Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2019

VOV4.M’nông- Khoa Nông lâm-Ngih săm [u\t Đại học Đà Lạt tâm grop nsum đah Công ty KFT Hàn Quốc (Korean Flower Seed) [ư tâm nchră mpeh nau tăm kao cúc ân an [on lan kan lo\ mir tâm nkuăl [on têh Đà Lạt.

Ta nar tâm nchră, ăp rnăk vâl ndrel ăp ntu\k kan tăm ntil kao cúc geh ntoh măt bah rdau kan Công ty KFS mbơh ăp nau tă blau tâm nau kan săch ntil, mât, nchuăn rdeng tơm kon ntil tât ntu\k tăm, mât chăm, koh kao ndrel jao nau kan tăm mhe ti\ng kơt nau kan gưl prêh tă bah Hàn Quốc.

Tâm nchră rơh aơ mra pơk trong gay ân Khoa Nông lâm-Ngih săm [u\t Đại học Đà Lạt geh tay âk nau blau tâm rgop nsum đah ăp công ty tă bah dak ba dih tâm nchră, nti\m nti ăp nau kan mhe tă bah nau ngăn gay kơt ti\ng tâm nau kan nti\m nti ân sinh viên dôl nti\m nti tâm ngih săm [u\t./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương