Chương trình đang phát : Thời sự tổng hợp tiếng Dao

(Giờ phát: 11H00 - 11H30)

Chương trình tiếp theo : Thời sự tổng hợp tiếng Thái

Giờ phát: 11H30 - 12H00