơh bè lơi tơmù ờ uă ngan ală kal ke tài gơrềng bơh kòp Covid-19 gơtòp.

Hơ\ là broă lam sồr ală cau tàm mpồl cau lơh broă sa; dong kờl làng bol lơh broă sa ờ uă broă lơh, rơndăp broă lơh geh Mpồl cau lơh broă sa lơh bơh kes priă dong kờl làng bol lơh broă sa, bơh khà priă cau ala măt ai càn bơh ngân hàng chính sách xã hội, pơgồp bal mờ ngân hàng nông nghiệp mờ phát triển nông thôn nàng geh càn priă bơcri tàm broă tơnguh bơtàu lơh sa, tơmù ală kal ke tài gơtìp bơh kòp Covid-19 gơtòp.

Tơnguh rơlao tai tàm broă lam sồr ală cau tàm mpồl cau lơh broă sa tàm ală broă pơgồp bal lơh sa, bơ\t bơtàu ală mpồl lơh broă bal, chồl pràn tàm broă bơ\t bơtàu ală mpồl dềt, mpồl lơh broă, làng bol lơh broă sa pơgồp bal nàng tăc phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre geh niam rơlao.

-Ơ ồng, tàm ală broă lơh hơ\, jăt ồng den broă lơi là broă lơh pal geh sền kuơ ngan mờ tài bè lơi?

Ồng Đa Cát Vinh: Broă lơh bơh Mpồl cau lơh broă sa lơh ai làng bol lơh broă sa in uă ngan, mơya broă lam sồr gam là kuơ màng ngan. Tài broă lam sồr geh sền là broă lơh ơnàng ngan tus mờ gùt làng bol lơh broă sa tàm broă iăt, tìp ală jơnau tơng^t bơh Đảng, Dà lơgar bal mờ ală tơngu me geh Mpồl cau lơh broă sa lam sồr.

Ală broă lơh ndai kung là kuơ màng sơl, mơya ờ geh ơnàng, ờ geh uă, ờ geh cau tàm mpồl lơh broă sa gùt càr dờp, mìng geh nùs nhơm lơh tơrlòng nàng geh lơh uă.

Tài bè hơ\, a` đơs là broă lam sồr là broă lơh niam ngan tu\ do, nàng lơh bè lơi tơnguh nùs nhơm g^t wă bơh làng bol dê tàm broă iăt, dờn jăt gùng dà, broă lơh bơh Đảng, adăt boh lam bơh Dà lơgar, tàm hơ\ uă ngan là tàm gah lơh sa suơn sre, làng bol lơh broă sa mờ [òn lơgar.

-Ơ ồng, tềng đăp mờ bơta kal ke bơh kòp Covid-19, ồng geh jơnau bơto sồr lơi pơyoa tus mờ làng bol lơh broă sa lah ờ?

Ồng Đa Cát Vinh: He kung ờ hềt g^t kòp Covid-19 geh gơbàn tai lah ờ mờ tàm tu\ lơi, den tàng làng bol lơh broă sa lài ngan pal lơh jăt niam ală jơnau bơto sồr bơh ală anih lơh broă geh gơnoar, hơ\ là rơcang tàm broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp.

Mpồl lơh broă sa kung kơ\p kờ` làng bol he ba` ngòt, pal lơh ngan rơlao tai, pràn rơlao tai, rơcang lài tàm broă bơcri priă tơnguh bơtàu broă lơh sa. Chồl pràn broă bơ\t bơtàu ală broă tơrlòng lơh, ală mpồl lơh broă bal, ală HTX pơgồp bal lơh sa nàng gàr niam broă tăc ală phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre să tòm hê dê.

-Ơi, dan ưn ngài ồng uă ngan!

Cau cih Quang Sáng- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến mờ Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định