Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2019

VOV4.M’nông: Nchrăp ân rơh r[u\n Quốc hội, ta rơh r[u\n tal 38, Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội do\ng âk nar gay nchrăp ân ăp nau mbơh nchră [ư nau nchrăp kan hun hao văng sa rêh jêng ndrel tơm prăk ngih dak năm 2021 ndrel nau kan ntop tay tơm prăk Trung ương năm 2020. Ăp ntoh măt lah rjăp năm 2020 nau kan khlay lah mât tơm prăk geh đăp mpăn bah văng sa. Nkre đă lo\ [ư ân ueh nau kan tơm prăk ân nâp nâl, têm nkrem ndrel kloh rvah.

Ta rơh r[u\n, ăp ntoh măt rnê lah, năm 2019, Chính phủ lo\ rđau, rgâl rjăp ngăn tâm ăp nau kan văng sa-rêh jêng, rnă njrăng, neh dak ndrel tâm nchră đah dak ba dih, đah 5 nkô| nau geh rlet ndrel 7 nkô| nau dơi. Nau kan geh do\ng rjăp tă bah bôk năp, nau kan tơm prăk geh njrăng uănh, đăp mpăn, nkân njrăng nau hao khlay ndơ, rnoh mah hao ndrel rnoh prăk tă bah dak ba dih geh đăp mpăn. Yơn lah, Groi Kruanh Quốc hội uông Chu Lưu ân lah: jâng kan văng sa dak he hôm âk nau ê dơi nâp, ê geh nâp nâl ngăn:

Nau tăch luh ndoh ndơ bah phung he bah năm 2019 hao 7% yơn ntu\k kan tăch rgâl bah phung he hôm geh rgum tâm ntu\k geh tăch rgâl ơm ndrel ntu\k tăch rgâl têh. N’ăp ma ăp nau kan ntuh kơl tă bah ba dih, lah geh nau kan ê nâp nâl mpeh tơm prăk ho\ leo tât ta Việt Nam kơt ăp năm mhe rlau aơ ma dơi geh rgâl rlơ\. Nê lah ăp nau kan ma phung he ân geh nchrăp mbơh tâm rơh tât”.

Đah ăp nau kan Chính phủ ndơ\ luh, ăp nau rgop đă ân geh lo\ ntuh kơl, yor nau ntuh kơl nsum tâm 9 khay mhe geh pă 45%. Nau doh rklaih nau jêr jo\t ntru\t dăng nau kan hun hao, tâm nê geh nau doh rklaih ăp nau kan mhe, luật, pháp lệnh. Hôm rvê mpeh nau jao tơm prăk, tơm nu\ih kan Uỷ ban văng sa bah Quốc hội Vũ Hồng Thanh ân lah:

Tâm ăp nau mbơh bah ăp năm dăch aơ ri nau geh so\k soay bah ăp rmôt [ư nau kan tăch rgâl ko\ ê geh dơi. Le\ ntu\k kan tăch rgâl tâm dak ndrel ba dih ngih dak. Ăp năm ri ko\ geh ân lah phung he ân geh jao nau nchrăp kan ân rmôt [ư nau kan tăch rgâl aơ lah du\t prêh ndrel mô dơi geh tât. Năm 2020, nau kan jao bah Chính phủ ân ăp ntu\k kan tăch rgâl kơt nê ho\ geh jêh đo\ng lah mô ndrel dơi tât lôch năm 2020 gay ma uănh nau tă geh ri nau mbơh aơ hôm lo\ geh ntoh luh đo\ng lah mô

Tơm ntu\k kan Uỷ ban pháp luật bah Quốc hội Nguyễn Khắc Định đă ân geh ăk nau kan kơl an nau khuch mpeh nau kan tuch tăm ndrel ntru\t dăng ăp nau kan ân ăp khay du\t năm:

Geh ăp nau kan ho\ khuch tă bah jo\ hôm, ko\ geh ăp nau khuch khat kơt lah srê ji ndul drjoh sur Châu Phi ndrel du đê| nau khuch khat êng kơt lah prăng bri. Geh nau kơl an kônh wa ri kơl an nkre, kơl an ntu\k kan tăch rgâl, kơl an mpeh tơm prăk ân manh jo\, kơl ntoch tay rnon gay ntru\t dăng nau kan tuch tăm. Ndrel dăch aơ ngăn nkoch âk tât nau kan khuch tât ntu\k ntu gu\ âm, srê ji ân kon nu\ih, ji rtoh trong rse mham hao âk ndrel ntơm a[aơ tât lôch năm ntru\t dăng nau kan rgâl mhe hành chính, n’huch 600 xã, 10 nkuăl”.

  Ăp nau rgop ta nar r[u\n nchră: nau kan njrăng rdâng nau sa khâm tâm năm rlau aơ lo\ geh âk nau kan gay ma  rklaih ndrel kơl an âk, mô geh ntu\k mô ân kan, mô geh nau ân an êng, ntu\k tât kloh ri ân geh rklaih nkre ta nê. Nau gay nkah njrăng ngăn lah bah năp nơh ăp nau kan ko\ geh nau mêt uănh ma mô geh nau mpơl saơ nau in so\k, mô mpơl saơ nau geh tih yor ri ma ntơm ăp nau tih nklăp lah geh tât sa khâm ri ntrơn jêng nau tih dôih mpeh văng sa kơt lah ro\ng ma [ư tih, mô to\ng nau dơi nau kan lơh jêng nau khuch khat. Nau mhe bah năm aơ lah bôk năp ho\ mpơl saơ ăp nau kan geh in so\k sa ndrel ăp nau leo mhal, nau nau tih geh du đê| tơ\, ngăn lah lăp tâm ăp nau kan geh sa khâm ndrel leo luh ndrel ndơn nau sa khâm. Kruanh Uỷ ban Tư pháp bah Quốc hội Lê Thị Nga lah rjăp:

Phung he ko\ gi\t aơ bơi lah nau  tih geh saơ têh ngăn ntơm sa ơm tât nrôk aơ bah wa Nguyễn Bắc Son ndrel Trương Minh Tuấn lah nau tih têh. Phung hên ân lah aơ lah nhoat hăn mhe tâm nau kan rdâng sa khâm. Du nau kan đo\ng tâm nau rdâng sa khâm lah so\k nsi\t lơi drăp ndơ geh âk ngăn kơp ntơm sa ơm tât rnôk aơ. Nau kan njrăng rdâng sa khâm ri âk ngăn, rơh rlau aơ jêh Luật njrăng rdâng sa kghâm ho\ ntru\nh nau ntru\nh mrô 59. Tâm nau ntru\nh mrô 59 nti\m nti, nkâk uănh nau tâm rkeh mpeh nau geh sa. Moh nau mô ân ndrel moh nau mô dơi [ư”.

Ăp nau rgop ko\ đă ân geh nchră ngăn ăp nau kan geh tât nau tâm rkeh nau kan tăch rgâl Mỹ-Trung, nau kan mât rnă njrăng neh dak tâm lam ntur neh, tâm nkuăl ndrel ngăn lah nau kan tâm biển đông rnôk aơ. Đă ân geh uănh rjăp ngăn tât nau mât rnă njrăng, ăp phung tih dôih ma tuý, tăch ntu\ng nu\ih, prah tâm tom ndeh.

Ta rơh r[u\n, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đă Quốc hội ndrel Chính phủ rgum ngăn ăp nau ntru\nh bah Trung ương. Tâm nê, uănh khlay ăp nau kan ê dơi, nau hôm kol. Kruanh Quốc hội lah rjăp nau khlay bah năm 2020 lah ân geh mât đăp mpăn nau văng sa:

Năm 2020 nkô| nau bah phung he lah hôm mât, yơn ân geh mât đăp mpăn bah nau văng sa tâm rnôk nau geh jêng bah nau kan tâm dak ndrel lam ntur neh hôm geh âk nau tât. Nau kan kơl an nau kan tăch rgâl, nau tâm rkeh nau kan tăch rgâl, nau tâm rkeh mpeh nau kan chính trị tâm ăp dak têh, ăp dak aơ nau tâm boh nau kan tăch rgâl ri geh nau ueh đo\ng tât nau kan ê nkra ndrel ăp nau rvăt lăp, tăch luh ndoh ndơ tât Việt Nam. Phung hên ndăn ăp nau geh leo tât tă bah nau tâm ton nau kan tăch rgâl dah ro\ng ân rơh mhe ndrel rdâng ăp nau khuch tât, nau ntul; rlong tât rnôk ma nau tâm rnglăp nar lơn geh jru ndrel jâng văng sa lam ntur neh”.

Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ko\ đă lo\ [ư ueh nau kan kơl an ân rjăp, têm nkrem, săk tam ndrel kloh rah vah. Năm 2020 nsôih ân geh nau so\k ndrel rklaih rnon rnon soay gay [ư ân rjăp lơn nau kan văng sa tơm prăk bah neh dak./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương