Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông – Nar 29/10, ta Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam [ư Đại hội tâm rlong ro\ng dak lvang 2020-2021. Râng rgum nchră geh rlău 200 đại biểu ntoh lư g^t blău tâm ăp ntrong leo tâm rlong bah ăp gưl hội lam dak. Wa Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ chính trị, Kruanh Ban Tuyên giáo Trung ương râng Đại hội. Lor rnôk ntơm [ư đại hội, đại biểu ndrel tâm rgop, kơl nu^h [on lan miền Trung dôl geh khuch yor dak lip, đah le\ rnoh prăk 47 rkeh prăk. Kơp tât khay 10/2020, Hội Nhà báo Việt Nam geh rlău 26 rbăn nu^h dôl pah kan ta 287 ntu\k kan gưl hội. tâm năm kan nglăp rlău 8 rbăn nu^h mhe, r^ng du năm nglăp bơi 2 rbăn nu^h, aơ lah rnoh âk ngăn bah sa ơm tât a[aơ. Đại hội gay n’glôch jêh, uănh lah săk rnglăi [ư t^ng ăp ntrong leo tâm rlong ro\ng dak bah nu^h [ư báo cách mạng Việt Nam lvang 2015-2020; n’gluh an trong kan, nău r[o\ng ntrôl dăng ntrong leo tâm rlong ro\ng dak lvang 2020-2025 n’hanh rnê nkhôm, ntô| n’hao ăp nsum mpôl, êng nu^h-hội viên ăp gưl Hội Nhà báo lam dak.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương