Chương trình tạm ngưng

Chương trình tiếp theo: Thời sự tổng hợp tiếng Mông

Giờ phát: 19H30 - 20H00