Gơnoar at bồ lơgar pa tơlik kơrnuat sồ 43 nam 2014 bơh Gơnoar at bồ lơgar geh cih nền nòn mut ngui ờ ua\ bơta geh cih bơh adat ù tiah. Broa\ geh cih nền nòn ờ ua\ bơta, sèng bơh adat ù tiah bè bơta pal tơm, dong kờl, ù ai tus ơm kis pa, pria\ ù, ta\ pria\ ngui ù, ta\ pria\ ơpah ù, ơpah mat dà, bơsong lơh glài tàm bơta ù tiah geh mut lơh jat kơrnuat ndai bơh Gơnoar at bồ lơgar.

            Jăt Kơrnuat, broă git ală bơta ù tus mờ cau ngui ù ờ geh sră pơ àr cih tàm sèng 1, 2, 3 bơta 11 bơh adăt ù tiah dê geh mu\t lơh jăt jơnau cih:

Dilah ngui ù kơ\ kơl jăp mờ ờ di là tài bơh sơ gràm phà, ai kơnau, tam gơl jơnau ngui ù tìs mờ adăt boh lam den bơta ù geh gi\t jăt broă gam ngui tu\ hơ\ dê.

Dilah ngui ù tài bơh sơ gràm phà, ai kơnau, tam gơl jơnau kờn ngui ù tìs mờ kơrnuat boh lam den jăt tàm bơta bơh sơn rờp, ală tu\ atbồ, ngui ù nàng gi\t bơta ù.

Dilah bă ù gam ngui tàm uă jơnau kờn krơi is ờ di là ù ơm geh sươn, tơnau bal tàm dùl bă ù, den broă gi\t ù geh mu\t lơh jăt jơnau cih: Dilah ờ gi\t geh nhàr ngui đah ală jơnau kờn ngui den tam cah bă ù jăt tơl jơnau kờ` mờ gi\t jơnau kờn jăt jơnau gam ngui tu\ hơ\ bơh tơl bă ù hơ\ dê. Dilah ờ gi\t geh nhàr ngui đah ală jơnau kờn den ngui ù tờm geh gi\t jăt bơta ù gam geh tu\ hơ\ geh khà priă jơnhoa ngan rlau jơh tàm măt khà priă bơh anih duh broă làng bol càr, bòn dờng tàm dà lơgar dê ai; dilah ngui ù tơ nơ\ tu\ geh rơndăp ù tiah ngui ù neh geh anih lơh broă geh gơnoar ki\ den jăt tàm rơndăp ù tiah ngui ù nàng gi\t jơnau kờn tờm.

Kung jăt kơrnuat, geh 7 jơnau ờ geh lơh sră ngui ù, gơnoar ngui hìu ơm mờ phan bơna geh bal tàm ù, tàm hơ\ geh: Mpồl lơh broă, bòn lơgar geh dà lơgar jàu ù nàng atbồ gơ wèt ală cau geh cih tàm bơta 8 bơh adăt ù tiah dê; cau gam atbồ, ngui ù lơh broă sa sươn sre gơ wèt bă ù lơh broă kuơ bal bơh ntum, sơnah bòn, bòn drà; cau apah, apah wơl ù bơh cau ngui ù, ờ kờp cau apah, apah wơl ù bơh cau bơcri priă lơh bơ\t bơtàu, kă bro ală gùng lòt ồs đèng, dà ia tàm tiah lơh sa mờ măi moc\, mpồl lơh sa mờ măi moc\, tiah lơh gơlik phan, tiah lơh sa mờ măi moc\ pa, tiah lơh sa; Cau dờp bă ù tàm ală anih lơh sa sươn dờng, anih tam mờ sền gàr brê, mpồl lơh sa kă bro lơh broă sa sươn sre, brê bơ nơm, mpồl ătbồ brê bồ tô dà, mpồl atbồ brê dờng màng; cau gam ngui ù ờ geh tơl ală bơta lơh sră ngui ù, gơnoar ngui hìu ơm mờ phan bơna ndai geh bal tàm ù; cau ngui ù geh tơl bơta lơh sră ngui ù, gơnoar ngui hìu ơm mờ phan bơna ndai geh bal tàm ù mơya neh geh sră yal halà kơrnuat ai wơl ù bơh anih lơh broă dà lơgar geh gơnoar dê; Mpồl lơh broă, anih duh broă làng bol kơnă ntum, geh dà lơgar jàu ù ờ sa priă nguì ù nàng ngui tàm jơnau kờn bơt bơtàu broă bòn lơgar tàm hơ\ geh gùng lòt, brong dà, gùng jun xăng, zờu, nhơm chu; gùng che jun đèng, gùng che điện thoại; tiah nhơl chờ lơh rài bồ tơngoh bơdìh; blàng tơp bồc cau ling chơ\t màng, blàng tơ\p bồc làng bol ờ gơ wèt jơnau kờn lơh sa kă bro.

Kơrnuat kung cih khà dờp tam gơl gơnoar ngui ù lơh broă sa sươn sre bơh hìu bơnhă mờ cau dùl nă să is dê. Jăt hơ\ khà dờp tam gơl gơnoar ngui ù tam chi pah nam, ù tam chi jo\ nam, ù brê lơh sa là brê tam, ù ròng tam phan tàm dà mờ ù lơh boh bơh tơl hìu bơnhă mờ cau dùl nă să dê nàng ngui tàm jơnau kờn lơh broă sa sươn sre geh ngui tus mờ ală broă lơh dờp kă bro, dờp pà ai gơnoar ngui ù, bơsong dồs jăt jơnau ring bal tàm sră pơrgon ai tăc ing sră ngui ù.

Mùl màl gơ wèt mờ ù tam chi pah nam, ù ròng tam phan tàm dà mờ ù lơh boh, ờ uă rlau 30 lồ ai tơl lồ ù tus mờ ală càr, mờ bòn dờng tàm dà lơgar tàm tiah đah jum măt tơngai lik mờ tiah ring dà dờng Cửu Long; ờ uă rlau 20 lồ ai tơl bơta ù tus mờ ală càr, bòn dờng tàm dà lơgar gam wơl.

Mờ ù tam chi jo\ nam, ờ uă rlau 100 lồ tus mờ ală ntum, sơnah bòn, bòn drà tàm tiah ring; ờ uă rlau 300 lồ tus mờ ală ntum, sơnah bòn, bòn drà tàm tiah dòr bơ nơm, tiah kơh bơ nơm.

Dilah hìu bơnhă, cau dùl nă să dờp tam gơl gơnoar ngui ù lơh broă sa sươn sre tàm uă càr mờ bòn dờng tàm dà lơgar den kờp jơh bă ù geh dờp tam gơl gơnoar ngui ù tàm khà ai tus mờ tơl bơta ù ù tam chi pah nam, ù tam chi jo\ nam, ù brê lơh sa là brê tam, ù ròng tam phan tàm dà mờ ù loh boh ndrờm mờ khà ai dờp tam gơl gơnoar ngui ù tàm càr, bòn dờng tàm dà lơgar geh khà ai dờp tam gơl gơnoar ngui ù jơnhoa ngan rlau jơh.

Dilah hìu bơnhă, cau dùl nă să dờp tam gơl gơnoar ngui ù lơh broă sa sươn sre tàm hơ\ geh uă bơta ù, ù tam chi pah nam, ù tam chi jo\ nam, ù brê lơh sa là brê tam, ù ròng tam phan tàm dà mờ ù lơh boh, den khà ai dờp tam gơl gơnoar ngui ù lơh broă sa sươn sre bơh hìu bơnhă, cau dùl nă să is hơ\ dê geh gi\t jăt tơl bơta ù ai pa yal.

Hìu bơnhă, cau dùl nă să neh ngui ù lơh broă sa sươn sre sơr lèt khà ai dờp tam gơl gơnoar ngui ù ai pa yal, mờ neh lơh sră tam gơl gơnoar ngui ù lài mờ ngai 1 nhai 7 nam 2007, den bă ù sơr lèt khà geh pơn jăt tai ngui tus mờ dilah ù lơh sa sươn sre tàm khà dờp tam gơl gơnoar ngui ù.

Hìu bơnhă, cau dùl nă să neh ngui ù lơh broă sa sươn sre sơr lèt khà dờp tam gơl gơnoar ngui ù ai mờ neh lơh sră tam gơl gơnoar ngui ù bơh ngai 1 nhai 7 nam 2007 tus lài mờ ngai 1 nhai 7 nam 2014, den hìu bơnhă, cau dùl nă să geh pơn jăt tai ngui ù mờ mìng pal tam gơl tus apah ù bơh dà lơgar dê tus mờ bă ù sơr lèt khà dờp tam gơl gơnoar ngui ù. Kơrnuat do geh ai ngui bơh ngai do, ngai 1 nhai 7 nam 2014.

                                                      Cau mblàng Lơ Mu K’ Yến

 

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định