Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

VOV4.M’nông: Đại hội Hội LHTN Việt Nam tâl 8 dôl [ư ta thủ đô Hà Nội. Đah nău lah “Druh ndăm Việt Nam ro\ng dak, blău [ư mhe, râng êng, lăp rgum, hun hao”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tâl 8 ndơ\ luh rnoh u\ch tât kan rdâk njêng rơh druh ndăm Việt Nam ro\ng dak, geh han săk, nsing nơm tâm trong hăn bah chủ nghĩa xã hội, lah ăp nu^h [on lan ue\h; geh nău g^t êng nău way, rêh geh nău dơn kan, nuih n’hâm lo\ng ue\h. Ngoăy tâm ăp nău kan ngăn ngăn bah Hội LHTN Việt Nam lah nău kan ntop kơl druh ndăm ntơm njêng nău kan đah âk trong leo [ư ntop kơl druh ndăm ntơm njêng nău kan, buăt nthoi doanh nhân ăp nkual, năp nău g^t blău mpeh ntơm njêng nău kan doanh nghiệp n’hanh ntơm njêng nău kan [ư ăp rơh tâm rlong nău m^n ntơm njêng nău kan, ndơ\ rgâl khoa học kỹ thuật./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng