Chương trình đang phát : Thời sự tổng hợp tiếng Mông

(Giờ phát: 5H-5H30)

Chương trình tiếp theo : Thời sự tổng hợp tiếng Thái

Giờ phát: 05H30 - 06H00