Chương trình tạm ngưng

Chương trình tiếp theo: Thời sự tổng hợp tiếng Thái

Giờ phát: 05H30 - 06H00