Pơk uănh mông nar djăt: 28/1/2020

 

VOV4.M’nông Gu\ ta mpeh bah lơ njok Trường Sơn, [on Kon Plông, xă Hiếu, nkuăl Kon Plông, n’gor Kon Tum uănh bah ngai ue\h kơt du păng rup. Rgop [ư jêng nău ue\h ntâr ta Kon Plông geh nău rgop bah 2 hê nu^h ue\h rnoi Sê đăng: bu ur Bí thư Y Gam n’hanh bu ur kruanh thôn Y On. Bah nău nt^m, kơl bah khân pơng, nu^h [on lan Kon Plông le\ lôch bah âk nău bên mâl ơm, hun hao wa\ng sa rklaih ach o nâp nâl n’hanh geh nău rêh nar lơ hơm răm.

Kruanh thôn Y On, Bí thư Y Gam tât ăp jay rgo\ jă nu^h [on lan hun hao wa\ng sa

 

Ntơm tât năm 31, yuh Y Gam, [on Kon Plông, xă Hiếu, nkuăl Kon Plông le\ geh 5 năm [ư Bí thư Chi bộ. Đêt yuh Y Gam 1 năm, kruanh thôn Y On le\ geh 2 năm dơn [ư nău kan aơ. Ta n’gor Kon Tum, ngăn lah tâm nkual rnoi mpôl đêt, nău du [on ma le\ Bí thư chi bộ n’hanh Kruanh thôn lah bu ur da dê kăl e mô ho\ tă geh, mô lah ngơi êng tay lah “geh ngoay dơm”. Nău [ư ăp nu^h rnê ryơk lah đah nău [^t joet bah 2 nu^h bu ur aơ, nău nsum bah le\ [on mô lah nău êng t^ng rnăk ăp tơ\ ue\h lăng da dê, tâm trôm bah dih ue\h lăng. Yuh Y Gam, Bí thư Chi bộ nkoch, dơi kơt ne\ lah knơm Chi bộ le\ mbơh [ư săk rnglăy, ngăn ngên nău nti n’hanh [ư t^ng nău m^n, rêh jêng Hồ Chí Minh:

 “Chi bộ [on Kon Plông ăp khay [ư r[u\n du tơ\. Tâm nău r[u\n mbơh [ư nti n’hanh [ư t^ng nău m^n rêh jêng Hồ Chí Minh. Nkô| nău nti n’hanh [ư t^ng Wa tâm ăp khay du\t na nê|. Nt^t nsa kơt đảng viên ntrong leo tâm pah kan jan sa hun hao wa\ng ka\p rlăp sa tâm rnăk wâl. Knơm ne\ ma nău rêh bah rnăk wâl đảng viên mbơh oi bah năp đaơ du\t âk”.

Kruanh thôn Y On, Bí thư Y Gam nt^m nu^h [on lan mât chăm cà phê bri nđik

 

Nti t^ng wa Hồ bah ăp nău dơh nơih ngăn, Bí thư Y Gam n’hanh 15 đảng viên Chi bộ [on Kon Plông ntrong leo [ư lor t^ng nkô| nău, nău kan na nê| gay 122 rnăk [ư t^ng. Uănh ti vi saơ wa Hồ rnôk mom mât ka, tăm biăp, răk dăp ntu\k gu\, ntu\k pah kan kloh ue\h, Bí thư Y Gam n’hanh Kruanh thôn Y On rgo\ jă ăp rnăk [ư t^ng wa. Knơm ne\ âk rnăk le\ [ư êng n’gar wa\r jay, nkru\ng su\r djăr ntu\k ngai, do\ng neh tâm jay tăm biăp ntop ndơ sa. Nti nu n’hâm tâm rnglăp, nu^h n’hâm tâm yô| tâm kơl kon nu^h bah Wa, nu^h [on lan Kon Plông ntop kơl ndrel tâm pah kan jan sa uănh m^n tât nu^h ranh, kon se n’hanh ăp rnăk geh nău rêh jêr jo\t… Kruanh thôn Y On nkoch, u\ch kônh wa [ư t^ng, săk nơm an [ư ue\h ntrong leo. Bôl geh nău ntop kơl bah sai yor nô [ư nău kan ta xă êng ngai jay, yơn yuh Y On hôm e lôch ue\h nău [ư bah kruanh thôn n’hanh le\ nău kan bah nu^h ur, nu^h me gơih đeh. Yuh nkre mât nt^m 2 hê kon g^t nău, nkre mât ue\h 5 sào cà phê bri nđik, [ư ba lo\, mât rpu hun hao wa\ng sa.

“Gâp lah kruanh thôn ri an ntrong leo hăn lor tâm ăp nău kan. Bah nău khlay ngăn lah nti n’hanh [ư t^ng wa, gâp hôm g^t jăp khoa học kỹ thuật gay nkra njêng [ư sa wa\ng sa ue\h. Kơt nău g^t tăm cà phê, cheh phân di trong. G^t [ư ba lo\, tăm ăp ntil tơm sa play, kơt cam, tăm mbô so\k tơm, mât rpu ndrôk an geh ndrung wang ntưm an rpu ndrôk răm. Kơt ne\ kônh wa [on lan mư djăt he, kơt he nti [ư t^ng wa Hồ”.

Du ntu\k [on Kon Plông

 

Bah nt^m rđau, [^t joet bah bu ur Bí thư Y Gam n’hanh Kruanh thôn Y On, nău rêh bah nu^h [on lan Kon Plông nar lơ ue\h lăng. Tât a[aơ ăp rnăk tâm [on le\ tăm geh rlău 12 ha cà phê bri nđik; mât rnoh neh ba lo\, bum ta 60ha; hun hao ndrôk rpu bơi 200 mlâm; nsrôih ndơ\ ntil mhe an tuch tăm n’hanh rlong tăm du đêt ntil tơm geh rnoh khlay wa\ng sa, kơt cam, hồng rbăk; mât uănh bri bơi 1.000ha bri… năm 2019 [on Kon Plông geh 13 rnăk rklaih ach o, hu\ch rnoh rnăk ach o ju\r hôm 24 rnăk. Nu^h [on lan tâm [on janh manh 1 rmen 500 rkeh prăk ntuh kơl hun hao nkra njêng. Yuh Y Oanh, du hê nu^h [on lan Kon Plông an g^t:

“Bah năp đaơ gâp mô g^t tăm cà phê, mô geh prăk gay tăm cà phê. A[aơ gâp n’hanh rnăk wâl tăm geh 1,5 sào hôm. Knơm Bí thư n’hanh kruanh thôn da dê. Kỹ thuật mât chăm, poh phân, koh n’ging an tơm cà phê lah knơm Bí thư, kruanh thôn da dê”.

Năm 2019 mhe rlău [on Kon Plông lah chông cờ bôk năp bah xă Hiếu tâm nău nti n’hanh [ư t^ng wa Hồ. Bah nău tâm rnglăp tâm rgop soan bah nu^h [on lan, âk trong hăn nkual tuch tăm geh bê tông, trong tâm [on tâm lan kloh ue\h. Rnăk wâl uănh m^n tât nău nti nsơm bah oh kon, kop ji tât Ngih dak si, jăng lơi nău hu\m phuh. Tâm jay văn hoá nsum mhe jêh, [on lan Kon Plông rhơn [ư ăp nău r[u\n rhơn Đảng rhơn năm mhe. Wa Hoàng Văn Đạo, Groi Kruanh UBND xă Hiếu nkoch mpeh 2 hê bu ur Bí thư n’hanh kruanh Thôn [on Kon Plông:

“Đah 2 hê đồng chí Bí thư n’hanh Kruanh thôn Kon Plông, đảng uỷ, UBND xă du\t uănh lah prêh nău [ư bah 2 đồng. Bôl năm du\t mom yơn nuih n’hâm nău kan n’hanh ntrong leo tâm pah kan jan sa dơi kônh wa tâm [on du\t ryơk rnê. 2 đồng chí lah ntrong leo ue\h ang gay nu^h [on lan t^ng kơt [ư sa hun hao wa\ng sa”.

Đah nuih n’hâm pah kan bah nu^h đảng viên ta bah dâng, Bí thư Y Gam ndrel kruanh thôn Y On le\ [ư geh âk nău ue\h an kônh wa [on lan. khân pơng lah ăp nu^h ue\h ntâr bah nu^h Sê đăng rgop tâm mir nkao ntâr ue\h bah ăp rnoi mpôl Việt Nam, ndrel wơt rhơn du năm mhe, du năm mhe đah âk nău răm./.

 

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng