Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/9/2020

VOV4.K’ho – Mờ bơta đơng lam bơh Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân dê, Đại hội đồng Liên nghị viện ală lơgar Đông Nam Á dơ\ 41 (hòi lơyah là AIPA 41)  geh lơh jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet neh lơh geh cồng nha niam bơne\. Ală sră nggal ring bal tàm Đại hội đồng AIPA 41 là bơnàng jă kươmàng nàng bal mờ gơp sơ nơng bè dùl broă wèt sền pa ai lơh broă mờ lơgar ndai nghị viện tiah ASEAN in tơ nơ\ do. Quốc hội Việt Nam tu\ lơi kung rơcang bal mờ nghị viện ală lơgar bơt bơtàu broă wèt sền pa do bơh AIPA dê, nàng lam AIPA mut tus dùl tơngai bơtàu tơnguh pa.

Đại hội đồng AIPA 41 neh lơh jơh 6 dơ\ pơrjum, cribơyai song dơpă, geh kươ bè ală broă bal bơh ASEAN mờ AIPA dê. Đại hội đồng AIPA 41 neh lơh gơs niam bơne\ ală tơngume neh ai tơlik tàm broă lơh cribơyai. Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại hội đồng AIPA 41 là bơta bơtàu tơnguh kươmàng pơn jat tai nàng AIPA pơn jat tai lam lơh kơrnuat, jơnau kờ` dờng màng he dê, hơ\ là chồl pràn tam klac, git wă, lơh broă bal, git gơp jơh nùs đah Nghị viện ală lơgar geh jơng tàm mpồl ASEAN mờ lòt bal mờ Chính phủ ală lơgar ASEAN tàm broă bơt bơtàu mpồl bơtìan tài ring lơngai, kơ\ kơljap mờ bơta kươ bơh tơl nă làng bol dê.

Đại hội đồng git là, broă chính trị, sền gàr lơngap lơngai tàm dunia mờ tàm tiah do geh ală tam gơl kal ke, mhar ngan. Ală lơgar ndrờm pal kong mờ ală broă sền gàr lơngap lơngai ờs mờng, sền gàr lơngap lơngai ờ ờs mờng, bal mờ kòp Covid-19 là ală bơta lòng ai bơta bơtàu tơnguh bơh tơl lơgar dê in: “Pal sơlơ tơnguh rlau tai nùs nhơm tam klac, bơtàu tơnguh lơh broă mờ lơgar ndai bơh nghị viện dê, lơh jat ală jơnau cih bal bơh adat boh lam dunia dê, bal mờ gơp bơt bơtàu mpồl bơtìan ASEAN tam klac mờ rơcang lài gơ rờm bal, bơh làng bol dê, tài làng bol, ai làng bol lơh tờm, mơkung sền dờng màng lơngap lơngai is gơ noar tờm, tơl làm ù tiah”.

Mpồl Việt Nam tus bal pơrjum bơh Ủy ban bơyai broă dê

Bè lơh sa, AIPA 41 neh đơs nùs nhơm lơh ngan tàm broă pơgồp bal ring bal gơs adat boh lam, broă lơh bè lơh sa, kă bro nàng kờ` bơtàu tơnguh wơl ală broă lơh sa, nhơl chờ tơ nơ\ kòp dờng Covid-19, mơkung rơcang dong ASEAN ki\ Hiệp định lơh bal lơh sa tơl làm RCEP tàm nam 2020. Bơdìh hơ\ tai, AIPA 41 kung đơs ua\ broă sơlơ tơnguh pràn jak sền gròi lơh jat ală jơnau hơ pơrgon dunia, ală lơgar tàm mpồl bè kă bro, bơcri pria\ mờ sền do là ală bơta kươmàng nàng chồl pràn mut gơ rờm bal tơl làm bơh mpồl bơtìan ASEAN dê mờ đah ASEAN mờ ală lơgar, ală mpồl lơh broă bal.

Bè gah niam chài, mpồl bơtìan, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân pà git: “Đại hội đồng AIPA 41 neh ai go\ nùs nhơm rơcang lài gơ rờm bal bơh ală jơnau bơceh pa kươmàng tàm broă lơh bal nghị viện ASEAN, bè: chồl pràn lơh broă bal adat boh lam bè rơcang sơndră ma túy; kươmàng là git gơp lơh broă bal nghị viện bè lơh broă bal niam chài, bơ to bơtê tài bơta bơtàu tơnguh kơ\ kơljap, tơnguh jơnau git wă gùt mpồl bơtìan bè broă bơ to bơsram, tài bơ to bơsram là gah lài ngan lơh gơlik mpồl cau lơh broă geh bơta niam ua\”.

Bơta tờm bơh Đại hội đồng AIPA 41 dê là broă sơlơ tơnguh bơta tus bal bơh nghị sĩ kơ nòm să AIPA dê gơ wèt tus mờ broă bơt bơtàu mpồl bơtìan ASEAN. Mùl màl là bơyai lơh pơrjum Nghị sĩ kơ nòm să AIPA pah nam tàm Đại hội đồng AIPA. Đơs tơn jơh pơrjum, dùl dơ\ tai, Chủ tịch Quốc hội, mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs nền cồng nha bơh Đại hội đồng AIPA 41 dê: “Ală sră nggal geh ring bal là bơnàng jă kươmàng nàng bol he in bal mờ gơp sơ nơng bè dùl broă wèt sền pa ai lơh broă mờ lơgar ndai nghị viện tiah ASEAN in tàm tơ nơ\ do, nàng tơngkah 45 nam ngai crơng gơs AIPO, tu\ do là AIPA tàm 2 nam tus. Quốc hội Việt Nam rơcang bal mờ ală bơ yô bơt bơtàu broă wèt sền pa do bơh AIPA dê nàng lam AIPA mut tus dùl tơngai bơtàu tơnguh pa, ngan ngồn, geh cồng nha mờ tam klac bal rlau tai mờ ASEAN”.

Tơn jơh Đại hội đồng Liên nghị viện ală lơgar Đông Nam Á dơ\ 41, ala mat Quốc hội mờ làng bol Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mò Nguyễn Thị Kim Ngân ưn ngài bơta lơh bal mờ bơta dong kờl bơh nghị viện ală lơgar AIPA mờ Quốc hội Việt Nam nàng lơh gơs kơ nòl broă dờng màng Nam Chủ tịch AIPA mờ Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41; ưn ngài nghị viện, ală nghị sĩ Quốc hội ală lơgar, ală kuang bàng mờ làng bol ală lơgar tàm tiah do bè ală nùs nhơm rềp mềr lời ai Quốc hội Việt Nam, dà lơgar mờ kòn bơnus Việt Nam in mờ bơta lơh bal ngai sơlơ geh cồng nha mờ nùs nhơm niam bơne\ lời ai lơgar Việt Nam in

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định