Chương trình tạm ngưng

Chương trình tiếp theo: Thời sự tổng hợp tiếng Thái

Giờ phát: 11H30 - 12H00