Pơk uănh mông nar djăt: 30/9/2020

VOV4.M’nông – Nuh srê Covid-19 mbra [ư hao jêng wa\ng sa ta nkual Đông Á, Thái Bình Dương n’hanh Trung Quốc hu\ch đêt ngăn tâm rwa\ch rlău 50 năm bah năp. Aơ lah năl lah bah Rmôt kan dak si lam ntu\r neh tâm nău mbơh mpeh nu nău wa\ng sa lam ntu\r neh mbơh nar 28/9. T^ng ne\, hao jêng wa\ng sa ta nkual aơ năm aơ knu\ng geh 0,9%, đêt ngăn kơp bah năm 1967. wa\ng sa hu\ch [ư rlău 38 rkeh nu^h geh tu\p tâm nău ji ngot ach o. Ngân hàng lam ntu\r neh đă ăp dak tâm nkual an t^ng ăp trong mkra rgâl nkra prăk kaih gay rgo\ jă ntu\k so\k rdâng đah nău khuch wa\ng sa bah nuh srê, nkre ntrôl dăng ăp bôk nău kan đăp mpăn nău rêh jêng gay ntop kơl nu^h pah kan.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương