Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/12/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc neh đơng lam pơrjum Chính phủ ờs mờng nhai 12 nam 2020, sền sơ wì, cribơyai bè: Broă lam lơh Broă lơh bơt bơtàu adat boh lam, kơrnuat boh lam mờ bơt bơtàu, ai tơlik sră nggal cih mùl màl nam 2020, kơ nòl broă nam 2021; jơnau yal bè Broă lơh jơnau kờ` dà lơgar bơt bơtàu [òn lơgar pa tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025 bè sồr bơt bơtàu Adat Dầu khí (tam gơl), bè Nghị định cih tơl khà r[ah ua\ gah dà lơgar, tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đơng lam pơrjum Chính phủ ờs mờng nhai 12 nam 2020

Bè broă bơt bơtàu [òn lơgar pa, Thủ tướng đơs nền nùs nhơm là lơh bè lơi rài kis bơh cau lơh broă sa, làng bol kòn cau dê niam rlau, ờ di tàm tu\ kal ke do mìng tơrgùm lơh phan bơna. Tơ nơ\ iat ală jơnau đơs, cribơyai bè jơnau rơcang cih Nghị định tơl khà r[ah ua\ gah dà lơgar tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc neh ring bal mờ tơngume jơnau rơcang cih Nghị quyết, ring bal broă rơndap lơh bè broă ai tơlik tơl khà r[ah ua\ gah dà lơgar tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định