Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Nar ntri, ta nâm nău [ư tơm bah Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Rnâng kan Chính phu\ ho\ hop mpeh nău an [ư ăp trong nkra bah khuch khat tă bah phu\t, dak bu\k lơh mhe aơ lơh tâm ban kơt njrăng n’gang phu\t sial bơi tât đo\ng. Tâm pă đah ăp nău roh yot bah [on lan ăp n’gor miền Trung, ăp rnăk geh nu^h kh^t, Thủ tướng rđău đă ăp nhih pah kan dơi kan kan tay le\ n’hâm suan nơm gay mât njrăng săk n’hanh drăp ndơ nu^h [on lan.

Ta năp măt Thủ tướng u\ch đah nău dăn đă bah ăp n’gâng kan, so\k do\ng an ăp n’gor 100 rmen prăk lah Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị n’hanh Hà Tĩnh, gay ntop kơl nkra jay gu\ n’hanh nkra ue\h tay ntung trong ndơ do\ng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nkoch kloh du nău ngăn rngot lah mih, phu\t, dak bu\k lơh 94 nu^h kh^t. Thủ tướng đă [ư đah ăp trong nchrăp âk lơn đo\ng gay kơl [on lan, kalơ nuih n’hâm lah mô an nu^h [on lan ji ngot, ji kăt, mu\ng trôk, mbêl neh. Nsrôih rđău đă kơl nu^h yơn ân đăp mpăn./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương